การปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

การปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

การปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 - 206 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายการเงินและการบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับ สทบ. สาขา 1 และ สาขา 2 ดำเนินการปฐมนิเทศและชี้แจง

แนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ รวมจำนวน 381 คน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านสามารถเป็น

พลังอันสำคัญในการผลักดันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีการบริหารจัดการสมัยใหม่ โปร่งใส ได้มาตรฐาน พร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ตามความคาดหวังของรัฐบาล และเดินหน้าสู่การเป็นกองทุนหมู่บ้านยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้กรุณามอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้านการบัญชีและการเงิน ให้กับผู้ตรวจ

สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน และนายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการตรวจสอบบัญชี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลังจากนั้นเป็นเวทีเสวนา โดยมีผู้ร่วมเสวนาเป็นผู้แทนจากหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้แทนประธานเครือข่ายระดับภาค ผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี หัวหน้างานการบัญชี และผู้แทน สทบ. สาขา ร่วมเสวนาหัวข้อ

แนวทางและความคาดหวังในการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

การปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน