การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2564  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ที่ประชุมได้รับทราบ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่ง โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ 3/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่ง

2. ที่ประชุมได้รับทราบ การรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานรายรับ –รายจ่าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ข้อ 49 (2) ให้งานการเงินและการบัญชีจัดทำรายงานการเงินประจำไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการ

3. ที่ประชุมได้รับทราบ การลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในปีบัญชี 2564 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกำหนดเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
          1.ด้านการเงิน

          2.การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

          3.ด้านปฏิบัติการ

          4.การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

          5.การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง

          6.การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

4. ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 1 – 2 ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในไตรมาสที่ 1 – 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีบัญชี  พ.ศ. 2564 โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
          (1) ผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน 

          (2) ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของ กทบ. 

          (3) ผลการดำเนินงานด้านระบบบริหารความเสี่ยง 

          (4) ผลการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศ

          (5) ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

5. ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระอันเกิดจากการกู้ยืมเงินของธนาคารออมสิน โดยสทบ. ดำเนินการประสานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่อยู่ในข่ายมีหนี้ค้างชำระใกล้ระยะเวลา 90 วัน จำนวน 5,680 กองทุนและสมาชิก 5,014 ราย ตามลำดับ เพื่อให้เข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือภายในเดือนมีนาคม 2564 รวมถึงสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่อยู่ในข่ายมีหนี้ค้างชำระใกล้ระยะเวลา 60 วัน จำนวน 35,719 ราย ให้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือภายในเดือนเมษายน 2564 เพื่อพิจารณาการพักชำระหนี้เงินต้น จำนวน 1-2 ปี ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ สทบ. รวบรวมข้อมูลของธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อกำหนดแนวทางให้เป็นไปในทางเดียวกัน

6. ที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนหมู่บ้านพิจารณาการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2564