ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/56          
เปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนเปือย จังหวัดสุรินทร์
      เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 53 จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข  สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ โรงเรียนบ้านโพนโก  หมู่ที่ 11 ต.โพนโก อ.สนม  จ.สุรินทร์ โดยนายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบนายสมเกียรติ  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนเปือย หมู่ 6 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (แทนพัฒนาการจังหวัด) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัดและนักวิชาการจังหวัด, ปลัดอำเภอ, นายพิชิต ทองภักดี พัฒนาการอำเภอสนม , พัฒนากรประจำตำบลพร้อมทีมงาน  นอกจากนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายพนักงานร่วมงาน ดังกล่าว
     ปัจจุบันสถาบันการเงินฯ มีเงินทุนหมุนเวียน ทั้งสิ้น 2,582,071 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)  ได้แก่ บัญชี 1 จำนวน  1,369,271.94  บาท  บัญชี  2 จำนวน 38,189  บาท  บัญชี 3   จำนวน 1,002,910.94  บาท  บัญชี 4 จำนวน 171,700 บาท สมาชิกจำนวน 71 ราย แบ่งเป็น รายบุคคล 68 ราย  ประเภทแบ่งเป็น  3 กลุ่ม   เปิดทำการทุกวันศุกร์ เวลา 09.00น.-12.00 น. โทร. 089 - 0349379โดยมี นายบุญรัตน์ คุ้มดี เป็นประธานสถาบันฯ

 

 
ผอ.สทบ.ลงพื้นที่พบปะคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านบ้านเขาย่าออก

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 นายนที  ขลิบทอง ผอ.สทบ. ลงพื้นที่เพื่อพบปะคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  ม.4 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง  ซึ่งกองทุนหมู่บ้านบ้านเขาย่าออก   ได้เปิดดำเนินการเป็นสถาบันการเงินชุมชนนำร่อง และมีผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้าตามลำดับ 
     ดังนี้ :  กองทุนหมู่บ้านบ้านเขาย่าออก จัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2544  
               ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุน 153 คน
               สมาชิกสถาบันการเงินชุมชน 650 คน 
               มีเงินทุนดังนี้: เงินทุนจากรัฐบาล  จำนวน 1,300,000 บาท
     เงินทุนบัญชี 2 (หุ้น+สัจจะ+ออมวันละ 2บาท) จำนวน 1,391,721 บาท
               เงินทุนสถาบันการเงิน (เจ้าหนี้อบต.+เงินฝากออมทรัพย์+เงินฝากพิเศษ+ทุนอื่นๆ)
               จำนวน 23,471,684 บาท   รวมเงินทุนทั้งสิ้น 26,163,405 บาท
     มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก ดังนี้: 
               1.ด้านสวัสดิการ  (เกิด แก่ เจ็บ ตาย ) ผู้ประสบภัยในหมู่บ้าน
               2.ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
               *มีการส่งเสริมการออมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

 
ผอ.สทบ.ร่วมงานรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพัทลุง ปี 2553
     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553  นายนที  ขลิบทอง ผอ.สทบ.ร่วมงานรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดพัทลุง  และมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองปี 53 ซึ่งในงานมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานจำนวน 3,000 คน  มีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ  เสวนาความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน  ยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดพัทลุงปี 53 มอบโล่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นจำนวน 12 กองทุน การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแต่ละอำเภอ คลินิกกทบ. เพื่อรับปรึกษาปัญหาต่างๆ  การจำหน่ายสินค้าOTOP  การจัดนิทรรศการของธนาคารออมสิน  และ ธกส.
 
รอง ผอ.สทบ. เยี่ยมชมการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลม่วงน้อย
     เมื่อวันที่  9  มกราคม  2553  นายอำนาจ  ทองเบ็ญญ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา1 และสาขา2 ได้ติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลม่วงน้อย  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  โดยได้เยี่ยมชม  และรับทราบข้อมูลการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลม่วงน้อย ซึ่งเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได้มีการรับรองโดย  พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  ทั้งนี้  มีนายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย ประธานและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ตำบลม่วงน้อย  ให้ต้อนรับและให้ข้อมูล
 
นายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนเงินกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

     นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการโอนเงินเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่(สะพานควาย) เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๒ โดยมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการจัดสรรโอนเงิน จำนวน ๓๕,๘๘๑ กองทุน วงเงินอนุมัติ ๘,๖๙๕.๘ ล้านบาท ซึ่งในงานดังกล่าว สทบ. ได้เรียนเชิญคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้สนทนากับผู้แทนที่มาร่วมพิธีการโอนเงินใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  พิษณุโลก  สุราษฎร์ธานี  อุบลราชธานี  ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เร้นส์

สนทนากับผู้แทนชุมชนเมือง ในเขตกรุงเทพฯ ที่ได้รับการจัดสรรโอนเงินฯ

 

นายกอร์ปศักดิ์  สภาวสุ  รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์นโยบายการเพิ่มทุนฯ

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

     คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดลำพูน ได้จัดงาน "วันกองทุนหมู่บ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติ" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ตลาดนัดเทษบาลตำบลทาสบเส้า (ตรงข้ามหน้าโรงพยาบาลอำเภอแม่ทา) ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงของนักเรียน การเสวนากองทุนหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จ และนิทรรศการของสมาชิกกองทุน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสินค้าราคาถูก มาจำหน่าย

     จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเยี่ยมชมและซื้อสินค้าภายในบริเวณงานในวันและเวลาดังกล่าว
 
รองผอ.สทบ. ร่วมหารือภาคีขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน
     วันที่ 2 ธันวาคม 2552 นายอำนาจ  ทองเบ็ญญ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ร่วมประชุมกับพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการขับเคลื่อนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 2 การดำเนินงานสถาบันการเรียนรู้ การจดทะเบีนนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้าน และการเชื่อมประสานการขับเคลื่อน การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯระดับอำเภอ/จังหวัด กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทั้งนี้โดยมีนายประมวล มุ่งมาตร พัฒนาการจังหวดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับ
 
รองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๒
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๒ และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) เป็นประธานการเปิดงาน พร้อมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นางอัญชลี เทพบุตร) และคณะฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายนที ขลิบทอง) พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ
     รองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) กล่าวเปิดนโยบายในเรื่องการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และกล่าวถึงการทำงานของรัฐบาล โดยการนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)  ในเรื่องการทำงานของรัฐบาลในทุกโครงการมีเป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนให้กับประชาชน และทำอย่างไรให้ประชาชนเป็นหนี้น้อยที่สุดและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้  เพื่อชี้แจงเรื่องของกองทุนหมู่บ้านให้แก่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและภาคี ในเรื่องการขยายเวลาการชำระหนี้จาก ๑ ปี เป็น ๒ ปี และการเพิ่มวงเงิน เป็น ๒ แสน , ๔ แสน และ ๖ แสนบาทขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก จากงบประมาณไทยเข้มแข็ง ๒ หมื่นล้านบาท เพื่อแก้หนี้นอกระบบและช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกร
     ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) เป็นประธานการปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการเพิ่มทุนฯ โดยมีกิจกรรม อาทิ การระดมความคิด และเสนอต่อที่ประชุม รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ตอบประเด็นข้อซักถาม แก่ผู้เข้าร่วมประชุม งานดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นรายภาค ภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมอาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  ภาคกลาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 
      Go To Top << Back