ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/51          
รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงิน ฯ บ้านโนนหนองสิม

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา พล.ตรี วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ ๓ ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี นายอำเภอน้ำเกลี้ยง หัวหน้าส่วนราชการและรองประธานเครือข่ายจังหวัด  ให้การต้อนรับ
     นอกจากนี้ ท่านแม่ทัพภาคที่ ๒ ยังให้เกียรติ  มอบรางวัลแก่นักเรียนที่มียอดการออมเงินกับสถาบันการเงินมากที่สุด สมาชิกที่มีเงินฝากสัจจะกับกองทุนหมู่บ้าน อย่างสม่ำเสมอและสมาชิกที่ชำระเงินกู้ยืมตามกำหนดเวลา ตลอดจนเยี่ยมชมกิจกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านคลองหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านคลองหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายไพศาล สำราญทรัพย์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอัครสิงห์ วิบูลยเสข หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร         นางรำไพ ศรีทอง พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายต่อพงษ์ ผ่องอารยกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๒ นายคศิษฐ์ศักดิ์ ศาสตร์สาระ นายกสมาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ รถทอง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดสถาบันฯ ดังกล่าว
     การเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ บ้านคลองหลวง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับประชาชน ลดปัญหาหนี้นอกระบบ ส่งเสริมให้ประชาชนวางแผนการออมเพื่อสร้างรากฐานให้กับอนาคต ส่งเสริมจัดหาที่ทำกิน โดยมีตลาดนัดชุมชนกองทุน เพื่อขายสินค้าที่ผลิตจากฝีมือของคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ พร้อมเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับกองทุนอื่นๆ และขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนสู่ความเป็นมาตรฐาน โดยเน้นด้านการส่งเสริมอาชีพ แบบพออยู่พอกินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
     นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วย รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๒ นายกสมาคมเครือข่ายฯ แห่งประเทศไทย และประธานเครือข่ายระดับจังหวัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชมตลาดนัดกองทุนหมู่บ้านคลองหลวง เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่พ่อค้า แม่ค้าในตลาดนัดฯ ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และได้กู้ยืมเงินกองทุนมาประกอบอาชีพ โดยในวันพิธีเปิด ผอ.สทบ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ให้เกียรติเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินฯ และมีประชาชนในหมู่บ้านคลองหลวงให้ความสนใจ และเปิดบัญชีเงินฝาก จำนวนทั้งสิ้น ๔๙ ราย เป็นเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท

 

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านบุ่งคล้าทุ่ง จังหวัดหนองคาย
     นายนคร  สุสัณฐิตพงษ์ นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ บ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย และนายไพรัตน์ ชาลี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ โดยมีดาบตำรวจชูศักดิ์ ดอนเกิด ผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนและชาวบ้านบุ่งคล้าทุ่งให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552  ที่ผ่านมา
     โดยในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนในครั้งนี้ มีกิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการและสมาชิก พร้อมทั้งการรับฝาก - ถอนเงิน การเปิดบัญชีใหม่ และการทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของการยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน
 
จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับ สทบ.สาขา 6 ให้บริการคลินิกกองทุนและนายอำเภอโนนสังเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านโสกก้านเหลือง
     นายอธิคม  สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด พร้อมด้วยนายเกษตร  หาญสุริย์ พัฒนาการจังหวัด  ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุน ระดับจังหวัดฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 (งานบริหารจัดการความรู้) ได้ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาคาร ตำบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้มาขอรับบริการจากหน่วยคลินิกฯเป็นจำนวนมาก

นายอำเภอโนนสังเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านโสกก้านเหลือง

     นายพรชัย  ถมกระจ่าง นายอำเภอโนนสัง ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านโสกก้านเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถิ่น   อำเภอโนนสัง  และได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในคราวนี้ด้วย

 

 
การตรวจราชการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดสุโขทัย
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายวีระชัย วีระเมธีกุล) พร้อมคณะ รับฟังบรรยายข้อราชการของจังหวัดสุโขทัยเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การแก้ปัญหาภัยแล้งและ การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานนโยบายและปฏิบัติการ รับฟังการมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนงานในจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายวีระชัย วีระเมธีกุล) พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านบ้านซ่าน

หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับฟังนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สวัสดิการผู้สูงอายุ        การเพิ่มเงินเดือนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 บ้านนาขุนไกร ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง

และหมู่ที่ 4 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย

เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านบ้านด่าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุม “ยกระดับคุณภาพกองทุนหมู่บ้านในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล” 159 กองทุน
     นายเพิ่มศักดิ์ สีทองสุรภณา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการจัด “ประชุมยกระดับคุณภาพกองทุนหมู่บ้านในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล” และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานกองทุนและนโยบายการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านเป็นนิติบุคคลภายหลังพระราชบัญญัติฯ กำหนด ในวันที่16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 น.-17.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬาจังหวัดฯ) 
     ในการจัดประชุมดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณ CEO เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านเป็นนิติบุคคลของจังหวัดฯ ที่ยังคงเหลืออยู่ 159 กองทุน และยังได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 354 คน จาก 9 อำเภอ ได้แก่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอบางไทร อำเภอวังน้อย อำเภอเสนา อำเภอบางปะอิน อำเภอภาชี อำเภออุทัย และอำเภอมหาราช 
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในฐานะสำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๕ จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกองทุน เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ  ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมแก่นอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายทรงพล จำปาพันธุ์ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม และท่านพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น , ธกส. , ออมสิน 
     กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐  กองทุน ประกอบด้วย เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในด้านการบริหารจัดการกองทุน การเร่งรัดการจดทะเบียนกองทุนเป็นนิติบุคคล ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนด โดยเฉพาะการดำเนินงานตามปรัชญากองทุนหมู่บ้าน ในการบริหารด้วยภูมิปัญญาตนเอง และการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 
นาย สรวงสรรค์ จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล)
     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกว่า 1,700 คน จากทั้งหมด 1,602 กองทุน ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นาย สรวงสรรค์ จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และการบรรยายพิเศษด้านนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านภายหลังการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ได้ให้นโยบายแนวทางขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
 

     นายสรวงสรรค์  จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย  วีระเมธีกุล) และคณะ เดินทางถึงกองทุนหมู่บ้านบ่อขรบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  และสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านหัวแรต หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

เดินทางมายังสถาบันการเงินชุมชนบ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

  

 
      Go To Top << Back