ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  อบรมสัมมนา  
   หน้า 1/17           
อบรมเชิงปฏิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยพนักงานอัยการที่จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกจังหวัด

 
การประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี พ.ศ. 2558
     นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมเสวนา หัวข้อ “ธรรมาภิบาลขององค์กรตามพระราชบัญญัติเฉพาะ สร้างสมดุลของประสิทธิภาพและ การตรวจสอบ” ในการประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี พ.ศ. 2558  หน่วยงาน 15 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ “องค์กรตามพระราชบัญญัติเฉพาะ :พลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประเทศ” เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) สวทช. โดย สทบ.ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและความสำเร็จของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในการประกอบอาชีพ
 
งานบริหารและพัฒนาบุคลากร สทบ. จัดฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ ให้แก่พนักงาน
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ งานบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักผู้บริหาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน สทบ. เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ในหัวข้อ การพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศ และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร โดยมีผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร (นางสาวนิตยา มีภูมิ) เป็นประธานในการเปิดการอบรม
     การอบรมในครั้งนี้ จัดอบรมทั้งหมด ๒ รุ่น พนักงานเข้าร่วมอบรม กว่า ๒๐๐ คน ได้รับความรู้และร่วมทำกิจกรรม พร้อมทำบททดสอบเพื่อวัดผลการประเมิน โดยผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของบททดสอบ ได้เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายนที ขลิบทอง
 
สทบ. สาขา 3 จัดอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้านให้แก่สมาชิกองทุนหมู่บ้านโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับอบรม จำนวน 107 กองทุน แบ่งเป็น 5 รุ่น ตั้งแต่วันที่  24  มกราคม 2558  –  6  กุมภาพันธ์ 2558    ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้รับเกียรติจาก  พัฒนาการอำเภอหนองบัว  นางจันทรนันท์   สุดจริง  และนางสาววรัญญา  มินิพันธ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 
โครงการเสวนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามหลักศาสนาอิสลาม
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๐ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสวนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามหลักศาสนาอิสลาม ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุเทพ สุดถนอม ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ และพนักงาน สทบ.สาขา ๙ และ สาขา ๑๐ เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้
     การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลาม พร้อมระดมความคิดและวิธีการขั้นตอนให้เกิดความสะดวกในด้านการบริหารจัดการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้าน จากนั้นผู้อำนวยการ สทบ. ได้มอบนโยบายแก่สมาชิกชาวกองทุนอิสลาม พร้อมรับฟังประเด็นหารือ และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีตัวแทนสมาชิกจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับในครั้งนี้
 
ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้กองทุนชุมชนเมือง
     สทบ.โดยฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้กองทุนชุมชนเมือง รุ่นที่ 1 ให้กับพนักงานสทบ. ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จังหวัดเชียงใหม่
     การจัดฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานรองรับภารกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
นายนที ขลิบทอง ผอ.สทบ. มอบนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติงานให้แก่พนักงานและลูกจ้าง สทบ.
     เมื่อวันที่ 20 สค.57 ที่ห้องประชุมปริ้นบอลล์รูม 3 ชั้น 11 โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร  นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สาขา พนักงาน และลูกจ้างจากส่วนต่างๆ เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2558 ให้แก่พนักงานได้รับทราบรายละเอียด และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ตามนโยบายของ สทบ.ต่อไป      

 

 
สทบ. สาขา 3 ให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้าน
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ในงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยมี นายรพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ วัดหนองขมิ้น หมู่ที่ 2 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมให้บริการในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเกษตรจังหวัด กศน. เครือข่าย กทบ. เครือข่ายกองทุนบทบาทสตรี มีผู้สนใจเข้ารับบริการกว่า 1,700 คน ประกอบด้วย สมาชิกกองทุนและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนชุมชนทหาร และประชาชนในตำบลไทรย้อยและพื้นที่ใกล้เคียง
 
      Go To Top << Back