ลพบุรี

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ระดับจังหวัด

จังหวัดลพบุรี

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

บ้านเลขที่ 

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1พ.ท.ชัยยงค์  เวงสูงเนินประธานคณะกรรมการ31/32ป่าตาลเมืองฯ01-8533511
2นายกิตติศักดิ์  ศุภพงษ์รองประธาน51บ้านชีบ้านหมี่01-7956686
3นายนรินทร์  คลังผารองประธาน1995วังเพลิงโคกสำโรง01-8521667
4นายบุญไทย  พุทธากรรมการ21/211โพธิ์เก้าต้นเมืองฯ06-7790753
5พ.ท.พนมกรรมการ   เมืองฯ 
6นางจิรัชญา  สุขแพทย์กรรมการ59/18นิคมสร้างตนเองเมืองฯ01-8125237
7นางอัจฉรา  โง้วสกุลกรรมการ181สนามแจงบ้านหมี่01-9475083
8นายกิตติพล  ตะพานแก้วกรรมการ   บ้านหมี่ 
9นายจำลอง  จันทรัตน์กรรมการ   หนองม่วง 
10นายประเสริฐ  อะวิสุกรรมการ59/27บ่อทองหนองม่วง 
11นายฉลอง  ทองจุลกรรมการ99หนองม่วงหนองม่วง09-8295771
12นายวิรัช  บุญเติมกรรมการ1017วังเพลิงโคกสำโรง 
13นางประนอม  นาคศิริกรรมการ28เกาะแก้วโคกสำโรง09-8309396
14นายพศวัตร  รักดีกรรมการ1517ช่องสาริกาพัฒนานิคม01-3072578
15นางสุทัศน์  มธุรวงษาดิษฐ์กรรมการ 4พัฒนานิคมพัฒนานิคม01-2916605
16นายอุดม  สุขจิตต์กรรมการ3206ดีลังพัฒนานิคม01-8903091
17นายสมทอง  จันทะโพธิ์กรรมการ167/41สระโบสถ์สระโบสถ์09-8094313
18นายสำเร็จ  สังข์ทองกรรมการ503ห้วยใหญ่สระโบสถ์ 
19นายสีนวล  คนมั่นกรรมการ   สระโบสถ์ 
20นายสุนันท์  ช้างวงษ์กรรมการ362ท่าหลวงท่าหลวง09-8286687
21นายเหรียญ  บุญทากรรมการ504แก่งผักกูดท่าหลวง 
22นายสมจิตร  พวงมาลัยกรรมการ1785หัวลำท่าหลวง 
23นายสุวิทย์  นันโตกรรมการ13ซับสมบูรณ์ลำสนธิ07-1181849
24นายเสน่ห์  แสนแก้วกรรมการ125ลำสนธิลำสนธิ 
25นส.สุรางค์  พันธุ์น้อยกรรมการ   ลำสนธิ 
26นายสุพจน์  บำเพิงกรรมการ492ท่าวุ้งท่าวุ้ง09-8886490
27ร.อ.สมพงษ์  โพธิ์เจริญกรรมการ3111บางคู้ท่าวุ้ง 
28นายสุชา  สมนึกกรรมการ4315บางคู้ท่าวุ้ง01-9913084
29นายธวัช  กล่อมจินดากรรมการ313นาโสมชัยบาดาล 
30นายฝันเมือง  ผาน้อยกรรมการ963ท่าดินดำชัยบาดาล09-9007363
31นายบุญธรรม  รังเซ็นกรรมการ68วังทองโคกเจริญ07-1217576
32นายจรัญ  ขำดำกรรมการ   โคกเจริญ 
33นายธีรยุทธ  อโณทัยวัฒนะกรรมการ   โคกเจริญ 
-----------------
Back Home 
-----------------
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ website monitoring service
-----------------