ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/56          
นายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนเงินกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

     นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการโอนเงินเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่(สะพานควาย) เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๒ โดยมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการจัดสรรโอนเงิน จำนวน ๓๕,๘๘๑ กองทุน วงเงินอนุมัติ ๘,๖๙๕.๘ ล้านบาท ซึ่งในงานดังกล่าว สทบ. ได้เรียนเชิญคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้สนทนากับผู้แทนที่มาร่วมพิธีการโอนเงินใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  พิษณุโลก  สุราษฎร์ธานี  อุบลราชธานี  ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เร้นส์

สนทนากับผู้แทนชุมชนเมือง ในเขตกรุงเทพฯ ที่ได้รับการจัดสรรโอนเงินฯ

 

นายกอร์ปศักดิ์  สภาวสุ  รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์นโยบายการเพิ่มทุนฯ

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

     คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดลำพูน ได้จัดงาน "วันกองทุนหมู่บ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติ" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ตลาดนัดเทษบาลตำบลทาสบเส้า (ตรงข้ามหน้าโรงพยาบาลอำเภอแม่ทา) ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงของนักเรียน การเสวนากองทุนหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จ และนิทรรศการของสมาชิกกองทุน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสินค้าราคาถูก มาจำหน่าย

     จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเยี่ยมชมและซื้อสินค้าภายในบริเวณงานในวันและเวลาดังกล่าว
 
รองผอ.สทบ. ร่วมหารือภาคีขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน
     วันที่ 2 ธันวาคม 2552 นายอำนาจ  ทองเบ็ญญ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ร่วมประชุมกับพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการขับเคลื่อนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 2 การดำเนินงานสถาบันการเรียนรู้ การจดทะเบีนนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้าน และการเชื่อมประสานการขับเคลื่อน การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯระดับอำเภอ/จังหวัด กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทั้งนี้โดยมีนายประมวล มุ่งมาตร พัฒนาการจังหวดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับ
 
รองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๒
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๒ และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) เป็นประธานการเปิดงาน พร้อมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นางอัญชลี เทพบุตร) และคณะฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายนที ขลิบทอง) พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ
     รองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) กล่าวเปิดนโยบายในเรื่องการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และกล่าวถึงการทำงานของรัฐบาล โดยการนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)  ในเรื่องการทำงานของรัฐบาลในทุกโครงการมีเป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนให้กับประชาชน และทำอย่างไรให้ประชาชนเป็นหนี้น้อยที่สุดและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้  เพื่อชี้แจงเรื่องของกองทุนหมู่บ้านให้แก่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและภาคี ในเรื่องการขยายเวลาการชำระหนี้จาก ๑ ปี เป็น ๒ ปี และการเพิ่มวงเงิน เป็น ๒ แสน , ๔ แสน และ ๖ แสนบาทขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก จากงบประมาณไทยเข้มแข็ง ๒ หมื่นล้านบาท เพื่อแก้หนี้นอกระบบและช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกร
     ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) เป็นประธานการปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการเพิ่มทุนฯ โดยมีกิจกรรม อาทิ การระดมความคิด และเสนอต่อที่ประชุม รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ตอบประเด็นข้อซักถาม แก่ผู้เข้าร่วมประชุม งานดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นรายภาค ภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมอาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  ภาคกลาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 
รอง ผอ.สทบ.กลุ่มงานบริหาร ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ และสถาบันการเงินชุมชน ในเขตความรับผิดชอบ ของ สทบ.สาขา ๓

     เมื่อวันที่  ๒๖-๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๒   นางณัฎฎา  พัฒนวรพันธุ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  กลุ่มงานบริหาร  พร้อมด้วย พนักงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา  ๓  ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชน บ้านวัดหลวง  หมู่ที่  ๒  ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และสถาบันการเงินชุมชนบ้านแดน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแดน  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานกองทุนที่ไม่สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้ของชุมชนราชรถ  และชุมชนกลางเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  และรับฟังปัญหาตลอดจนให้แนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านหนองโสนเหนือ  หมู่ที่  ๑๗  ตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  ซึ่งทางกองทุนให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

 
เชื่อมั่นประเทศไทยกับ นายกฯอภิสิทธิ์

    

