เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  อบรมสัมมนา  
   หน้า 6/18          
สทบ. สาขา 3 จัดฝึกอบรมวิทยากรกฎหมายประจำอำเภอ รุ่นที่ 2
     นางสุรวี วงศ์ไฝ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดการอบรมวิทยากรกฎหมายประจำอำเภอ  โดยมี นางสาววรัญญา มินิพันธ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา 3  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 35 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
     ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก คือ นางสาวกัลยา แก้วอ้น รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) นางสาวระพีพรรณ ชัยวิเศษศักดิ์ รองอัยการจังหวัด และนายแมนชัย ชูเสน นิติกรประจำ สทบ.สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเอกไพลินแกรนด์ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑-๔ มีนาคม ๕๔ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายนที ขลิบทอง) เป็นประธานเปิดการประชุม และนางสาวพัชมณ จำรูญ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว
     การจัดประชุมในครั้งนี้ นอกจากพนักงาน สทบ. ได้พบปะ สังสรรค์ร่วมกันแล้ว ยังได้จัดทำแผนงานประจำปีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมหารือและเสนอข้อคิดเห็นที่ประโยชน์แก่หน่วยงาน การหารือและจัดทำแผน แบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม ได้แก่ ระดับหัวหน้างานและหัวหน้าสาขา ๑ กลุ่ม ส่วนอีก ๖ กลุ่ม แบ่งออกเป็นสาขา และส่วนกลางร่วมกัน จากนั้นได้มีกิจกรรมที่สร้างความฮาและเสียงหัวเราะ พร้อมหลักข้อคิดดี ๆ ในการทำงานอย่างไรให้มีความสุขจากธรรมะดิลิเวอร์รี่ โดยพระอาจารย์สมพงษ์ ฉายา รตนวโส โมฆรัตน์
     ในช่วงเช้าวันต่อมา ได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานร่วมกัน จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้แก่บุคลากร สทบ. อาทิ เรื่องเครื่องแต่งกายของพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน การจัดงานครบรอบ ๑๐ ปีกองทุนหมู่บ้าน การจัดงาน เฉลิมฉลองเพื่อแสดงความจงรักภักดีของชาวกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา แผนพัฒนาบุคลากร ตลอดจนแสดงความห่วงใยแก่ พนักงาน สทบ. ที่อยู่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
 
ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้ฯ
 เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๘๒๒๘ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น ๒
(สำนักบริการการศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช
 
การประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ภาคตะวันออก (สทบ. สาขา 11)
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 จังหวัดชลบุรี จัดการประชุมประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ภาคตะวันออก 9 จังหวัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมี ดร.สมนึก ทองเอี่ยม ประธานสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน นางสมพร ถิ่นทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนจากธนาคารออมสิน ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายธนันชัย บุญมาก รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 และพนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สาขา 11 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
การประชุมเครือข่ายสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๕-๒๑๖ อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๒ รัฐสภา โดยมีพลเอกมนตรี  สังขทรัพย์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม
     การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป
 
อบรมโครงการอบรมกฎหมายอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
     สทบ.สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองบัวแดง จัดอบรมกฎหมายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอหนองบัวแดง โดยมีนายศรีชัย ตัณทะโสภณ นายอำเภอหนองบัวแดงเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ ในการนี้นายจักวาล แสงแข อัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรม และนางดาว สองศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 บรรยายร่วมกับหัวหน้างานกฎหมายและงานทะเบียน นิติกร สทบ.ส่วนกลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 130 กองทุน และภายในงานได้จัดกิจกรรมมุมคลินิกกองทุนหมู่บ้านให้ความรู้ ด้านแก้ปัญหาต่างๆของกองทุน และแนะแนวอาชีพให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านด้วย
 
สัมมนาเครือข่ายฯ จังหวัดชัยภูมิ
     สทบ. สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  ผู้แทนธนาคารออมสิน เข้าร่วมประชุม และพนักงาน สทบ.ส่วนกลาง ร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2553 ณ ไร่เคียงดาว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 
รองเลขาธิการ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองติดตามตรวจเยี่ยมดูงานสวัสดิการและกองทุนหมู่บ้าน

     นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองและคณะติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสวัสดิการขององค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ของคุณลุงประยงค์ รณรงค์) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) โดยการเดินทางตรวจเยี่ยมในครั้งนี้สทบ. ได้มอบหมายให้ นายโสวัฒน์ อยู่คงดี หัวหน้างานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน พร้อมด้วยหัวหน้า สทบ. สาขา ๙ นายวีระชัย สง่าหวัง และพนักงาน สทบ. สาขา ๙  ร่วมติดตามลงพื้นที่และให้ข้อมูล
     นอกจากการศึกษาดูงานทางด้านการจัดสวัสดิการชุมชนดังกล่าวแล้ว ทางคณะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับคณะกรรมการและผู้บริหารศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางในการจัดสวัสดิการของการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต่อไป

 
      Go To Top