ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 6/51          
สทบ. สาขา 1 ร่วมพิธีเปิดที่ทำการ สนง.เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ
     เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นำโดยนายศุภศักดิ์  ทองคำมั่น  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้า ได้ทำพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงาน และที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเป็นคลินิกให้คำปรึกษาแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในอำเภอเวียงป่าเป้า ทั้งนี้นายสุนทร  มหาวงศนันท์  นายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเป็นสถานที่ก่อสร้าง และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
 
งานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดสัญจร
     นายบุญลือ  เครือพินธุ์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ร่วมกันจัดประชุมเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจรประจำเดือนพฤษภาคม 2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับเกียรติจาก นายอารี  นาคดี พัฒนาการอำเภอลาดยาว เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯเครือข่ายระดับจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้                    
     วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัญจร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบผลดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และความเคลื่อนไหวของทางกองทุนหมู่บ้านของจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการอัพเดทนโยบายของทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมรับฟังปัญหา-อุปสรรค เพื่อช่วยกันหสทางแก้ไขต่อไป
 
จังหวัดนครสวรรค์ จัดการโครงเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
     จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ได้รับเกียรติ จากนายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง หมู่ที่ 8 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ. สาขา 3) จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมงานพร้อมจัดบูทคลินิกเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้บริการด้านข่าวสารต่าง ๆ ของทางกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมตอบข้อซักถามข่าวสารการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้กับผู้เข้ามารับบริการ รวมถึงตอบข้อซักถามถึงปัญหาและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน มีผู้มาเข้าร่วมงานกว่า 700 คน
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมและมอบโล่รางวัลและใบประกาศให้กับกองทุนหมู่บ้านดีเด่น
     วันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายชัยโรจน์  มีแดง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดนครสวรรค์   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและใบประกาศให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับประจำปี 2556  ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านบ่อพลับ หมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ   รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านหูกวาง หมู่ที่ 2 ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย และรางวัลชมเชย จำนวน 3 กองทุนหมู่บ้าน ได้แก่  กองทุนหมู่บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  กองทุนหมู่บ้านวังสีคราม หมู่ที่ 21 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี  กองทุนหมู่บ้านหาดเสลา หมู่ที่ 5 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว 
     จากนั้น ท่านผู้ว่าราชการฯ ได้แสดงความยินดีแก่กองทุนที่ได้รับรางวัลและกล่าวถึงการบริหารงานและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่กองทุนอื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถนำมาเผยแพร่หรือถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ต่อไป
 
เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานมหกรรมรวมพลกองทุนหมู่บ้านฯ

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดงานมหกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำปี 2556  ณ ลานอเนกประสงค์ตรงข้ามสนามกีฬาสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภายในงานมีการเผยแพร่ภาพวีดีทัศน์ และการแสดง ชุด “ อัครศาสตร์ศิลปท้องถิ่นสุวรรณภูมิ” จากนั้น นายวิโลด หลำเล็ก ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากนายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัลให้แก่กองทุนหมู่บ้านดีเด่นพร้อมเงินรางวัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลและของที่ระลึกจากธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารกรุงไทย จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นประธานในงานร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและทักทายผู้เข้าร่วมงาน ภายในงานมีผู้ร่วมงานกว่า 8,000 คน

 

 
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกบูทคลินิคกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เคลื่อนที่
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดเขามะเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการจัดบูทคลินิก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมกับตอบปัญหาและให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ แก่ผู้เข้ามารับบริการ ในโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 800 คน
 
ประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมโครงการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2556  โดยมีนายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในการคัดเลือกดังกล่าว ซึ่งมีกองทุนหมู่บ้านหูกวาง หมู่ 2 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย, กองทุนหมู่บ้านหาดเสลา หมู่ 5 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว, กองทุนหมู่บ้านบึงหล่ม หมู่ 2 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว, กองทุนหมู่บ้านบ่อพลับ หมู่ 3 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ, กองทุนหมู่บ้านหนองไม้แดง หมู่ 10 ต.หนองโพ อ.ตาคลี และ กองทุนหมู่บ้าน วังสีคราม  หมู่ 21 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี  ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดฯ ในครั้งนี้
     การประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนับได้ว่าเป็นการวัดผลและกระตุ้นให้กองทุนมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมอยู่เสมอๆ  และยังสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นแบบอย่าง และเป็นต้นแบบให้แก่กองทุนอื่นๆ ได้ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แกชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการดำเนินงานมาอย่างดีเยี่ยมตลอดมา จนเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป
 
สทบ. สาขา 9 ร่วมงานโครงการพัฒนาเมือง พิธีเปิดโครงการธนาคารปู บ้านสระเกศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัวงาน โครงการพัฒนาเมือง จำนวน 1 โครงการ คือโครงการ ธนาคารปู บ้านสระเกศ ในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก รองผู้บัญชาการกองทัพเรือจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมพบปะทักทายผู้เข้าร่วมงาน และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) นำโดย นายวีระชัย  สง่าหวัง  รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 และพนักงาน สทบ.สาขา 9 ได้เข้าร่วมงานเปิดโครงการธนาคารปูบ้านสระเกศ (มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง) โดยโครงการพัฒนาเมืองนับเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากอยากเห็นทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองที่ปลอดภัยและมีประเพณีและวัฒนธรรมควบคู่กันไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
 
      Go To Top << Back