การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2563

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2563

       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 กระทรวงการคลัง ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ที่ประชุมได้รับทราบ การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 16 วรรคท้าย โดยได้แต่งตั้งนาย กฤษฎา บุญราช และนายวราเทพ รัตนากร เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

2. ที่ประชุมได้รับทราบ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เห็นชอบและรับทราบตามที่สทบ.เสนอขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์โครงการและขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณจากโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน เป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ที่ประชุมได้รับทราบ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2563 โดยประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงนามในระเบียบ ฯ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4.  ที่ประชุมได้รับทราบ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

5. ที่ประชุมได้รับทราบ การลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีบัญชี 2563 โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกำหนดเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

6. ที่ประชุมได้มีมติ อนุมัติจัดสรรโอนเงิน 1 ล้านบาท สำหรับกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ครั้งที่ 13 จำนวน 6 ชุมชน

7. ที่ประชุมมีมติ อนุมัติงบประมาณให้กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภาคละ 100,000 บาท ตามที่ได้เสนอแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 1/2563