ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/55          
นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงนามถวายพระพร

     นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำพานดอกไม้ทูลเกล้าฯถวายที่หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ณ ห้องโถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 23 กันยายน 2552

 
คณะผู้บริหาร และพนักงาน สทบ. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     คณะผู้บริหาร และพนักงาน สทบ. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 23 กันยายน 2552

 

 
รองผอ.สทบ.ติดตามการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 นายอำนาจ ทองเบ็ญญญ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กลุ่มงานนโยบายและปฏิบัติการ ได้เดินทางพร้อมนายปรเมศวร์ อริเดช รก.หน.สทบ.สาขา 1 และพนักงาน สทบ.สาขา 1 เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ของ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชน โดยมีนายสมนึก บุญยี่ พัฒนาการอำเภอปาย และคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ของ ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน
 
นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมงานพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชน
     คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และธนาคารออมสินภาค 3 ได้พิจารณาคัดเลือก สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านคลองบางพุทรา หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พัฒนากองทุนหมู่บ้านคลองบางพุทรา ให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน ตามมติร่วมกันระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และคณะกรรมการคลองบางพุทรา เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกและพ่อค้า แม่ค้าที่ค้าขายในตลาดกลางบางใหญ่ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่มีดอกเบี้ยต่ำ ที่อยู่ในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชน
 
นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการปฏิบัติงานต้นกล้าอาชีพกองทุนหมู่บ้าน สาขา ๘ จังหวัดมุกดาหาร
     เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการที่เชื่อมโยง โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (ต้นกล้าอาชีพ) และนายอำนาจ ทองเบ็ญญ์ รองผอ.สทบ. กลุ่มงานนโยบายและปฏิบัติการ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม โครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๘
     โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๘ พนักงาน สทบ. ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด/อำเภอ ทั้ง ๓ หน่วยงานจะต้องดำเนินงานคู่ขนาน ให้คำปรึกษา และจะต้องให้ความร่วมมือเพื่องานจะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     หลังจากการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯระดับจังหวัด ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการประเมินศักยภาพฯ(ต้นกล้าอาชีพ) ให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายดังกล่าว 
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมงาน มหกรรมรวมพลคนกองทุนเงินล้าน

     นายวีระชัย  วีระเมธีกุล (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) พร้อมคณะทำงานฯ ร่วมงานมหกรรมรวมพลคนกองทุนเงินล้านจังหวัดสงขลา ปี 2552 ณ โรงเรียนศรีนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552 จัดขึ้นโดยเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา  โดยมี นายเมธี ณ นคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ                 

    งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อพบปะ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานกองทุน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่บริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและจัดนิทรรศการของสมาชิกชาวกองทุน ธนาคารออมสิน ธกส. และกลุ่ม OTOP  
     นอกจากนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานฯ  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและคณะฯ ได้เดินทางเยี่ยมชมกองทุนชุมชนเมืองบางหัก  เทศบาลนครหาดใหญ่  และสถาบันการเงินตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่ โดยมี นายอภิเชษฐ์ สิงห์แก้ว พัฒนาการจังหวัดและนายสมบัติ แก้วสองเมือง เครือข่ายคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดสงขลา เป็นผู้นำเยี่ยมชม และให้ข้อมูล การมาเยือนกองทุนในครั้งนี้  ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวว่ารัฐบาลได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชน และต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการสร้างงานในชุมชนเพื่อให้มีรายได้ พร้อมทั้งมีสวัสดิการที่ดี เพื่อประชาชนในระดับรากหญ้าจะได้มีอยู่ที่ดีขึ้นและมีรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกชาวได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
 
นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ (ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (โครงการต้นกล้าอาชีพ) ณ จังหวัดขอนแก่น
     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมานั้น นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ (ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) พร้อมด้วย นายอำนาจ ทองเบ็ญญ์ (รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กลุ่มงานนโยบายและปฏิบัติการ) ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (โครงการต้นกล้าอาชีพ) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น และร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด  คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
     พร้อมพบปะและเยี่ยมชมกองทุนหมู่บ้านกุดกว้าง หมู่ 17 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนฯ ให้การต้อนรับ
 
รองผอ.สทบ.ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเชียงราย
     วันที่ 14 สิงหาคม 2552 นายอำนาจ ทองเบ็ญญ์ รอง ผอ.สทบ.กลุ่มงานนโยบายและปฏิบัติการ ได้เดินทางไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สทบ.สาขา 1 พร้อมด้วยพนักงานกองทุนหมู่บ้าน สาขา 1 เดินทางเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านดอยป่าคา หมู่ 11 ตำบอลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมพิธีมอบสมุดบัญชีฝากธนาคารกองทุนหมู่บ้านฯ และร่วมประชุมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอฝาง เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู่ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน   
 
 
 
 
 

     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 นายอำนาจ ทองเบ็ญญ์ รอง ผอ.สทบ.กลุ่มงามนโยบายและปฏิบัติการ ได้เดินทางไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สทบ.สาขา 1 พร้อมด้วยพนักงานกองทุนหมู่บ้าน สาขา 1 และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดเชียงราย เพื่อเยี่ยมชมกองทุนหมู่บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกองทุนหมู่บ้าน ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน
     และในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ บ้านห้วยหยวก-หินแตก ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง และสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ บ้านโพธนาราม ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 
      Go To Top << Back