ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 9/56          
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ
     วันที่ 18 – 19  ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑ สาขา ๒  สาขา ๓  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ มีสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ จำนวน 280 แห่ง เข้าร่วมประชุมฯ โดยนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการจัดตั้งร้านค้าชุมชน
     ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการหารือเพื่อรับทราบความต้องการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ กำหนดแนวทาง และสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้สามารถบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
สทบ. สาขา 3 ร่วมงานประเพณีกีฬาสานสัมพันธ์สมานฉันท์ 13 ปี กองทุนหมู่บ้าน
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด นครสวรรค์ ได้จัดงานประเพณีกีฬาสานสัมพันธ์สมานฉันท์ 13 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ณ  สนามกีฬาบึงบอระเพ็ด  โดยมีนายกสิณ  นวลโคกสูง  พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ และ จ.ส.อ.บุญลือ  เครือพินธุ์  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงาน  
     นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายนที ขลิบทอง มาร่วมพบปะ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๓ เข้าร่วมงาน              
     การจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความสามัคคี อนุรักษ์ประเพณ๊ท้องถิ่น โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป้นเครื่องมือกลไกลทางด้านการทำงานเป็นทีม
 
 
สทบ. ร่วมกับออมสินจัดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

     วันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัดโดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้ร่วมประชุม  ณ โรงแรมปาร์ควิว  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
     การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาและยกระดับให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน โดยเชิญตัวแทนกองทุนหมู่บ้านจากทุกตำบล ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หารือพัฒนาและปรับปรุงทางด้าน การจัดสวัสดิการ การประนอมหนี้ และตอบข้อซัก-ถาม ผู้มีสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื องแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สทบ.สาขา ๑๐ รับผิดชอบงานในครั้งนี้


 

 
สทบ. สาขา 10 ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ จังหวัดตรัง
     คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดงาน “ วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2557 ” ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดงาน มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น จำนวน17 ฉบับ และมอบทุนการศึกษา จำนวน 141 ทุน มีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน 500 กว่าคน

 

 
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
     เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายกฎหมาย สทบ.ส่วนกลางร่วมกับสทบ.สาขา 4 ได้ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของกองทุนหมู่บ้านฯ ในเขตพื้นที่ สทบ.สาขา 4
 
การประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดพะเยา
     วันที่ ๗ ตุลาคม 2557 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบลทุกตำบล และผู้ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เข้าร่วมประชุมฯ  เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ และเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดพะเยา ในปี ๒๕๕๘ โดยมีนางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคเหนือ
     วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑ สาขา ๒  สาขา ๓  ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคเหนือ ในวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในปี พ.ศ 2558 
     ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกัน ตลอดถึงการร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ระหว่างผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑ สาขา ๒  สาขา ๓  และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคเหนือ 17 จังหวัด 
 
เครือข่ายระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจร
     คณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจร  ในที่ 10 กันยายน 2557 ณ เกาะใหญ่โฮมสเตรย์ (แม่เรวา) อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายกสิณ  นวลโคกสูง  พัฒนาการจังหวัด, นายไพโรจน์  อรรถอาภา  พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์, นายเลิศ  มีช้าง  พัฒนาการอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยพัฒนากร และเจ้าหน้าที่ สทบ. สาขา 3 ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายในครั้งนี้ด้วย
 
      Go To Top << Back