ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 6/56          
มอบนโยบายโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้มาตรการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้มาตรการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และแนวทางในการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว ให้กับพนักงาน สทบ. เพื่อนำไปปฎิบัติ และติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานในโครงการอื่นๆ ของสทบ.  โดยมีนางกาบแก้ว สุขรื่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี และนายศุภมิตร  ชลประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา จังหวัดนนทบุรี
 
สทบ.ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม ระหว่าง ธ.ออมสิน และ ธกส.
     นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้มาตรการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนเงินทุนวงเงิน 40,000 ล้านบาท หรือธนาคารละ 20,000 ล้านบาท ระยะเวลาสนับสนุน 2 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 5 ปี
     นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้กองทุนและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจะร่วมมือดำเนินการในหลายด้าน ประกอบด้วย สนับสนุนเงินทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการประเมินศักยภาพในระดับดีมาก (A) และดี (B)เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีโอกาสลงทุนและช่วยเหลือสมาชิกตลอดจนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้มากขึ้น ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการติดตามสนับสนุนและติดตามประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานในโครงการ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     นอกจากนี้ โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม เพื่อการประกอบอาชีพ ใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเพื่อดำรงชีพ การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ รวมถึงมีเงินทุนสำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งช่วยส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถลงทุนขยายกิจการ และดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น
     ด้านนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง ระบุว่ารัฐบาลจะเน้นมาตรการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีความเข้มแข็งให้สามารถขยายกิจการได้ ฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ที่ยังมีความอ่อนแอให้มีความเข้มแข็ง และปรับปรุงการบริหารจัดการและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3 ด้าน ประกอบด้วยการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ที่นอกจากจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบแล้ว ยังทำให้ชุมชนฐานรากมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
     ทั้งนี้ปัจจุบันมีการสนับสนุนให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโครงการฯ ไปแล้ว จำนวน 3,356 กองทุน เป็นเงิน 5,725.43 ล้านบาท โดยแยกเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน 1,704 กองทุน เป็นเงิน 3,011.43 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1,652 กองทุน เป็นเงิน 2,714 ล้านบาท
 
ตรวจเยี่ยมและติดตามงานสถาบันการเงินชุมชน
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุเทพ  สุดถนอม รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านที่ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน และติดตามกองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่สามารถจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้
     โดยรับฟังปัญหาพร้อมหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้แทนจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ ซึ่งทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนในครั้งนี้และถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญ
 
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เป็นหน่วยงานร่วมกันพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม 2558    รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับ ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการเป็นหน่วยงานร่วมกันพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี   สกลนคร หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้บริหาร สทบ. คณาจารย์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และคณะกรรมการสถาบัน การเรียนรู้ฯ ตลอดจนคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย
 
สทบ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุน 3
     สำนักผู้บริหาร และฝ่ายการเงินและการบัญชี ร่วมกับฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุน ระยะที่ 3 เพื่อสนับสนุนติดตามให้ความช่วยเหลือ และประชาสัมพันธ์ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ยื่นขอรับการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 21-25 มิถุนายน 2558
 
งานเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชนในภาคใต้
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชนในภาคใต้ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมน้ำพราวบอลรูม โรงแรงซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ
     ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดบูทแสดงผลงานของชาวกองทุนหมู่บ้าน ผลงานของเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้อง การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ระบำตาลีบุหงาตะโร การแสดงโนราห์ การแสดงศิลปะการต่อสู้ สิละ การขับร้องเพลง กองทุนหมู่บ้าน สานสร้างความสุข โดยนายเอกชัย ศรีวิชัย ตลอดจนการนำชมวีดิทัศน์ของชาวกองทุนหมู่บ้าน ที่ประสบความสำเร็จ และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายนที ขลิบทอง) กล่าวรายงาน
     จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกดปุ่มการจัดกิจกรรมการโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตั้งใหม่ และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ซึ่งประธานในพิธีได้มอบนโยบายและร่วมถ่ายภาพกับประชาชนชาวภาคใต้เป็นที่ระลึก หลังจากเสร็จงานดังกล่าว รัฐมนตรีประจำสำนักนายก พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านตาแบ๊ะ จังหวัดปัตตานี และสถาบันการเงินบ้านวังพา จังหวัดสงขลา
 
สทบ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพิ่มทุน
     สำนักผู้บริหาร และฝ่ายจัดการความรู้ฯ ร่วมกับฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุน ระยะที่ 3 เพื่อสนับสนุนติดตามให้ความช่วยเหลือ และประชาสัมพันธ์ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ยื่นขอรับการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ในพื้นที่สทบ. สาขา 3 ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน 2558
 
สทบ.ฝึกอบรมพนักงานเร่งเดินหน้าพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ
     ฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายการเงินและการบัญชี จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ  และฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมี นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมฮิลท็อป ฮอลล์ โรงแรมบรุ๊คไชด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     การฝึกอบรมทั้ง ๒ หลักสูตร เป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ และด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่ง สทบ.จะต้องเตรียมบุคากรให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมนำความรู้และทักษะ ไปปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดเป็นพรักงานสทบ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศทั้ง ๑๓ สาขา
     และในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากธนาคารออมสิน วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง ศาลปกครองระยอง สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม  และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 
      Go To Top << Back