เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  อบรมสัมมนา  
   หน้า 6/17          
การประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ภาคตะวันออก (สทบ. สาขา 11)
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 จังหวัดชลบุรี จัดการประชุมประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ภาคตะวันออก 9 จังหวัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมี ดร.สมนึก ทองเอี่ยม ประธานสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน นางสมพร ถิ่นทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนจากธนาคารออมสิน ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายธนันชัย บุญมาก รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 และพนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สาขา 11 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
การประชุมเครือข่ายสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๕-๒๑๖ อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๒ รัฐสภา โดยมีพลเอกมนตรี  สังขทรัพย์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม
     การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป
 
อบรมโครงการอบรมกฎหมายอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
     สทบ.สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองบัวแดง จัดอบรมกฎหมายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอหนองบัวแดง โดยมีนายศรีชัย ตัณทะโสภณ นายอำเภอหนองบัวแดงเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ ในการนี้นายจักวาล แสงแข อัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรม และนางดาว สองศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 บรรยายร่วมกับหัวหน้างานกฎหมายและงานทะเบียน นิติกร สทบ.ส่วนกลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 130 กองทุน และภายในงานได้จัดกิจกรรมมุมคลินิกกองทุนหมู่บ้านให้ความรู้ ด้านแก้ปัญหาต่างๆของกองทุน และแนะแนวอาชีพให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านด้วย
 
สัมมนาเครือข่ายฯ จังหวัดชัยภูมิ
     สทบ. สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  ผู้แทนธนาคารออมสิน เข้าร่วมประชุม และพนักงาน สทบ.ส่วนกลาง ร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2553 ณ ไร่เคียงดาว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 
รองเลขาธิการ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองติดตามตรวจเยี่ยมดูงานสวัสดิการและกองทุนหมู่บ้าน

     นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองและคณะติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสวัสดิการขององค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ของคุณลุงประยงค์ รณรงค์) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) โดยการเดินทางตรวจเยี่ยมในครั้งนี้สทบ. ได้มอบหมายให้ นายโสวัฒน์ อยู่คงดี หัวหน้างานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน พร้อมด้วยหัวหน้า สทบ. สาขา ๙ นายวีระชัย สง่าหวัง และพนักงาน สทบ. สาขา ๙  ร่วมติดตามลงพื้นที่และให้ข้อมูล
     นอกจากการศึกษาดูงานทางด้านการจัดสวัสดิการชุมชนดังกล่าวแล้ว ทางคณะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับคณะกรรมการและผู้บริหารศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางในการจัดสวัสดิการของการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต่อไป

 
สทบ. จัดอบรมพนักงาน และลูกจ้าง
     สทบ. จัดโครงการอบรมพนักงาน และลูกจ้าง หัวข้อ หลักการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้มาตรฐานจริยธรรม ซึ่งจัดฝึกอบรมในรุ่นแรกเมื่อวันที่23 – 25 มิถุนายน 2553  และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2553   โดยมี นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรม ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

 
สทบ. สาขา ๙ จ. สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมโครงการวิทยากรบัญชีประจำอำเภอ
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา ๙ จ. สุราษฎร์ธานี  จัดฝึกอบรม โครงการวิทยากรบัญชีประจำอำเภอในพื้นที่ ให้กับบุคคลเป้าหมายวิทยากรบัญชีฯ รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง    จังหวัดสุราษฎรานี มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕๘  คน เข้าร่วมจำนวน ๖๕ คน โดยมี พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และในการเปิดการฝึกอบรมฯ ประธานได้ให้แนวคิดและหลักการในการบริหารจัดการรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความตั้งใจในการฝึกอบรมและเข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี และให้ทุกคนช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯให้เต็มความสามารถ
     การจัดฝึกอบรมโครงการอบรมบัญชีประจำอำเภอในพื้นที่ รุ่นที่ ๔ ในวันที่ ๕ – ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีกลุ่มเป้าหมาย ๕๖ คน เข้าร่วมจำนวน ๖๕ คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเกินเป้าหมาย การฝึกอบรมครั้งนี้มีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดพังงา และคณะได้ให้เกียรติเข้าร่วมพบปะให้แนวคิดแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฯ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับสถาบันการเงินต่างในชุมชนต่างๆ ได้อีกด้วยรวมทั้งซักถามผู้เข้าร่วมประชุม
 
สทบ.สาขา 11 จัดฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
     นางณัฎฎา พัฒนวรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านประจำอำเภอ รุ่นที่ 3 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจากจังหวัดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา จำนวน 72 คน
     ทั้งนี้ สทบ. สาขา 11 ได้ฝึกอบรมวิทยากรบัญชีกองทุนหมู่บ้านประจำอำเภอไปแล้ว จำนวน 5 รุ่น ได้แก่
         
          รุ่นที 1  ณ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดจันทบุรีและตาด
          รุ่นที 2  ณ จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดสระแก้ว
          รุ่นที 4  ณ จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดปราจีนบุรี และ นครนายก
          รุ่นที 5  ณ จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดชลบุรีและระยอง
 
      Go To Top