 
     นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับ นายกฯ อภิสิทธิ์” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม ซึ่งได้เร่งพิจารณาโครงการต่างๆ เพื่อที่จะมาสนับสนุนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็เป็นหนึ่งในโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งนายกได้กล่าวไว้ว่า
     “ในส่วนของการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนะครับ ผมเรียนว่า นอกจากโครงการสองแสนล้าน ที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วนะครับ ขณะนี้เอื้อสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ดีขึ้นเงิน ซึ่งรัฐบาลได้ขออาจจากพระราชกำหนดนะครับไประดมทุนมา สี่แสนล้านเนี่ย จากเดิมที่จะเป็นการไปชดเชยการขาดดุลทางการคลังค่อนข้างมาก บัดนี้ความต้องการจะเหลือเพียงแค่ห้าหมื่นล้านนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีเงินอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นล้าน ซึ่งสามารถที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับ ในวันที่ 13 ตุลาคม นี้ ครับ
     โครงการหลักๆ ก็จะมี ก็คือเรื่องขอการแก้ไขปัญหาของกองทุนหมู่บ้านครับ เพราะว่ากองทุนหมู่บ้านนั้นมีลักษณะซึ่งหลังจากที่เงินออกไปในรอบแรกแล้ว ก็พบว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่กู้ยืมเงินไป ก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าไปกู้เงินนอกระบบมาคืนนะครับ จากนั้นก็มาขอกู้ยืมในงวดต่อไป ซึ่งก็ทำให้เงินไม่สามารถกระจายหมุนเวียนไปยังรายใหม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลวางเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับ ก็จะมี 3 ประเด็นด้วยกัน
     ประเด็นแรกก็คือว่า จะเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านต่างๆ พิจารณาในการยืดเงื่อนไขการชำระหนี้ จากเดิมต้องชำระภายใน 1 ปีนะครับ ก็สามารถถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรให้เป็น 2 ปีได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ประชาชนที่กู้ยืมเงินไปนั้น สามารถที่จะมีเวลาในการบริหารจัดการต่างๆ และหวังว่าจะทำให้พึ่งเรื่องของการกู้ยืมเงินนอกระบบน้อยลง
     ประการที่สองก็คือว่า เมื่อมีการปล่อยกู้ยาวขึ้นนะครับ รัฐบาลก็จะมีการเพิ่มเงินลงไปให้กับกองทุนหมู่บ้านต่างๆ นะครับ แต่ว่าการเพิ่มให้กองทุนหมู่บ้านต่างๆ นั้น จะดูจากกองทุนที่บริหารจัดการได้ดีมีความพร้อม คือได้   จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วนะครับ นั่นข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองก็คือว่า จะพิจารณาจากจำนวนสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน คือไม่ได้ให้เท่ากันทุกกองทุนนะครับ กองทุนไหนมีสมาชิกมากก็จะได้มากนะครับ ก็จะมีตั้งแต่ให้เพิ่มไปสองแสน ให้เพิ่มไปสี่แสน ให้เพิ่มไปหกแสนนะครับ
     แล้วก็ในส่วนที่สาม ที่จะเริ่มดำเนินการก็คือว่า เราได้ใช้คนที่เข้าอบรมใน “โครงการต้นกล้าอาชีพ” ครับ ออกไปสำรวจสภาพของกองทุนต่างๆ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อจะดูว่าการปล่อยกู้นั้น เป็นการปล่อยกู้ไปสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างแท้จริงนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คงใช้เงินประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านบาท ก็จะเป็นหนึ่งในโครงการที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจะนำเข้ามาสู่ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนะครับ
     นอกจากนี้ ก็จะมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรนะครับ ซึ่งได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนไปหลายครั้งแล้วนะครับ ซึ่งก็จะมีการเอาเงินงบประมาณจากไทยเข้มแข็งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการดำเนินการประกันรายได้ของเกษตรกรในฤดูกาลแรกนะครับ “
 

ที่มา : รายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับ นายกฯ อภิสิทธิ์” วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2552  ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
 
รองผอ.สทบ.ติดตามการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชน ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก

     เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ นายอำนาจ  ทองเบ็ญญ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมคณะพนักงานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1
     เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ฮาว ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมี นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง ประธานสถาบันการเงินชุมชน และคณะกรรมการให้การต้อนรับ ซึ่งสถาบันการเงินชุมชนดังกล่าว เป็นศูนย์กลางทางการเงินของชุมชน ด้วยการบูรณาการองค์กรการเงิน และบริการทางการเงินเกือบทุกประเภท รวมถึงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้ถึง 13 กลุ่มอาชีพ มีการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างได้ผล และจัดสวัสดิการแก่ชุมชนองค์กรเป็นรูปธรรม
     ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนบ้านนาเดา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมี นายสันติ  เดี่ยวพิทักษ์กุล ประธานสถาบันการเงินและคณะกรรมการให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มีการบริหารจัดการดี โปร่งใสและเอาใจใส่ต่อสมาชิก และส่งเสริมกลุ่มอาชีพจนประสบผลสำเร็จ และตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านชาวไทยภูเขา บ้านห้วยสลุง หมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด และบ้านเจดีย์โคะ หมู่ที่ 10 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 
ประกาศเสนอราคาจ้างทำวารสารกองทุนฯ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) มีความประสงค์จะจ้างทำวารสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยวิธีเปรียบเทียบ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ฉบับที่ 4 ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2549 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
      Go To Top << Back