ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  อบรมสัมมนา  
   หน้า 1/17           
สผบ. ร่วมกับ ฝกท.จัดฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมให้กับพนักงาน สทบ. และลูกจ้าง เพื่อการพัฒนาบุคลากร สทบ. ปี 2560” รุ่นที่ 1
     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นางสาวนิตยา  มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมให้กับพนักงาน สทบ. และลูกจ้าง เพื่อการพัฒนาบุคลากร สทบ. ปี 2560 รุ่นที่ 1 
     การฝึกอบรมดังกล่าวประกอบด้วยหลักสูตร การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการเจรจา ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งและข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้าน และหลักสูตร เทคนิคการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ข้อขัดแย้งและกรณีศึกษาการจัดความขัดแย้งและยุติข้อพิพาททางเลือก โดยการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.สนธยา  เครือเวทย์ เลขานุการรองอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรในครั้งนี้
     สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 3-5 โรงแรม  โนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี
 
สทบ.เข้าร่วมประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี พ.ศ.2559 15 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมประสานใจ 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 6 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ทอพ.ประจำปี พ.ศ.2559 ในหัวข้อ “ประชารัฐร่วมใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” พร้อมด้วยผู้นำจาก 15 องค์กร ประกอบด้วย  1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 4. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)5. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 6. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 7. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 8. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 9. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 10. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 11. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 12. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 13. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) 14. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และ15. สถาบันอนุญาโตตุลาการ

     การประชุมวิชาการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศระหว่าง 15 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ อีกทั้งพัฒนาแนวทางการเชื่อมประสานพลัง และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
      1.การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ สูงวัยอย่างมีคุณค่า น้อมนำพัฒนาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
      2.การเสวนา หัวข้อ  รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาสู่สังคมสูงวัย และ หัวข้อ สานพลังปัญญาสู่สังคมสูงวัย

     ในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีนายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงาน สทบ.เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยพนักงานอัยการที่จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกจังหวัด

 
การประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี พ.ศ. 2558
     นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมเสวนา หัวข้อ “ธรรมาภิบาลขององค์กรตามพระราชบัญญัติเฉพาะ สร้างสมดุลของประสิทธิภาพและ การตรวจสอบ” ในการประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี พ.ศ. 2558  หน่วยงาน 15 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ “องค์กรตามพระราชบัญญัติเฉพาะ :พลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประเทศ” เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) สวทช. โดย สทบ.ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและความสำเร็จของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในการประกอบอาชีพ
 
งานบริหารและพัฒนาบุคลากร สทบ. จัดฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ ให้แก่พนักงาน
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ งานบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักผู้บริหาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน สทบ. เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ในหัวข้อ การพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศ และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร โดยมีผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร (นางสาวนิตยา มีภูมิ) เป็นประธานในการเปิดการอบรม
     การอบรมในครั้งนี้ จัดอบรมทั้งหมด ๒ รุ่น พนักงานเข้าร่วมอบรม กว่า ๒๐๐ คน ได้รับความรู้และร่วมทำกิจกรรม พร้อมทำบททดสอบเพื่อวัดผลการประเมิน โดยผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของบททดสอบ ได้เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายนที ขลิบทอง
 
สทบ. สาขา 3 จัดอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้านให้แก่สมาชิกองทุนหมู่บ้านโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับอบรม จำนวน 107 กองทุน แบ่งเป็น 5 รุ่น ตั้งแต่วันที่  24  มกราคม 2558  –  6  กุมภาพันธ์ 2558    ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้รับเกียรติจาก  พัฒนาการอำเภอหนองบัว  นางจันทรนันท์   สุดจริง  และนางสาววรัญญา  มินิพันธ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 
โครงการเสวนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามหลักศาสนาอิสลาม
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๐ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสวนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามหลักศาสนาอิสลาม ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุเทพ สุดถนอม ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ และพนักงาน สทบ.สาขา ๙ และ สาขา ๑๐ เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้
     การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลาม พร้อมระดมความคิดและวิธีการขั้นตอนให้เกิดความสะดวกในด้านการบริหารจัดการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้าน จากนั้นผู้อำนวยการ สทบ. ได้มอบนโยบายแก่สมาชิกชาวกองทุนอิสลาม พร้อมรับฟังประเด็นหารือ และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีตัวแทนสมาชิกจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับในครั้งนี้
 
ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้กองทุนชุมชนเมือง
     สทบ.โดยฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้กองทุนชุมชนเมือง รุ่นที่ 1 ให้กับพนักงานสทบ. ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จังหวัดเชียงใหม่
     การจัดฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานรองรับภารกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
      Go To Top << Back