เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  อบรมสัมมนา  
   หน้า 6/16          
สทบ.สาขา 11 จัดฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
     นางณัฎฎา พัฒนวรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านประจำอำเภอ รุ่นที่ 3 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจากจังหวัดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา จำนวน 72 คน
     ทั้งนี้ สทบ. สาขา 11 ได้ฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านประจำอำเภอไปแล้ว จำนวน 5 รุ่น ได้แก่
         
          รุ่นที 1  ณ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดจันทบุรีและตาด
          รุ่นที 2  ณ จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดสระแก้ว
          รุ่นที 4  ณ จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดปราจีนบุรี และ นครนายก
          รุ่นที 5  ณ จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดชลบุรีและระยอง
 
โครงการฝึกอบรมวิทยากรบัญชีประจำอำเภอกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
     นายเสน่ห์  บุญสุข  พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่  21 - 22  กรกฎาคม  2553  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมกีฬาและสุขภาพ  อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี  ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 43 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี / อำเภออู่ทอง และผู้ร่วมสังเกตการณ์ 4 คน โดยมี นางสาวพัชรี สว่างศรี รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12 เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม
     ประธานได้เน้นย้ำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชี ในรูปแบบใหม่ และให้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการกองทุนในพื้นที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน สำหรับโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และคณะวิทยากรจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12
 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตรวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำอำเภอ

     นายมงคล  นุ้ยศรีดา  พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  หลักสูตรวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำอำเภอ  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2553 ที่ผ่านมา  ณ  โรงแรมเซาท์เทริ์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 58 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ดังนี้  (1) กลุ่มเป้าหมายวิทยากรบัญชีที่ผ่านการคัดเลือกในระดั[อำเภอ จังหวัดปัตตานี  จำนวน  36  คน  (2) กลุ่มเป้าหมายวิทยากรบัญชีที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอ จังหวัดยะลา  จำนวน  22  คน  และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมสังเกตการณ์  จำนวน  11  คน โดยมี  นายอิบรอฮีม  เจะแว รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 เป็นผู้กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้

     ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีจิตอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ความสำคัญกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการนำเอาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการกองทุนในพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และคณะวิทยากรจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10  จังหวัดสงขลา

 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
     เมื่อเร็วๆ นี้  ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 ได้จัดโครงการอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำอำเภอ ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  โดยแบ่งเป็น  2 รุ่น ๆ ละ 51  คน  รวม 102 คน ณ บุญสิริ บูติค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ (นายสมคิด  มุสิกอินทร์) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
     ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความชื่นชม และขอให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมบัญชีกองทุนในรูปแบบใหม่ไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 จังหวัดอุบลราชธานี
 
โครงการฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดหนองคาย
     นางสาวอรษา  โพธิ์ทอง  พัฒนาการจังหวัดหนองคาย  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมธิดารัตน์ โรงแรมไทยลาวริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๗๑ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ, คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ,คณะกรรมการกองทุนพร้อมลูกจ้างเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ  โดยมี นายสุชาติ  พิเมย  รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและความสำคัญของการจัดฝึกอบรม 
     ประธานได้มอบหมายให้วิทยากรที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งนำความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปเผยแพร่และช่วยเหลือกัน  ซึ่งทางสำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้มอบหมายให้พนักงาน สทบ. สาขา ๖ จังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ทางด้านบัญชีกองทุนหมู่บ้านรูปแบบใหม่
 
โครงการฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
     นายธงชัย  ลืออดุลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำอำเภอ จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู (รุ่นที่ ๑) ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง  จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น  ๘๑  คน
     การฝึกอบรมครั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เน้นย้ำความสำคัญของการฝึกอบรมการสร้างทีมวิทยากรบัญชี เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านบัญชีที่ได้จากการฝึกอบรม สามารถนำกลับไปเผยแพร่ และให้คำแนะนำช่วยเหลือกองทุนที่ยังขาดทักษะในการทำบัญชี ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำบัญชีเป็นไปตามแบบแผนและมาตรฐานเดียวกัน จากนั้น นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ นอกจากนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้บัญชีกองทุนหมู่บ้านรูปแบบใหม่ ตามที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนด
 
โครงการทดสอบหลักสูตร การบริหารจัดการและพัฒนาวิทยากรถ่ายทอดความรู้ สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     เมื่อวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ได้จัดทำโครงการทดสอบหลักสูตร การบริหารจัดการและพัฒนาวิทยากรถ่ายทอดความรู้สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหารของสถาบันการเรียนรู้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  รวมไปถึงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
     โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบหลักสูตร การบริหารจัดการและพัฒนาวิทยากรถ่ายทอดความรู้ สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยผู้แทนจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ในพื้นที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑ จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา และพนักงาน สทบ.สาขา  รวม  ๖๔  คน

 
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายและภาคีฯ จังหวัดนราธิวาส
     นายนที  ขลิบทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายและภาคีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่  ๗ - ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ณ  ห้องบังสูรย์  โรงแรมเก็นติ้ง  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๑๓  คน  ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  พนักงาน สทบ.  และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับตำบล / อำเภอ / จังหวัด  โดยใช้งบประมาณการดำเนินงานจาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
     การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  การขอรับการสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ ๒  การร่างระเบียบการบริหารงานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดนราธิวาส  และที่สำคัญ  ได้แก่  เรื่องทิศทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นอกจากนี้ นายนที  ขลิบทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ๆ บรรยายพิเศษพร้อมตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุมฯ
     หลังจากเสร็จสิ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายและภาคีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส  คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนราธิวาส และพนักงาน สทบ. สาขา ๑๐  ได้เดินทางไปยังสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านโคกยาง  ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน  โดย เรือโทฐิติภูมิ  เดชธงไชย  พร้อมทั้งชมอาคารที่ทำการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านโคกยาง  ชมรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกยาง  ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่มีคุณค่าที่ไม่สามารถหาซื้อได้ และควรแก่การบันทึกและสืบทอดให้เป็นมรดกชิ้นของคนรุ่นหลัง นั่นคือ การจัดการด้านองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้กับคนในชุมชน  รวมไปถึงการจัดองค์ความรู้และส่งเสริมบุคคลที่เป็นต้นแบบต่อชุมชนและสังคม 
     นอกจากนี้ นายนที  ขลิบทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ปลูกต้นพิกุล  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมาเยือนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านโคกยาง ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส
 
      Go To Top