ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/53          
การขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 รศ.นที ขลิบทอง ผอ.สทบ. ได้เดินทางมาเปิดสถาบันการเงินต้นแบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการสถาบันการเงิน โคกกลาง หมู่ 1 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนาย สกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
อำเภอให้การต้อนรับ และได้เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่กู้เงินไปดำเนินการ การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและสินค้า  OTOP
     นอกจากนี้ยังได้เดินทางเยี่ยมกองทุนหมู่บ้าน โคกเมือง หมู่ 9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์และกองทุนหมู่บ้านถนนหัก ต.ถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 
คลีนิกกองทุนเคลื่อนที่ สทบ.สาขา 4
     สำนักงานกองหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ  ได้ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านฯ เคลื่อนที่ เพื่อเป็นการให้บริการความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุน  การจัดทำบัญชี  และความรู้เกี่ยวกับกฏหมายกองทุนหมู่บ้าน  โดยครั้งนี้ คลินิกได้ออกให้บริการที่ ตำบลโนนทอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม
     จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการนำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอไปรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และให้บริการแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้พักค้างคืนกับประชาชนในพื้นที่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวิเชียร ชวลิต  ได้นำส่วนราชการต่าง ๆ ออกตรวจเยี่ยมแปลงที่ดินตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ “ ทำเลเลี้ยงสัตว์ห้วยตาพลาน ตรวจเยี่ยมงานปติมากรรมหล่อพระ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 12 และได้เดินทางตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนแนงมุด หมู่ที่ ๑๓ เพื่อพบปะคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน นำโดย นายวิศิษฐ์  ภานุพินทธุ ประธานกรรมการสถาบันการเงินชุมชนฯ โดยมี นายอำเภอกาบเชิง ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ,นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สนง. พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล/อำเภอ และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ 
     นอกจากนี้ ตรวจเยี่ยมสวนพุทราของเกษตรกร บ้านคลองน้ำซับ หมู่ที่ 5 ทั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ในภาคกลางคืนก่อนจะมีการพักแรม และจัดให้มีเวทีเสวนา เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป จากนั้นมีการปฏิบัติศาสนกิจสวดมนต์ไหว้พระร่วมกัน และพักค้างแรมต่อที่  โรงเรียนแนงมุดวิทยา พร้อมจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกับประชาชนในพื้นที่พร้อมร่วมทอดผ้าป่าสบทบเข้ากองทุนธนาคารข้าวของหมู่บ้าน พร้อมทั้งมอบบ้านให้แก่ นายลุน สายรัตน์ อยู่บ้านเลขที่ 82 / 9 หมู่ 5 บ้านหนองน้ำซับ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นราษฏร ที่ได้รับการคัดเลือกในการสร้างบ้านให้ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการออกพื้นที่ตามโครงการฯ ในแต่ละครั้ง มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มอบทุนการศึกษาและจักรยานให้แก่นักเรียน มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน พร้อมจัดให้มีกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนของส่วนราชการต่างๆทั้งในระดับอำเภอ และจังหวัดตลอดทั้งวัน ที่บริเวณโรงเรียนแดงมุดวิทยา 
 
เปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านวัดหลวง  หมู่ที่ 2 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และเยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนพร้อมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ในวันที่  28 พฤษภาคม 2552 

 
รมต.วีระชัย วีระเมธีกุล เยี่ยมชมกองทุนหมู่บ้านจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น
     เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2552 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย  วีระเมธีกุล) พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการทำงานกองทุนหมู่บ้านกะรน หมู่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตและร่วมรับฟังปัญหา – ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งตอบประเด็นข้อซักถาม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้กองทุนมีเอกภาพที่เข้มแข็งต่อไป โดยมีพัฒนาการจังหวัfภูเก็ต นายสมศักดิ์ สงนุ้ย และรองนายกเทศมนตรี นายอิทธิพร  สังข์แก้ว สมาชิกชาวกองทุนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมให้การต้อนรับ
     โดยการมาเยือนกองทุนหมู่บ้านในครั้งนี้ ท่านรัฐมนตรี ฯ เปิดเผยว่ารัฐบาลตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประชาชนทางด้านแหล่งเงินทุน เพื่อนำไปขยายผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยให้กองทุนหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน อาทิ การจัดศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการ การจัดทำระบบบัญชี การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับสมาชิก ตลอดจนการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างรากฐานให้กับอนาคต  และเพื่อเป็นโครงข่ายในการช่วยเหลือเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างบ้านและชุมชน
     กองทุนหมู่บ้านกะรน มีจำนวนสมาชิก จำนวน 228 คน มีเงินหมุนเวียน ประมาณ 2,185,907.29 บาท สมาชิกส่วนใหญ่กู้เงินกองทุน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ด้านการบริการ ค้าขาย ทำสวนและประมง เป็นต้น
 
สทบ.สาขา5 จัดทำบุญสำนักงานและถวายภัตตาหารเพล ที่สำนักงานกองทุนทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น
     นางดาว สองสี หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 และพนักงาน สทบ.สาขา 5 ได้จัดทำบุญสำนักงานและถวายภัตราหารเพล เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
     โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ  และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 นำโดยหัวหน้าสาขา 4 และเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่ง มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย
 
 
 

 
จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองหงส์เปิดโครงการ “ถนนสร้างเอง ซ่อมเอง โดยประชาอาสา 100 ถนน 100 หมู่บ้าน”
     นายมงคล สุระสัจจะ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ถนนสร้างเอง ซ่อมเอง โดยประชาอาสา  100 ถนน 100 หมู่บ้าน” อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายคฑายุทธ ติยะพงษ์ประเสริฐ นายอำเภอหนองหงส์  กล่าวรายงาน
     โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิด และประสานงบประมาณดำเนินงานโครงการฯ โดยนายทรงศักดิ์  พิมพ์เบ้า พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ทุกคน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ จากกำไรสุทธิของกองทุนหมู่บ้าน (ส่วนเงินทุน – สาธารณะประโยชน์) ของรอบปีดำเนินการ 2551จำนวน 100 กองทุน
     ภายในงานได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กองทุนหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2551 จำนวน 3 กองทุน และการปล่อยคาราวานรถสร้าง/ซ่อมถนน จำนวน 210 คัน เพื่อออกปฏิบัติการสร้าง/ซ่อมถนนใน 100 หมู่บ้าน   และมอบรถเข็นช่วยเหลือคนยากจน ตามโครงการ “ผู้นำ อช. ช่วยเหลือผู้ยากจน ปี 2552”
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ณ อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี
     ในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ “นโยบายของรัฐบาลกับการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” และในเวลา 16.30 น. นายวีระชัย วีระเมธีกุล (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม

     การประชุมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หน่วยงานภาคี ที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของรัฐบาล แผนงานและโครงการการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมถึงโครงการที่สำคัญของรัฐบาล อาทิ การดำเนินงานโครงการชุมชนพอเพียง การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ
     ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาศักยภาพ ความพร้อม และความต้องการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ถูกต้องและตรงทิศทางในการพัฒนาอย่างแท้จริง
     สำหรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ/เขต /ผู้แทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,100 คน

 

 
      Go To Top << Back