ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  อบรมสัมมนา  
   หน้า 1/17           
สทบ. สาขา 3 จัดอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้านให้แก่สมาชิกองทุนหมู่บ้านโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับอบรม จำนวน 107 กองทุน แบ่งเป็น 5 รุ่น ตั้งแต่วันที่  24  มกราคม 2558  –  6  กุมภาพันธ์ 2558    ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้รับเกียรติจาก  พัฒนาการอำเภอหนองบัว  นางจันทรนันท์   สุดจริง  และนางสาววรัญญา  มินิพันธ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 
โครงการเสวนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามหลักศาสนาอิสลาม
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๐ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสวนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามหลักศาสนาอิสลาม ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุเทพ สุดถนอม ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ และพนักงาน สทบ.สาขา ๙ และ สาขา ๑๐ เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้
     การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลาม พร้อมระดมความคิดและวิธีการขั้นตอนให้เกิดความสะดวกในด้านการบริหารจัดการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้าน จากนั้นผู้อำนวยการ สทบ. ได้มอบนโยบายแก่สมาชิกชาวกองทุนอิสลาม พร้อมรับฟังประเด็นหารือ และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีตัวแทนสมาชิกจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับในครั้งนี้
 
ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้กองทุนชุมชนเมือง
     สทบ.โดยฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้กองทุนชุมชนเมือง รุ่นที่ 1 ให้กับพนักงานสทบ. ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จังหวัดเชียงใหม่
     การจัดฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานรองรับภารกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
นายนที ขลิบทอง ผอ.สทบ. มอบนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติงานให้แก่พนักงานและลูกจ้าง สทบ.
     เมื่อวันที่ 20 สค.57 ที่ห้องประชุมปริ้นบอลล์รูม 3 ชั้น 11 โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร  นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สาขา พนักงาน และลูกจ้างจากส่วนต่างๆ เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2558 ให้แก่พนักงานได้รับทราบรายละเอียด และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ตามนโยบายของ สทบ.ต่อไป      

 

 
สทบ. สาขา 3 ให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้าน
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ในงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยมี นายรพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ วัดหนองขมิ้น หมู่ที่ 2 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมให้บริการในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเกษตรจังหวัด กศน. เครือข่าย กทบ. เครือข่ายกองทุนบทบาทสตรี มีผู้สนใจเข้ารับบริการกว่า 1,700 คน ประกอบด้วย สมาชิกกองทุนและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนชุมชนทหาร และประชาชนในตำบลไทรย้อยและพื้นที่ใกล้เคียง
 
ฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     ฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน สทบ. จัดฝึกอบรม “การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมโฮมแอนด์ฮิลรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
     การฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้รับเกียรติจาก ท่านปรัชญา  อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การระงับข้อพิพาทนอกศาล การเจรจา การไกล่เกลี่ย” ท่านเนติภูมิ  มายสกุล  ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การประนีประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ” และอาจารย์ประกายรัตน์ ตันธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็นวิทยากรในการบรรยาย “เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”  ท่านอัยการสิทธิ์ภัคร์  พรพิอัครทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย “การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท การดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญา และการบังคับคดีแพ่งและคดีอาญา  และนายพีระวัฒน์  วังรัตน์กุล ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางแพ่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553  การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางแพ่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยพนักงานสทบ.และลูกจ้าง ส่วนกลาง และส่วนสาขา ประมาณ 200 คน ในการนี้นายนที  ขลิบทอง ผอ.สทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
     การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถทำหน้าที่ด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนำไปสู่การลดปัญหาข้อพิพาทและข้อขัดแย้ง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
 
สทบ.จัดอบรมด้านการเขียนหนังสือ รุ่นที่ 1
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้จัดฝึกอบรมด้านการเขียนหนังสือเพื่อเสริมทักษะพนักงาน และลูกจ้าง สทบ. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤตยา จันทรเกษ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจาก นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม
     โดยวัตถุประสงค์ต้องการให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในหลักการเขียนหนังสือราชการ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 112 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
พนักงาน สทบ. สาขา 5 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะ ที่ 3
     วันที่ 23 มกราคม 2556 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะ ที่ 3 โดยมี นายวินัย  สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม มีจำนวนกองทุนที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 222 กองทุน
 
      Go To Top << Back