ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  อบรมสัมมนา  
   หน้า 1/16           
โครงการเสวนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามหลักศาสนาอิสลาม
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๐ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสวนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามหลักศาสนาอิสลาม ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุเทพ สุดถนอม ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ และพนักงาน สทบ.สาขา ๙ และ สาขา ๑๐ เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้
     การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลาม พร้อมระดมความคิดและวิธีการขั้นตอนให้เกิดความสะดวกในด้านการบริหารจัดการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้าน จากนั้นผู้อำนวยการ สทบ. ได้มอบนโยบายแก่สมาชิกชาวกองทุนอิสลาม พร้อมรับฟังประเด็นหารือ และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีตัวแทนสมาชิกจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับในครั้งนี้
 
ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้กองทุนชุมชนเมือง
     สทบ.โดยฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้กองทุนชุมชนเมือง รุ่นที่ 1 ให้กับพนักงานสทบ. ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จังหวัดเชียงใหม่
     การจัดฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานรองรับภารกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
นายนที ขลิบทอง ผอ.สทบ. มอบนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติงานให้แก่พนักงานและลูกจ้าง สทบ.
     เมื่อวันที่ 20 สค.57 ที่ห้องประชุมปริ้นบอลล์รูม 3 ชั้น 11 โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร  นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สาขา พนักงาน และลูกจ้างจากส่วนต่างๆ เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2558 ให้แก่พนักงานได้รับทราบรายละเอียด และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ตามนโยบายของ สทบ.ต่อไป      

 

 
สทบ. สาขา 3 ให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้าน
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ในงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยมี นายรพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ วัดหนองขมิ้น หมู่ที่ 2 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมให้บริการในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเกษตรจังหวัด กศน. เครือข่าย กทบ. เครือข่ายกองทุนบทบาทสตรี มีผู้สนใจเข้ารับบริการกว่า 1,700 คน ประกอบด้วย สมาชิกกองทุนและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนชุมชนทหาร และประชาชนในตำบลไทรย้อยและพื้นที่ใกล้เคียง
 
ฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     ฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน สทบ. จัดฝึกอบรม “การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมโฮมแอนด์ฮิลรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
     การฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้รับเกียรติจาก ท่านปรัชญา  อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การระงับข้อพิพาทนอกศาล การเจรจา การไกล่เกลี่ย” ท่านเนติภูมิ  มายสกุล  ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การประนีประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ” และอาจารย์ประกายรัตน์ ตันธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็นวิทยากรในการบรรยาย “เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”  ท่านอัยการสิทธิ์ภัคร์  พรพิอัครทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย “การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท การดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญา และการบังคับคดีแพ่งและคดีอาญา  และนายพีระวัฒน์  วังรัตน์กุล ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางแพ่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553  การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางแพ่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยพนักงานสทบ.และลูกจ้าง ส่วนกลาง และส่วนสาขา ประมาณ 200 คน ในการนี้นายนที  ขลิบทอง ผอ.สทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
     การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถทำหน้าที่ด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนำไปสู่การลดปัญหาข้อพิพาทและข้อขัดแย้ง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
 
สทบ.จัดอบรมด้านการเขียนหนังสือ รุ่นที่ 1
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้จัดฝึกอบรมด้านการเขียนหนังสือเพื่อเสริมทักษะพนักงาน และลูกจ้าง สทบ. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤตยา จันทรเกษ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจาก นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม
     โดยวัตถุประสงค์ต้องการให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในหลักการเขียนหนังสือราชการ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 112 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
พนักงาน สทบ. สาขา 5 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะ ที่ 3
     วันที่ 23 มกราคม 2556 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะ ที่ 3 โดยมี นายวินัย  สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม มีจำนวนกองทุนที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 222 กองทุน
 
สทบ.จัดฝึกอบรมแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 55 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดฝึกอบรมแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องแซฟไฟร์ 108 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ อิมแพค เมืองทอง นนทบุรี และได้รับเกียรติ จากคุณกุลิสราพ์ (กุลิสรา) บุญทับ ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ) สำนักตรวจสอบการเงินที่ 14 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้
     การฝึกอบรมดังกล่าว อาทิ ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน การจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. หลักการบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สทบ. ตลอดจน การฝึกปฏิบัติเพื่อประเมินผลการควบคุมภายใน และอภิปรายข้อซักถามต่าง ๆ เพื่อความความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในการอบรมดังกล่าว มีทั้งผู้บริหาร สทบ. และพนักงาน สทบ.ทั่วประเทศ
 
      Go To Top << Back