กองทุนหมู่บ้านเสริมพลังร้านค้าส่งมอบเครื่อง EDC เพิ่มศักยภาพร้านประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

กองทุนหมู่บ้านเสริมพลังร้านค้าส่งมอบเครื่อง EDC  เพิ่มศักยภาพร้านประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานส่งมอบเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)ให้กับร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในครั้ง ที่ 1 จำนวน 1,004 ร้านค้า โดยมีความร่วมมือของ 4 องค์กรสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง และ ธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรไปซื้อสินค้าที่จำเป็น ของร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้อย่างสะดวก และยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในชุมชน เพื่อสร้างให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมอบรมวิธีการใช้งานและทดสอบเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ทั่วประเทศ

กองทุนหมู่บ้านเสริมพลังร้านค้าส่งมอบเครื่อง EDC  เพิ่มศักยภาพร้านประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
กองทุนหมู่บ้านเสริมพลังร้านค้าส่งมอบเครื่อง EDC  เพิ่มศักยภาพร้านประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน ครั้งที่ 1