ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/53          
รมต.วีระชัย วีระเมธีกุล เยี่ยมชมกองทุนหมู่บ้านจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น
     เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2552 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย  วีระเมธีกุล) พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการทำงานกองทุนหมู่บ้านกะรน หมู่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตและร่วมรับฟังปัญหา – ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งตอบประเด็นข้อซักถาม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้กองทุนมีเอกภาพที่เข้มแข็งต่อไป โดยมีพัฒนาการจังหวัfภูเก็ต นายสมศักดิ์ สงนุ้ย และรองนายกเทศมนตรี นายอิทธิพร  สังข์แก้ว สมาชิกชาวกองทุนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมให้การต้อนรับ
     โดยการมาเยือนกองทุนหมู่บ้านในครั้งนี้ ท่านรัฐมนตรี ฯ เปิดเผยว่ารัฐบาลตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประชาชนทางด้านแหล่งเงินทุน เพื่อนำไปขยายผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยให้กองทุนหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน อาทิ การจัดศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการ การจัดทำระบบบัญชี การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับสมาชิก ตลอดจนการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างรากฐานให้กับอนาคต  และเพื่อเป็นโครงข่ายในการช่วยเหลือเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างบ้านและชุมชน
     กองทุนหมู่บ้านกะรน มีจำนวนสมาชิก จำนวน 228 คน มีเงินหมุนเวียน ประมาณ 2,185,907.29 บาท สมาชิกส่วนใหญ่กู้เงินกองทุน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ด้านการบริการ ค้าขาย ทำสวนและประมง เป็นต้น
 
สทบ.สาขา5 จัดทำบุญสำนักงานและถวายภัตตาหารเพล ที่สำนักงานกองทุนทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น
     นางดาว สองสี หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 และพนักงาน สทบ.สาขา 5 ได้จัดทำบุญสำนักงานและถวายภัตราหารเพล เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
     โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ  และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 นำโดยหัวหน้าสาขา 4 และเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่ง มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย
 
 
 

 
จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองหงส์เปิดโครงการ “ถนนสร้างเอง ซ่อมเอง โดยประชาอาสา 100 ถนน 100 หมู่บ้าน”
     นายมงคล สุระสัจจะ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ถนนสร้างเอง ซ่อมเอง โดยประชาอาสา  100 ถนน 100 หมู่บ้าน” อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายคฑายุทธ ติยะพงษ์ประเสริฐ นายอำเภอหนองหงส์  กล่าวรายงาน
     โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิด และประสานงบประมาณดำเนินงานโครงการฯ โดยนายทรงศักดิ์  พิมพ์เบ้า พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ทุกคน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ จากกำไรสุทธิของกองทุนหมู่บ้าน (ส่วนเงินทุน – สาธารณะประโยชน์) ของรอบปีดำเนินการ 2551จำนวน 100 กองทุน
     ภายในงานได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กองทุนหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2551 จำนวน 3 กองทุน และการปล่อยคาราวานรถสร้าง/ซ่อมถนน จำนวน 210 คัน เพื่อออกปฏิบัติการสร้าง/ซ่อมถนนใน 100 หมู่บ้าน   และมอบรถเข็นช่วยเหลือคนยากจน ตามโครงการ “ผู้นำ อช. ช่วยเหลือผู้ยากจน ปี 2552”
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ณ อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี
     ในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ “นโยบายของรัฐบาลกับการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” และในเวลา 16.30 น. นายวีระชัย วีระเมธีกุล (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม

     การประชุมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หน่วยงานภาคี ที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของรัฐบาล แผนงานและโครงการการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมถึงโครงการที่สำคัญของรัฐบาล อาทิ การดำเนินงานโครงการชุมชนพอเพียง การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ
     ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาศักยภาพ ความพร้อม และความต้องการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ถูกต้องและตรงทิศทางในการพัฒนาอย่างแท้จริง
     สำหรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ/เขต /ผู้แทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,100 คน

 

 
เครือข่ายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
     วันที่  26 มีนาคม 2552 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่วาง จัดอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลัดอาวุโสแทนนายอำเภอแม่วางเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
     ในการอบรมบัญชีครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่วาง ทั้ง 56 กองทุนๆ ละ 3 คนและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ให้การสนับสนุนคณะวิทยากรในการอบรม
 
จัดฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านของอำเภอนาแก
     เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2552 นายกานต์ ธงศรี พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการ ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาแก ณ หอประชุม อำเภอนาแก โดยมีนายปัญญารักษ์ นาดี พัฒนาการอำเภอนาแก พร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารออมสิน และธกส. สาขาอำเภอนาแก ร่วมงานในวันเปิดการฝึกอบรมบัญชี
การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำบัญชี เพราะทำให้ทราบถึงรายการ รับ – จ่าย ของแต่ละเดือนและสะดวกต่อการตรวจสอบ สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 280 คน  
 
กองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย ศึกษา แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงโครงข่ายเรียนรู้ร่วมกัน

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ นำโดย นายดอกดิน ต้อมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นพก. รุ่น ๓๔) ผู้แทนพัฒนาการอำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายสมหมาย สุยะมาด ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอพรเจริญ

ได้นำภาคีที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ จำนวน ๒๐๐ คน จาก ๕๘ กองทุน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านห้วยหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จากนั้นได้ เดินทางเข้าร่วมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ณ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
     การศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ  ต่างแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการกองทุนสู่การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน  นอกจากนี้ ได้ศึกษาศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ กลุ่มทอผ้า กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มปลูกยางพารา เป็นต้น  และยังนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สำหรับการบริหารจัดการและทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ได้มอบหมายให้ นายประกาศิต ตั้งสกุล และนางนันทยา ศรีระโท  พนักงาน สทบ. เข้าร่วมศึกษาดูงานกับคณะในครั้งนี้ด้วย

 
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2
     นายผล  ดำธรรม นายอำเภอวังเจ้า เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังเจ้า หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงทอง และสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านประดาง หมู่ที่ 3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตา โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์ รักษาการหัวหน้า สทบ.สาขา 2 พร้อมด้วย นางปิยะนุช ทัดเที่ยง รักษาการ หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพกองทุนและเครือข่าย และนางสาวเธียรวรรษ จำปานิล นิติกร ร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 2 สถาบันการเงินฯ  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา
     ในงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กองทุนหมู่บ้านในอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านเพื่อยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน ตามนโยบายของ สทบ. และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน โดยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอวังเจ้า ในการพัฒนา ช่วยเหลือเกื้อกูลกับกองทุนหมู่บ้าน 
     นายผล  ดำธรรม นายอำเภอวังเจ้า ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า ควรเน้นย้ำให้กองทุนหมู่บ้านช่วยกันพัฒนาเพื่อให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป และให้นำผลกำไรมาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุน
     นอกจากนั้น นายประชา เกตุสูงเนิน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอวังเจ้า กล่าวว่า ในงานมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของทั้ง 2 กองทุน สมาชิกที่ประสบความสำเร็จ การแสดงของกองทุนหมู่บ้าน การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้กับกองทุน การเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังได้เสนอแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านก่อนเข้าบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน โดยความร่วมมือของกองทุนหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้เรียนรู้และทดลองการปฏิบัติงานในตำแหน่งก่อนเข้าบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นไประเบียบฯที่ สทบ.กำหนด 
     สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอวังเจ้า ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน 28 กองทุน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
 
      Go To Top << Back