เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  อบรมสัมมนา  
   หน้า 6/17          
สทบ. จัดอบรมพนักงาน และลูกจ้าง
     สทบ. จัดโครงการอบรมพนักงาน และลูกจ้าง หัวข้อ หลักการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้มาตรฐานจริยธรรม ซึ่งจัดฝึกอบรมในรุ่นแรกเมื่อวันที่23 – 25 มิถุนายน 2553  และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2553   โดยมี นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรม ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

 
สทบ. สาขา ๙ จ. สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมโครงการวิทยากรบัญชีประจำอำเภอ
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา ๙ จ. สุราษฎร์ธานี  จัดฝึกอบรม โครงการวิทยากรบัญชีประจำอำเภอในพื้นที่ ให้กับบุคคลเป้าหมายวิทยากรบัญชีฯ รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง    จังหวัดสุราษฎรานี มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕๘  คน เข้าร่วมจำนวน ๖๕ คน โดยมี พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และในการเปิดการฝึกอบรมฯ ประธานได้ให้แนวคิดและหลักการในการบริหารจัดการรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความตั้งใจในการฝึกอบรมและเข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี และให้ทุกคนช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯให้เต็มความสามารถ
     การจัดฝึกอบรมโครงการอบรมบัญชีประจำอำเภอในพื้นที่ รุ่นที่ ๔ ในวันที่ ๕ – ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีกลุ่มเป้าหมาย ๕๖ คน เข้าร่วมจำนวน ๖๕ คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเกินเป้าหมาย การฝึกอบรมครั้งนี้มีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดพังงา และคณะได้ให้เกียรติเข้าร่วมพบปะให้แนวคิดแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฯ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับสถาบันการเงินต่างในชุมชนต่างๆ ได้อีกด้วยรวมทั้งซักถามผู้เข้าร่วมประชุม
 
สทบ.สาขา 11 จัดฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
     นางณัฎฎา พัฒนวรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านประจำอำเภอ รุ่นที่ 3 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจากจังหวัดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา จำนวน 72 คน
     ทั้งนี้ สทบ. สาขา 11 ได้ฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านประจำอำเภอไปแล้ว จำนวน 5 รุ่น ได้แก่
         
          รุ่นที 1  ณ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดจันทบุรีและตาด
          รุ่นที 2  ณ จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดสระแก้ว
          รุ่นที 4  ณ จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดปราจีนบุรี และ นครนายก
          รุ่นที 5  ณ จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดชลบุรีและระยอง
 
โครงการฝึกอบรมวิทยากรบัญชีประจำอำเภอกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
     นายเสน่ห์  บุญสุข  พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่  21 - 22  กรกฎาคม  2553  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมกีฬาและสุขภาพ  อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี  ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 43 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี / อำเภออู่ทอง และผู้ร่วมสังเกตการณ์ 4 คน โดยมี นางสาวพัชรี สว่างศรี รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12 เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม
     ประธานได้เน้นย้ำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชี ในรูปแบบใหม่ และให้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการกองทุนในพื้นที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน สำหรับโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และคณะวิทยากรจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12
 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตรวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำอำเภอ

     นายมงคล  นุ้ยศรีดา  พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  หลักสูตรวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำอำเภอ  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2553 ที่ผ่านมา  ณ  โรงแรมเซาท์เทริ์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 58 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ดังนี้  (1) กลุ่มเป้าหมายวิทยากรบัญชีที่ผ่านการคัดเลือกในระดั[อำเภอ จังหวัดปัตตานี  จำนวน  36  คน  (2) กลุ่มเป้าหมายวิทยากรบัญชีที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอ จังหวัดยะลา  จำนวน  22  คน  และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมสังเกตการณ์  จำนวน  11  คน โดยมี  นายอิบรอฮีม  เจะแว รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 เป็นผู้กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้

     ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีจิตอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ความสำคัญกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการนำเอาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการกองทุนในพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และคณะวิทยากรจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10  จังหวัดสงขลา

 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
     เมื่อเร็วๆ นี้  ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 ได้จัดโครงการอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำอำเภอ ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  โดยแบ่งเป็น  2 รุ่น ๆ ละ 51  คน  รวม 102 คน ณ บุญสิริ บูติค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ (นายสมคิด  มุสิกอินทร์) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
     ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความชื่นชม และขอให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมบัญชีกองทุนในรูปแบบใหม่ไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 จังหวัดอุบลราชธานี
 
โครงการฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดหนองคาย
     นางสาวอรษา  โพธิ์ทอง  พัฒนาการจังหวัดหนองคาย  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมธิดารัตน์ โรงแรมไทยลาวริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๗๑ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ, คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ,คณะกรรมการกองทุนพร้อมลูกจ้างเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ  โดยมี นายสุชาติ  พิเมย  รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและความสำคัญของการจัดฝึกอบรม 
     ประธานได้มอบหมายให้วิทยากรที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งนำความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปเผยแพร่และช่วยเหลือกัน  ซึ่งทางสำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้มอบหมายให้พนักงาน สทบ. สาขา ๖ จังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ทางด้านบัญชีกองทุนหมู่บ้านรูปแบบใหม่
 
โครงการฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
     นายธงชัย  ลืออดุลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำอำเภอ จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู (รุ่นที่ ๑) ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง  จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น  ๘๑  คน
     การฝึกอบรมครั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เน้นย้ำความสำคัญของการฝึกอบรมการสร้างทีมวิทยากรบัญชี เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านบัญชีที่ได้จากการฝึกอบรม สามารถนำกลับไปเผยแพร่ และให้คำแนะนำช่วยเหลือกองทุนที่ยังขาดทักษะในการทำบัญชี ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำบัญชีเป็นไปตามแบบแผนและมาตรฐานเดียวกัน จากนั้น นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ นอกจากนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้บัญชีกองทุนหมู่บ้านรูปแบบใหม่ ตามที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนด
 
      Go To Top