การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  ครั้งที่ 2/2561

วันที่  26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ กทบ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  ครั้งที่ 2/2561 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 

1. การอนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง     ประชารัฐ (ครั้งที่ 5)

2. การอนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (ครั้งที่ 2)

3. การอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (ครั้งที่ 5)

4. การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ (20,000 ล้านบาท)

5. การประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ

6. การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

7. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  ครั้งที่ 2/2561