ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 6/55          
งานเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชนในภาคใต้
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชนในภาคใต้ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมน้ำพราวบอลรูม โรงแรงซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ
     ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดบูทแสดงผลงานของชาวกองทุนหมู่บ้าน ผลงานของเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้อง การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ระบำตาลีบุหงาตะโร การแสดงโนราห์ การแสดงศิลปะการต่อสู้ สิละ การขับร้องเพลง กองทุนหมู่บ้าน สานสร้างความสุข โดยนายเอกชัย ศรีวิชัย ตลอดจนการนำชมวีดิทัศน์ของชาวกองทุนหมู่บ้าน ที่ประสบความสำเร็จ และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายนที ขลิบทอง) กล่าวรายงาน
     จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกดปุ่มการจัดกิจกรรมการโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตั้งใหม่ และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ซึ่งประธานในพิธีได้มอบนโยบายและร่วมถ่ายภาพกับประชาชนชาวภาคใต้เป็นที่ระลึก หลังจากเสร็จงานดังกล่าว รัฐมนตรีประจำสำนักนายก พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านตาแบ๊ะ จังหวัดปัตตานี และสถาบันการเงินบ้านวังพา จังหวัดสงขลา
 
สทบ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพิ่มทุน
     สำนักผู้บริหาร และฝ่ายจัดการความรู้ฯ ร่วมกับฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุน ระยะที่ 3 เพื่อสนับสนุนติดตามให้ความช่วยเหลือ และประชาสัมพันธ์ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ยื่นขอรับการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ในพื้นที่สทบ. สาขา 3 ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน 2558
 
สทบ.ฝึกอบรมพนักงานเร่งเดินหน้าพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ
     ฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายการเงินและการบัญชี จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ  และฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมี นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมฮิลท็อป ฮอลล์ โรงแรมบรุ๊คไชด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     การฝึกอบรมทั้ง ๒ หลักสูตร เป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ และด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่ง สทบ.จะต้องเตรียมบุคากรให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมนำความรู้และทักษะ ไปปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดเป็นพรักงานสทบ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศทั้ง ๑๓ สาขา
     และในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากธนาคารออมสิน วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง ศาลปกครองระยอง สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม  และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 
เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาคเหนือ

           เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ)   ได้ลงนามถวายพระพรและถวายความเคารพ ณ แท่นพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  จากนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชน ภาคเหนือ ”

          ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีและสามัคคี    โดยประชาชนทางภาคเหนือ ได้ร่วมกันแปรอักษร เนื่องในวโรกาส ครบ 60 พรรษา และร่วมกันขับร้องเพลงนารีรัตนา นำโดย ปาน ธนพร เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  การแสดงพื้นบ้านของทางภาคเหนือ เช่น การฟ้อนรำ การแสดงกองสะบัดชัย และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
         จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันกดปุ่มการจัดกิจกรรมโอนเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3  การมอบเงินสนับสนุนให้แก่ชาวบ้านหลังจากเสร็จงานดังกล่าว ประธานในพิธีเดินเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานของ  ชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และของหน่วยงานภาคีที่นำมาให้บริการประชาชน  พร้อมกล่าวทักทายประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
 
เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) เป็นพิธีเปิดงาน”เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
     โดยกิจกรรมในการจัดงาน “เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้าน และชุมชนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมโอนเงินให้กองทุนจัดตั้งใหม่ จำนวน 269 กองทุน และการโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 5,688 กองทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 5,957 ล้านบาท และการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง การจัดกิจกรรมและตัวอย่างที่หน่วยงานได้นำมาให้บริการประชาชนอีกด้วยซึ่งการจัดกิจกรรมทั้งหมดนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพกองทุน โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ภายใต้นโยบาย สร้างความเข้มแข็งให้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองของรัฐบาล โดยคาดหวังว่า การเพิ่มศักยภาพให้กองทุนนี้ จะทำให้กองทุนหมู่บ้านมีความมั่นคง เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างโอกาส และสร้างความสุขให้หมู่บ้าน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป
 
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

     เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันการเงินชุมชนยางอุ้ม ม.2 ตำบลยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นายประเดิมชัย  จันทน์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมงาน

 
กิจกรรมการติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ ๓ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
     กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่  โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุน ระยะที่ ๓ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
     นางสุจิตรา  ชัยสุ  พนักงาน สทบ.จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายวิทูร  มูลภิชัย ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประชุมสัญจร และติดตามตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 16 - 20   กุมภาพันธ์  2558 เพื่อติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ ๓
 
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
     เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายบรรพต  มณีรัตน์  ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ได้นำพนักงาน สทบ. สทบ.สาขาประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าวังผา  สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกโครงการ SML เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงสีข้าวพระราชทาน  ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พร้อมทั้งถวายสรุปรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดน่าน และทูลเกล้าถวายผลผลิตที่เกิดจากเงินกองทุนหมู่บ้าน และจากโครงการ SML    
     จากนั้น ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ประกอบด้วย ๑.กองทุนหมู่บ้าน ๒.โครงการ SML และ ๓.โครงการพัฒนาเมือง ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๒ พร้อมพนักงาน ร่วมติดตามนโยบาย  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑ และสาขา ๓ พร้อมพนักงาน ในการร่วมสนับสนุนภารกิจในพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายดังกล่าว
 
      Go To Top << Back