ค้นหา :
 
 • ความสำเร็จของกองทุน
 •  


  สวัสดิการชุมชนคน บ้านหนองบัว
             กองทุนหมู่บ้านหนองบัว ได้รับโอนเงิน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2544 ดำเนินการพัฒนากิจการกองทุนอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2546 ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มอีกจำนวน 1 แสนบาท เนื่องจากเป็นหมู่บ้านระดับ AAA ต่อมาได้จัดทำระบบสวัสดิการขึ้นเป็นกิจกรรมหลักของกองทุน โดยดูแลช่วยเหลือสมาชิกกองทุนในหลายๆ ด้าน ดังนี้

                       1. ด้านสุขภาพอนามัย มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  มีบริการจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้แก่สมาชิก  มีการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เบื้องต้น  รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ทางการพยาบาล  และผ่านการอบรมด้านเภสัชกรรมมาให้บริการ  นอกจากนี้ยังมอบค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิกที่เจ็บป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล  วันละ  100 บาท  ไม่เกินเดือนละ  10  วัน

                          2. ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ  มีการมอบเบี้ยเลี้ยงยังชีพให้คนชราในหมู่บ้านซึ่งยากจน

                          3. ด้านการคลอดบุตร  สมาชิกที่ต้องลาพักเพื่อดูแลบุตรจะได้รับเงินช่วยเหลือ  เดือนละ  1,000  บาท  รวม  3 เดือน

                          4. ด้านการช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต  กองทุนจะมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท  พร้อมน้ำดื่มของกองทุนอีก  30 ลัง

                          สำหรับแนวทางและนโยบายการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของกองทุน  ที่จะเอื้อประโยชน์แก่สมาชิกนั้น  ทางกองทุนมีความคิดว่าจะเน้นแก้ปัญหาความยากจนของสมาชิกในระหว่างปี  2549-2551  เป็นนโยบายหลัก  พร้อมทั้งเน้นการขยายวงเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่มีความจำเป็นต้องใช้ทุนในการค้าขายสูง  ไม่เกิน  50,000 บาท  และขยายเวลาผ่อนชำระไม่เกิน  36 เดือน  นอกจากนี้ยังช่วยเหลือด้านการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกที่มีปัญหาการชำระหนี้  เพื่อแก้ปัญหาการกู้นอกระบบมาชำระหนี้กองทุน

                          ในส่วนสวัสดิการอื่นๆ  สำหรับคณะกรรมการนั้น  คณะกรรมการกองทุนบ้านหนองบัวยังได้รับสวัสดิการต่างๆ  ดังนี้  มีเงินเดือนประจำทุกเดือน  มีโบนัสทุกปี  ตามระเบียบของกองทุน  มีบำเหน็จเมื่อทำงานครบ  5 ปีขึ้นไป  และมีเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุม

                          ท่านใดสนใจการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการของกองทุนบ้านหนองบัว   สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คณะกรรมการกองทุนบ้านหนองบัว  เบอร์โทร. (053) 464511  หรือ  08 6195 6531  หรือ  08 1783 5973


   

   

   

   

   


  <<- BACK