การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี

           สำนักผู้บริหาร (สผบ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี  โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างาน  พนักงาน สทบ.  ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี