ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/48          
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ จ.หนองคาย
นายภัลลพ  พิลา นายอำเภอสังคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนหมู่บ้านสังคม  หมู่ที่ 1 ตำบลสังคม  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

โดยมีนายศุภะชัย  เชื้อกุณะ พัฒนาการอำเภอให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนางสาวนวลละออ จุลพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งนายไพรัตน์  ชาลี รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 
โครงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดโครงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ด้านการบริหารจัดการสู่การพัฒนาเป็นธนาคารหมู่บ้าน (สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ)  ตามนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาล ปี 2551 เมื่อวันที่ 22 กันยายน ถึง 16  ตุลาคม  2551   

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณะกรรมการ สมาชิกกองทุนและองค์กรชุมชน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงิน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การประเมินดังกล่าวได้พิจารณาคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น  อำเภอละ  1 กองทุน  จาก  22 อำเภอโดยมีพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ผู้แทนจากธนาคารออมสิน  ผู้แทนจาก ธ.ก.ส., ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด  และพนักงาน  สทบ.  สาขา  8  ร่วมประเมินในครั้งนี้   

 

 

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านดอนกลอยศรีวิไล จ.อุดรธานี
     นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอำเภอพิบูลรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ บ้านดอนกลอยศรีวิไล  หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยมี นางจีระนันท์  ศรีรอด พัฒนาการอำเภอพิบูลย์รักษ์ ให้การต้อนรับ สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านดอนกลอยมีสมาชิก จำนวน ๑๑๕ คน ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๑,๑๗๐,๐๐๐  บาท และเปิดทำการทุกวันพุธ  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น

 

 
จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมคลินิกมหาดไทย
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมคลินิกมหาดไทย เพื่อเป็นการให้บริการความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ ด้านการจัดทำบัญชีในด้านการบริหารจัดการกองทุน ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านกฏหมาย อาทิ เรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดี การประนีประนอมหนี้ นอกจากนี้ พนักงาน สทบ. สาขา 8 ยังแนะนำถึงวิถีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ งานดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายมงคล  สุระสัจจะ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ)  เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังมี พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 22 อำเภอ และพัฒนาการจังหวัดเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
 
สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. สทบ.

นายมนัส  พนมนิเวศน์  ประธานสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2  พร้อมทีมบริหารของทางสถาบันฯ  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (นายนที  ขลิบทอง)  เมื่อวันอังคารที่  11  พฤศจิกายน  2551  ที่ผ่านมานั้น  ณ  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ     
 

นอกจากนั้น  ผอ.สทบ.  ได้ร่วมหารือถึงการดำเนินงานของสถาบันฯ  ถึงผลสำเร็จและวิธีการบริหารงานที่สามารถพัฒนาจากกองทุนมาเป็นสถาบันการเงินฯ ในระดับต้นๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีเงินหมุนเวียนสำหรับการบริหารงานกองทุนอย่างพอประมาณ   ประธานสถาบันการเงินฯ  กล่าวต่อไปว่า  การที่กองทุนสามารถพัฒนาไปได้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ไม่ใช่แค่คณะผู้บริหารอย่างเดียว  แต่เป็นเพราะสมาชิกทุกคนร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันพัฒนา  และมีระเบียบวินัยต่อการชำระเงิน  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านไม่ใช่แค่เพียงเป็นแหล่งเงินทุนให้กับ ประชาชนในระดับฐานรากเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นการปลูกจิตสำนึกให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักการจัดทำบัญชี  รู้จักการเก็บออม  และยังช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้หมดไปในชุมชนอีกด้วย  ทางสถาบันจะพัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จไม่ได้  ถ้าขาดคำแนะนำและส่งเสริมจากผู้บริหาร สทบ.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เทศบาลนครปากเกร็ด และธนาคารออมสิน 

 


 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านฯ

เมื่อวันศุกร์ที่  31  ตุลาคม  2551  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ  เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการ กองทุนหมู่บ้านฯ  SML และ OTOP  ณ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


และเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายพร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีคณะทำงาน SML  OTOP  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่     ใกล้เคียงให้การต้อนรับ    ในส่วนของกองทุนหมู่บ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและศึกษาผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนบ้านเชี่ยวน้อย จังหวัดชัยภูมิ และกองทุนชุมชนบ้านหนองแวงเมืองเก่า  จังหวัดขอนแก่น  โดยทางคณะผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 เป็นผู้นำชม และตอบข้อซัก–ถาม

 

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯบ้านบ่อทอง จ.อุตรดิตถ์
     นายสุชาติ ธีรวงษ์พิทักษ์  นายอำเภอทองแสงขัน เป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ่อทอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 โดยมีนางสุรินทร์ ใจวงษ์ ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ  กล่าวรายงาน
     ในพิธีเปิดงานดังกล่าวทางสถาบันฯ ได้มีกิจกรรมทำบุญ เลี้ยงพระ 9 องค์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกรียติ ซึ่งพนักงาน สทบ. สาขา 2 ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดนี้ด้วย
 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯบ้านแป้ง จ.สุโขทัย
     นายประเสริฐ จันทร์แยง นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านแป้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านแป้ง เปิดทำการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 09.00 น.–12.00 น. ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 3 - 5 ล้านบาท 
 
      Go To Top << Back