การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี

สำนักผู้บริหาร (สผบ.) จัดการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้กับพนักงาน เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลนำมาใช้ศึกษาวิเคราะห์และตรวจประเมินองค์กร ภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี  โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างาน  พนักงาน สทบ.  ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระยะ 20 ปี