ค้นหา :
รู้จักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กฎหมาย - ระเบียบ
 
พ.ร.บ.
 
ระเบียบ กทบ.
 
คู่มือ
แลกเปลี่ยนลิงค์
 
Download LOGO
 
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
E-mail VillageFund
ประมวลภาพกิจกรรม
Log in
โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ
 
โครงการปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางฯ
 
บัญชีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีฯ
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ
 
ขอรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
 
ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ
 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกองทุนฯ
โครงการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3
 
แบบรายงานผลฯ (กทบ.18)
 
แนวทางการดำเนินงานฯ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวสารพนักงาน
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฯ
 
คู่มือการดำเนินงานฯ
 
แบบ อคป. 01-04
 
โครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (กทม.และชุมชนทหาร)
 

Select Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างพิมพ์ชุดเอกสารคู่มือแนวทางการดำเนินงานสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีเจาะจง รายละเอียด

 
  เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน รายละเอียด
    ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดำเนินปฏิบัติการโครงการตลาดผ้าไหมประชารัฐเพื่้อประชาชน โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดำเนินปฏิบัติการโครงการตลาดประชารัฐพัฒนาธุรกิจการค้า โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
 
 • คู่มือ
 •  


  คู่มือจดทะเบียนนิติบุคคล
  เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อจดทะเบียนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

  เอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

  1.ชื่อกองทุนหมู่บ้านและรหัสกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสงค์จะจดทะเบียน

  2.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนเงินหนึ่งล้านบาทและบัญชีเงินฝากอื่นๆ

  3.สำเนาระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

  4.บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

  5.บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

  6.สำเนาบันทึกรายงานการประชุมที่มีมติให้ขอจดทะเบียนโดยสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม

  7.สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุนปีที่ผ่านมาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมรายละเอียด

  8.แผนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเมื่อได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคล

  9.แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

  มาตรฐานขั้นต่ำการเป็นนิติบุคคล

  1. ชื่อและรหัสกองทุนหมู่บ้านที่ประสงค์จะจดทะเบียน   ความถูกต้องของชื่อและรหัสกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จะจดทะเบียน

  2.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่รับโอนเงิน 1 ล้านบาทและบัญชีเงินฝากอื่นๆ   ความครบถ้วนของสำเนาทุกบัญชีที่มีทั้งบัญชีเดิมและบัญชีปัจจุบันครบถ้วนทุกหน้าของสมุดที่มีข้อมูล

  3.สำเนาระเบียบ/ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน    ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิก เงินทุน การเงิน/บัญชี-การควบคุมและตรวจสอบ

  4.บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

  -กระบวนการได้มาซึ่งกรรมการ

  -วาระการดำรงตำแหน่งวาระละ  2 ปีเป็นได้ไม่เกิน  2 วาระเว้นแต่สมาชิกเห็นควรให้เป็นต่อและเจ้าตัวยินยม

  -การเข้าดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการ

  -ความโปร่งใสและการเอาใจใส่ต่อกองทุน

  5.บัญชีรายชื่อสมาชิกกิงทุนหมู่บ้าน  ความถูกต้อง ครบถ้วน ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ระบุชื่อ สกุล ที่อยู่ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

  6.สำเนาบันทึกรายงานการประชุมที่มีมติให้ขอจดทะเบียน

  -สำเนาบันทึกการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด

  -มติที่ประชุมให้จดทะเบียน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ที่เข้าประชุม

  7.สำเนางบดุลและกำไร/ขาดทุนปีที่ผ่านมาของกองทุนพร้อมรายละเอียด

  -หนี้ค้างชำระไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินกู้ทั้งหมดหากหนี้ค้างชำระเกินร้อยละ 20 พิจารณาความสามารถการดำเนินการของคณะกรรมการกองทุน ติดตาม ประนอมหนี้ ปรับปรุง โครงสร้างหนี้ ฟ้องร้องดำเนินคดี

  -เงินขาดบัญชี จะต้องไม่มีเงินขาดบัญชี

  8.แผนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ควรมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติโดยระบุประเด็นต่างๆเช่น การขยายธุรกรรม  การพัฒนากรรมการ/สมาชิก การจัดสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์

  9.แผนที่ตั้งของสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน มีแผนที่ที่ตั้งของสำนักงานกองทุน และควรมีหนังสืออนุญาตหรือสัญญาการเช่าสำนักงานและอื่นๆ


  <<- BACK
      สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง  
  Download คู่มือจดทะเบียนนิติบุคคล(6.91 MB)