จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2560  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอำเภอบางมูลนาก โดยมีท่าน ฐิติเทพ  บุณยรัตพันธุ์

นายอำเภอบางมูลนากเป็นประธานในการจัดกิจกรรม 


     การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ

โดยนำเงินสวัสดิการด้านการศึกษาของแต่ละกองทุนมามอบให้กับบุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งได้ดำเนินการมาทุกปี  ตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปี 2559 รวมทั้งสิ้น 4,600 ทุน

เป็นเงินทุนรวมทั้งสิ้น  3,115,700  บาท  (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  และในปี 2560 ได้มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ  ดังนี้
     1.กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน  392 ทุนๆ 
ละ 1,000 บาท เป็นเงิน  392,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
     2.กิจกรรมมอบกระเป๋าให้กับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนทุกคน  และกิจกรรมการจับฉลากมอบของขวัญ
ให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา (จักรยาน  25  คัน , พัดลม 17 ตัว , หม้อหุงข้าว 8 ใบ และกระทะ 1 ใบ)  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหมู่บ้านฯ

หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และผู้มีจิตศรัทธา  รวมเป็นเงิน  114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
     3.กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่เข้ารับการมอบทุนและผู้ปกครอง  โดยจัดทำบูธ
อาหารแจก  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ  ระดับตำบลจำนวน 10 ตำบล เป็นเงิน 50,000 บาท