การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 6/2565

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 6/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 6/2565

โดยมีนายอนุชา นาคาศัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

(1) การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

(2) รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

(3) รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

(4) รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

(5) รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย

(6) รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 และรายงานรายรับ-รายจ่าย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565

(7) ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 ไตรมาสที่ 4

(8) รายงานการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

(9) รายงานการดำเนินโครงการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ

(1) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับ บริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด

(2) ร่าง ประกาศคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอพักชำระหนี้และการพิจารณาการพักชำระหนี้ พ.ศ......

 

ติดตามข่าวสาร สทบ.ได้ที่

เว็บไซต์ : http://www.villagefund.or.th

facebook :  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

Youtube : กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 6/2565