การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  ครั้งที่ 3/2561

            วันที่ 24 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ กทบ. เป็นประธาน     ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 3/2561 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติดังนี้

 

1. คู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีมติ เห็นชอบให้ สทบ.ดำเนินการตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติโดยให้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

 

2. (ร่าง) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีมติ เห็นชอบ(ร่าง) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยให้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

 

3. กรอบแผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีมติ อนุมัติกรอบแผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และให้ สทบ. ดำเนินงานตามกรอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณ

 

4. การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีมติให้ สทบ.ขับเคลื่อนและดำเนินงานมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านฯ โดยขยายระยะเวลาแผนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ภายในเดือนมิถุนายน 2561 โดยเป็นไปตามมติของ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

5. การขออนุมัติจัดสรรโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ครั้งที่ 12 มีมติเห็นชอบให้อนุมัติจัดสรร

โอนเงิน 1 ล้านบาท สำหรับกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ครั้งที่ 12 จำนวน 3 ชุมชน

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  ครั้งที่ 3/2561