ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/49          
สาขา 11จัดอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมความรู้การจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน  2551 โดยมีพัฒนาการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดการอบรม และรุ่นที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2551 โดยมีพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดการอบรม
     การฝึกอบรมเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะด้านการจัดทำบัญชี ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันตามนโยบายของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย กรรมการกองทุน เครือข่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  รุ่นละ40 คน 
 
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ สาขา ๓ จัดอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๓ ได้จัดโครงการฝึกอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด  ๔ รุ่น ณ โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยมี นายทวีป  บุตรโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการเปิดอบรม

     โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  ๑๑  อำเภอ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม  ๔๐  คน  วัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อให้สมาชิกรู้หลักและประโยชน์ของการจัดทำบัญชีและมีรูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสะดวกแก่การบริหารจัดการและตรวจสอบ  นอกจากนี้  พนักงาน สทบ. สาขา ๓ ยังเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

 
กองทุนหมู่บ้านท่าสวนมอญ จ. เพชรบูรณ์ เปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองทุนหมู่บ้านท่าสวนมอญ หมู่ที่ ๑ ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ  โดยมีนายก่อเกียรติ  จุลพันธ์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานเปิดอบรม นอกจากนี้ พนักงาน สทบ. สาขา ๓ เครือข่ายระดับตำบล และนายสมชาย  น้อยคนดี  พัฒนาการอำเภอหล่มสัก  เข้าร่วมงานดังกล่าว  สถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้านท่าสวนมอญ  มีสมาชิกประมาณ ๓๐๐ คน และมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ ๔ ล้านบาท โดยเปิดทำการทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน

 
ผอ.สทบ.พร้อมผู้บริหารและพนักงาน เข้าพบผู้บริหารและคณะของสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 นายนที  ขลิบทอง ผอ.สทบ.พร้อมด้วย นายอำนาจ  ทองเบ็ญญ์  นางณัฎฎา  พัฒนวรพันธุ์ รองผอ.สทบ. นายดัมพ์รงค์รัฐ ม่วงศรี ผอ.ฝกท. และพนักงานสทบ. เข้าพบผู้บริหารและ คณะของสำนักพัฒนาสังคม เพื่อหารือ แนวทางการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร

     ในการประชุมครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฎิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติให้เกิดประโยชน์แก่กองทุนชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครต่อไปได้

 
กองทุนหมู่บ้านหารือร่วมภาคีประชาชน/รัฐบาลกำหนดแนวทางบูรณาการ
     เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551 นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ประชุมร่วมกับ นายมนตรี นาคสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และนางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งผู้นำชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่นตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลผ่านโครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการเอสเอ็มแอล และโอทอป

     การประชุมครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และได้แสดงเจตนารมย์ในความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน เพื่อผลักดัน เชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร  พี่เลี้ยง องค์ความรู้เพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยเฉพาะเครือข่ายกองทุน ผู้มีบทบาทใกล้ชิดกองทุนให้ช่วยประสานการพัฒนาศักยภาพกองทุนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน รวมทั้งเปิดโอกาสให้กองทุนและชุมชนเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกันโดยการ  ทำความร่วมมือกับพอช.จัดทำโครงการนำร่องบูรณาการทุนองค์กรชุมชน และร่วมกันแก้ปัญหาหนี้สินในตำบล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการยอมรับแม้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว แต่ก็ยังถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนเช่นเดียวกัน

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ จ.หนองคาย
นายภัลลพ  พิลา นายอำเภอสังคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนหมู่บ้านสังคม  หมู่ที่ 1 ตำบลสังคม  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

โดยมีนายศุภะชัย  เชื้อกุณะ พัฒนาการอำเภอให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนางสาวนวลละออ จุลพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งนายไพรัตน์  ชาลี รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 
โครงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดโครงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ด้านการบริหารจัดการสู่การพัฒนาเป็นธนาคารหมู่บ้าน (สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ)  ตามนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาล ปี 2551 เมื่อวันที่ 22 กันยายน ถึง 16  ตุลาคม  2551   

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณะกรรมการ สมาชิกกองทุนและองค์กรชุมชน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงิน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การประเมินดังกล่าวได้พิจารณาคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น  อำเภอละ  1 กองทุน  จาก  22 อำเภอโดยมีพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ผู้แทนจากธนาคารออมสิน  ผู้แทนจาก ธ.ก.ส., ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด  และพนักงาน  สทบ.  สาขา  8  ร่วมประเมินในครั้งนี้   

 

 

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านดอนกลอยศรีวิไล จ.อุดรธานี
     นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอำเภอพิบูลรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ บ้านดอนกลอยศรีวิไล  หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยมี นางจีระนันท์  ศรีรอด พัฒนาการอำเภอพิบูลย์รักษ์ ให้การต้อนรับ สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านดอนกลอยมีสมาชิก จำนวน ๑๑๕ คน ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๑,๑๗๐,๐๐๐  บาท และเปิดทำการทุกวันพุธ  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น

 

 
      Go To Top << Back