การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562

 

      การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 ธันวาคม  2562 ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

  1.ที่ประชุมได้รับทราบ มติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย  และโครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ โดย สทบ. ได้เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อรับทราบและเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน และโครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ

 

    2.ที่ประชุมได้รับทราบ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิสัมมาชีพ โดย สทบ. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  

 

   3.ประชุมได้รับทราบ การรายงานการดำเนินงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา สทบ.ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา ระหว่าง สทบ กับ กรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฎิบัติการกล้าต้นไม้ รุ่นที่ 1 มีผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ จาก 479 อำเภอทั่วประเทศ โดย สทบ.จะจัดฝึกอบรมฯส่วนอำเภอที่เหลืออีก 449 อำเภอในรุ่นต่อไป

 

 4.ที่ประชุมได้รับทราบ การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติจัดสรรและโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่เป็นไปตามหลักการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 และมาตรการฟื้นฟูฯ จำนวน 363 กองทุน และพิจารณากำหนดแนวทางการสนับสนุนเพื่อการฟื้นฟูในส่วนที่เหลือ 8,744 กองทุน

 

 5.ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเสนอเป็นกำหนดเป็นแนวทางต่อไป

 

  6.ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน สทบ.ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมขยายกรอบการทำงานของโครงการ โดยจะมีการจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ และนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562