43 ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน
  สทบ. สาขา 2 จัดประชุมโครงการ SML จังหวัดแพร่
        วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จังหวัดแพร่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยมีนายศักดา สุวรรณสายะ จากจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายวรวัจน อื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบเงิน SML ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 31 หมู่บ้าน 
     โครงการ SML เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง หรือช่วยในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีการสร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สทบ. ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อน SML แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประธานโครงการ SML จำนวนกว่า ๘๕๐ คน  

-----------------
Back Home 
-----------------
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ website monitoring service
-----------------