ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 6/53          
สทบ. สาขา 10 ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ จังหวัดตรัง
     คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดงาน “ วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2557 ” ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดงาน มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น จำนวน17 ฉบับ และมอบทุนการศึกษา จำนวน 141 ทุน มีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน 500 กว่าคน

 

 
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
     เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายกฎหมาย สทบ.ส่วนกลางร่วมกับสทบ.สาขา 4 ได้ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของกองทุนหมู่บ้านฯ ในเขตพื้นที่ สทบ.สาขา 4
 
การประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดพะเยา
     วันที่ ๗ ตุลาคม 2557 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบลทุกตำบล และผู้ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เข้าร่วมประชุมฯ  เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ และเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดพะเยา ในปี ๒๕๕๘ โดยมีนางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคเหนือ
     วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑ สาขา ๒  สาขา ๓  ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคเหนือ ในวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในปี พ.ศ 2558 
     ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกัน ตลอดถึงการร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ระหว่างผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑ สาขา ๒  สาขา ๓  และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคเหนือ 17 จังหวัด 
 
เครือข่ายระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจร
     คณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจร  ในที่ 10 กันยายน 2557 ณ เกาะใหญ่โฮมสเตรย์ (แม่เรวา) อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายกสิณ  นวลโคกสูง  พัฒนาการจังหวัด, นายไพโรจน์  อรรถอาภา  พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์, นายเลิศ  มีช้าง  พัฒนาการอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยพัฒนากร และเจ้าหน้าที่ สทบ. สาขา 3 ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายในครั้งนี้ด้วย
 
สทบ.ร่วมจัดกิจกรรมทุนหมุนเวียน ประจำปี ๒๕๕๗
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ แก่กองทุนที่มีผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีดีเด่น จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓,๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ มีกองทุนหมุนเวียนจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมแสดงผลงานรวมทั้งสิ้น ๓๖ กองทุน  ทั้งนี้ สทบ.ได้รับเกียรติจากนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานการจัดงานเข้าเยี่ยมชมบูธของสำนักงานฯ 
     สำหรับบูธของสทบ.ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ และตัวอย่างของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่นำเงินกองทุนฯ ไปประกอบอาชีพ
     ผลการจัดแสดงผลงานเป็นที่น่าพึ่งพอใจได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีตลอดทั้งงาน  ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอก  ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ชาติ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาพรวมขององค์กร
 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านวังไทร

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนที  ขลิบทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนธนาคาร ธ.ก.ส. และนายวีระชัย  สง่าหวัง  รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 และพนักงาน สทบ.สาขา 9 ร่วมเปิดอาคารที่ทำการสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านวังไทรหลังใหม่ ม.11 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีสมาชิกสถาบันการเงินชุมชน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เข้าร่วมงาน
     สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันได้มีการปล่อยเงินให้สมาชิกกู้ยืมหมุนเวียนไปประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ อาทิ การฝาก - ถอน เงิน จากสมาชิก 
     สำหรับสถานที่ก่อสร้างสถาบันการเงินชุมชนฯ นั้น เมื่อปี 2550 นายท่วง  แก้วสี่ดวง ประชาชนในหมู่บ้าน ได้บริจาคที่ดิน 1 งาน 87 ตารางวา ให้กับสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร และได้สร้างอาคารหลังแรก จำนวน 1,410,644  บาท เพื่อสร้างอาคาร ขนาด 8 x 14  จำนวน 1 หลัง  พร้อมอุปกรณ์ภายใน  ตลอดจนระบบเทคโนโลยี ซึ่งจะมีรูปแบบเหมือนธนาคาร และเกิดการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

 
การประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     วันที่ 6-7 สค.57 โดยฝ่ายปฎิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ จัดการประชุมหารือ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม วี ไอ พี โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี                                                       
     โดยนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักผู้บริหาร ฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน  ฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้ง 13 สาขา และผู้แทนสาขา  โดยเป้าหมายการประชุมเพื่อติดตาม สนับสนุน และรับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 1. การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2. การสนับสนุน/แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อ สถานการณ์การดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนในปัจจุบัน


 
      Go To Top << Back