ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/52          
จัดฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านของอำเภอนาแก
     เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2552 นายกานต์ ธงศรี พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการ ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาแก ณ หอประชุม อำเภอนาแก โดยมีนายปัญญารักษ์ นาดี พัฒนาการอำเภอนาแก พร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารออมสิน และธกส. สาขาอำเภอนาแก ร่วมงานในวันเปิดการฝึกอบรมบัญชี
การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำบัญชี เพราะทำให้ทราบถึงรายการ รับ – จ่าย ของแต่ละเดือนและสะดวกต่อการตรวจสอบ สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 280 คน  
 
กองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย ศึกษา แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงโครงข่ายเรียนรู้ร่วมกัน

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ นำโดย นายดอกดิน ต้อมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นพก. รุ่น ๓๔) ผู้แทนพัฒนาการอำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายสมหมาย สุยะมาด ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอพรเจริญ

ได้นำภาคีที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ จำนวน ๒๐๐ คน จาก ๕๘ กองทุน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านห้วยหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จากนั้นได้ เดินทางเข้าร่วมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ณ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
     การศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ  ต่างแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการกองทุนสู่การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน  นอกจากนี้ ได้ศึกษาศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ กลุ่มทอผ้า กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มปลูกยางพารา เป็นต้น  และยังนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สำหรับการบริหารจัดการและทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ได้มอบหมายให้ นายประกาศิต ตั้งสกุล และนางนันทยา ศรีระโท  พนักงาน สทบ. เข้าร่วมศึกษาดูงานกับคณะในครั้งนี้ด้วย

 
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2
     นายผล  ดำธรรม นายอำเภอวังเจ้า เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังเจ้า หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงทอง และสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านประดาง หมู่ที่ 3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตา โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์ รักษาการหัวหน้า สทบ.สาขา 2 พร้อมด้วย นางปิยะนุช ทัดเที่ยง รักษาการ หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพกองทุนและเครือข่าย และนางสาวเธียรวรรษ จำปานิล นิติกร ร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 2 สถาบันการเงินฯ  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา
     ในงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กองทุนหมู่บ้านในอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านเพื่อยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน ตามนโยบายของ สทบ. และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน โดยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอวังเจ้า ในการพัฒนา ช่วยเหลือเกื้อกูลกับกองทุนหมู่บ้าน 
     นายผล  ดำธรรม นายอำเภอวังเจ้า ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า ควรเน้นย้ำให้กองทุนหมู่บ้านช่วยกันพัฒนาเพื่อให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป และให้นำผลกำไรมาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุน
     นอกจากนั้น นายประชา เกตุสูงเนิน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอวังเจ้า กล่าวว่า ในงานมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของทั้ง 2 กองทุน สมาชิกที่ประสบความสำเร็จ การแสดงของกองทุนหมู่บ้าน การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้กับกองทุน การเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังได้เสนอแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านก่อนเข้าบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน โดยความร่วมมือของกองทุนหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้เรียนรู้และทดลองการปฏิบัติงานในตำแหน่งก่อนเข้าบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นไประเบียบฯที่ สทบ.กำหนด 
     สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอวังเจ้า ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน 28 กองทุน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
 
การดูงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของนายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล)
     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันที่ 1 เมษายน 2552 นายสรวงสรรค์  จามรจันทร์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย  วีระเมธีกุล) และคณะได้เดินทางดูงานกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อยุธยา และอ่างทอง  ซึ่งเป็นกองทุนที่เคยล้มเหลว และกลับมาเข้มแข็ง และได้หารือกับปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง และการพึ่งพากันเองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมประณีต ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย  ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์และเดินทางไปดูงานกองทุนหมู่บ้านนาอุดม ม. 14 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รับฟังการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านใหญ่ ม. 2 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ดูงานกองทุนหมู่บ้านโรงม้า ม.3 ต.ราชสถิต อ.ไชโย จ.อ่างทองและรับฟังการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย่านซื่อ ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานี
     จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ มี.ค. ๕๒ ณ โรงแรมต้นคูณ อ.เมืองอุดรธานี โดยมีนายเสน่ห์ พรหมโคตร พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการเครือข่ายจังหวัด จำนวน ๔๘ คน และมีคณะกรรมการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ กองทุนๆ ละ ๑  คน พร้อมด้วยเครือข่ายอำเภอ ๒๐ คน จาก ๒๐ อำเภอ รวม ๑๒๐ คน นอกจากนี้ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สทบ. สาขา ๖ ได้มอบหมายให้พนักงานเข้าร่วมดำเนินการในครั้งนี้ด้วย
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในห้วงไตรมาสที่ ๒ กรมการพัฒนาชุมชน

     จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในห้วงไตรมาสที่ ๒  โดยกรมพัฒนาชุมชน  เมื่อ วันที่ ๒๓ –๒๔ มี.ค. ๕๒  ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อ.เมืองหนองบัวลำภู โดยมี นายอารยะ จิตบรรจง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ กองทุนๆ ละ ๑  คน  และเครือข่าย จำนวน ๒๐ คน รวม ๑๒๐ คน นอกจากนี้ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สทบ.สาขา ๖ ได้มอบหมายให้พนักงานเข้าร่วมดำเนินการในครั้งนี้ด้วย
    

 
รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงิน ฯ บ้านโนนหนองสิม

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา พล.ตรี วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ ๓ ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี นายอำเภอน้ำเกลี้ยง หัวหน้าส่วนราชการและรองประธานเครือข่ายจังหวัด  ให้การต้อนรับ
     นอกจากนี้ ท่านแม่ทัพภาคที่ ๒ ยังให้เกียรติ  มอบรางวัลแก่นักเรียนที่มียอดการออมเงินกับสถาบันการเงินมากที่สุด สมาชิกที่มีเงินฝากสัจจะกับกองทุนหมู่บ้าน อย่างสม่ำเสมอและสมาชิกที่ชำระเงินกู้ยืมตามกำหนดเวลา ตลอดจนเยี่ยมชมกิจกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านคลองหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านคลองหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายไพศาล สำราญทรัพย์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอัครสิงห์ วิบูลยเสข หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร         นางรำไพ ศรีทอง พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายต่อพงษ์ ผ่องอารยกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๒ นายคศิษฐ์ศักดิ์ ศาสตร์สาระ นายกสมาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ รถทอง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดสถาบันฯ ดังกล่าว
     การเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ บ้านคลองหลวง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับประชาชน ลดปัญหาหนี้นอกระบบ ส่งเสริมให้ประชาชนวางแผนการออมเพื่อสร้างรากฐานให้กับอนาคต ส่งเสริมจัดหาที่ทำกิน โดยมีตลาดนัดชุมชนกองทุน เพื่อขายสินค้าที่ผลิตจากฝีมือของคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ พร้อมเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับกองทุนอื่นๆ และขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนสู่ความเป็นมาตรฐาน โดยเน้นด้านการส่งเสริมอาชีพ แบบพออยู่พอกินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
     นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วย รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๒ นายกสมาคมเครือข่ายฯ แห่งประเทศไทย และประธานเครือข่ายระดับจังหวัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชมตลาดนัดกองทุนหมู่บ้านคลองหลวง เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่พ่อค้า แม่ค้าในตลาดนัดฯ ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และได้กู้ยืมเงินกองทุนมาประกอบอาชีพ โดยในวันพิธีเปิด ผอ.สทบ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ให้เกียรติเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินฯ และมีประชาชนในหมู่บ้านคลองหลวงให้ความสนใจ และเปิดบัญชีเงินฝาก จำนวนทั้งสิ้น ๔๙ ราย เป็นเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท

 

 
      Go To Top << Back