ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 9/47          
กิจกรรม 10 ปี อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
     เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมโครงการรวมพลัง 10 ปี กองทุนหมู่บ้าน  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยเลี้ยงภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป, กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องกองทุน, การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละกองทุน ตลอดจน การจัดงานเลี้ยงช่วงเย็น ชมการแสดงของแต่ละตำบล และมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายรัฐฐะ สิริธรังศรี  นายอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นประธานในพิธีเปิด
 
สทบ. สาขา 4 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้าน ณ จังหวัดนครพนม
     นายยงยุทธ นุกิจรังสรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีนายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับ พนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้บริการประชาชน
 
ผอ.สทบ. บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนากองทุน สู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน เมื่อวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 65 กองทุน ๆ ละ 3 คน จำนวน 195 คนได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14 กองทุน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 13 กองทุน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 12 กองทุน จังหวัดพิจิตร จำนวน 7 กองทุน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 19 กองทุนและในโอกาสนี้  นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมตอบข้อซักถาม ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่สนใจ ได้เยี่ยมชม
 
จังหวัดเคลื่อนที่ จ.นครสวรรค์
     จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” โดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน การจัดงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่ สทบ. สาขา 3 ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมจัดบูธคลินิกเคลื่อนที่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับกองทุน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ในโอกาสนี้นี้ยังมีการแจกพัดกองทุนหมู่บ้านให้กับประชาชนที่มาร่วมงานนั้นครั้งนี้เพื่อคลายร้อนด้วย
 
สทบ. สาขา 2 จัดประชุมโครงการ SML จังหวัดแพร่
     วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จังหวัดแพร่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยมีนายศักดา สุวรรณสายะ จากจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายวรวัจน อื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบเงิน SML ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 31 หมู่บ้าน 
     โครงการ SML เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง หรือช่วยในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีการสร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สทบ. ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อน SML แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประธานโครงการ SML จำนวนกว่า ๘๕๐ คน  
 
ผอ.สทบ. ร่วมงาน SML จังหวัดสกลนคร
     นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุชาติ พิเมย  หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 กล่าวรายงาน เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จากนั้น ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นวิทยากร เพื่อชี้แจงถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,800 คน
     การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้องตามระเบียบ และทำให้โครงการนี้มีส่วนในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนการสร้างแนวทางป้องกันเพื่อให้ชุมชนอยู่อย่างเข้มแข็งและปลอดภัย โดยงบประมาณนี้ จะมีการจัดสรรทุกปีเป็นเสมือนงบประมาณอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนหมู่บ้าน (อบม.) ตามเจตนารมย์ของรัฐบาล
 
จังหวัดพิจิตร มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
     วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการเครือข่าย กทบ. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน กทบ. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุนเมือง โดยนำผลกำไรประจำปี จำนวน 5% ของทุกกองทุน มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีผลการเรียนดีและมีฐานะยากจน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาของเยาวชน และเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป  การมอบทุนดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 336 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 336,000 บาท และได้มีผู้มีจิตศรัทธามอบรถจักรยาน จำนวน 21 คัน เพื่อมอบให้กับนักเรียน การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เป็นประธานในพิธี 
 
"นายกฯ" เปิดโครงการ SML ยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย
     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการเปิดปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พร้อมทั้งกล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวว่า โครงการ SML เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง หรือการที่จะช่วยกันในการพัฒนาชุมชนให้แข็งแรง และมีการสร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งโครงการ SML นี้ เป็นโครงการที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2548  โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงหลังได้มีการหยุดชะงักลงไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้น และตราบใดที่ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้จะส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมของการกระจายการปกครองลงไปสู่ท้องถิ่นให้เกิดความแข็งแรง 
     โครงการ SML เป็นหนึ่งในโครงการที่จะตอบโจทย์ในการที่จะช่วยกันที่จะพัฒนาความแข็งแรงของศักยภาพในชุมชน  โดยวัตถุประสงค์หลักและเจตนารมณ์ของรัฐบาลนั้น ต้องการให้เป็นโครงการที่เข้าไปแก้ปัญหาชุมชนและหมู่บ้านอย่างแท้จริง  นอกจากนี้การสนับสนุนโครงการ SML เป็นส่วนช่วยเยียวยาประชาชนในท้องถิ่น หลังจากที่ต้องเผชิญปัญหากับภาวะมหาอุทกภัยต่างๆ ซึ่งการฟื้นฟูในระดับชุมชนเป็นสิ่งจำเป็น รัฐบาลจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ในการที่จะเข้าไปช่วยกันแก้ไข เพื่อให้สร้างความเจริญกลับมายังชุมชน ทั้งหมดเป็นงบประมาณ จำนวนกว่า 30,000 ล้านบาท ที่จะกระจายลงไปยังชุมชนทั้ง 80,000 ชุมชน ทั่วประเทศไทย รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งทุกจังหวัดทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน จะได้รับโอกาสนี้ ในปริมาณที่เท่ากันหมดอย่างทัดเทียมทุกพื้นที่ ตามขนาดของโครงการ โดยเริ่มจาก โครงการขนาดเล็ก (S) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชาชนในหมู่บ้านไม่เกิน 500 คน มีงบประมาณให้ 300,000 บาท ขนาดกลาง (M) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีประชาชนตั้งแต่ 501 – 1,000 คน ให้งบประมาณ 400,000 บาท และ ขนาดใหญ่ (L) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชาชนอยู่อาศัย 1,001 คนขึ้นไป ให้งบประมาณ 500,000 บาท
นอกจากนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมสนทนาและทักทายกับผู้แทนประชาชนในแต่ละภูมิภาคโดยผ่านการถ่ายทอดสัญญาณ  และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และ ธนาคาร (เอกชน) ที่ร่วมกันในการช่วยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการนี้ลงไปยังชุมชน
     หลังจากนั้น นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
และนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) และ นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
 
      Go To Top << Back