ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/57          
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สทบ. สาขา 1

     ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 เรื่อง สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา  ๑
โทร.๐-๕๓๑๒-๑๗๓๔  โทรสาร. ๐-๕๓๑๒-๑๗๑๑
……………………………………………….

แนวทางการดำเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 


     คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  มีมติที่ประชุม ครั้งที่  ๓/๒๕๕๒     เมื่อวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๒  เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยกำหนดเป้าหมายในการจัดตั้ง ปี ๒๕๕๓ ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น  ๑๐๐  แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในทุกๆ ด้าน  ทั้งการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ  ระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการ การพัฒนาอาชีพ  รวมถึงการเป็นแหล่งข้อมูลและการศึกษาวิจัยกองทุนในชุมชนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการบริหารจัดการ โดยหมู่บ้านและชุมชนเอง  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน


กิจกรรมสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

  • จัดการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับศักยภาพ  องค์ความรู้ และภูมิปัญญาของหมู่บ้านและชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการ  การพัฒนาอาชีพ  รวมถึงองค์ความรู้ของบุคคลด้านอาชีพ(ความรู้ในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ)
  • เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้  การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน
  • เป็นสถานที่ให้คำปรึกษา (คลินิกกองทุน)เกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  • เป็นโครงข่ายการเรียนรู้  และพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในทุกๆด้าน
  • สร้างวิทยากร และนักวิจัยชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการค้นหาและพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้  และงานวิจัยอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

มาตรฐานและคุณสมบัติของกองทุนหมู่บ้านฯ หรือสถาบันการเงินชุมชนที่จะพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

  ๑. เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ หรือสถาบันการเงินชุมชน  ที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยการพิจารณาจาก
      - ข้อมูลด้านการบริหารจัดการกองทุน
      - ข้อมูลความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน  (รางวัลที่เคยได้รับ)
  ๒. เป็นกองทุนหมู่บ้านฯหรือสถาบันการเงินชุมชน ที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์  โดยการพิจารณาจาก
      - ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
      - ข้อมูลการเพิ่มทุนของกองทุนหมู่บ้าน
      - ข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนหมู่บ้าน
      - ข้อมูลการกู้ยืมเงินของกองทุนหมู่บ้าน
      - ข้อมูลผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้าน (รายได้/กำไรสุทธิ)
      - ข้อมูลการจัดสรรผลกำไร
      - ข้อมูลกิจกรรมหรือธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ
      - ข้อมูลกิจกรรม / ผลิตภัณฑ์ / สินค้า  เด่นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
      - ข้อมูลกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ
  ๓. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ / เป็นแหล่งศึกษาดูงาน  โดยการพิจารณาจาก
      - ข้อมูลประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
  ๔. ความพร้อมในการเป็นสถาบันการเรียนรู้ โดยการพิจารณาจาก
      - ข้อมูลความพร้อมด้านองค์ความรู้
      - ข้อมูลความพร้อมด้านวิทยากร
      - ข้อมูลความพร้อมด้านสถานที่
      - ข้อมูลความพร้อมด้านเครื่องมือ /วัสดุอุปกรณ์
      - ข้อมูลการเตรียมความพร้อม
  ๕. มีการยอมรับจากกองทุนหมู่บ้านอื่นๆในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

ขอเชิญชวนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือสถาบันการเงินชุมชน  ที่สนใจและมี ความพร้อมติดต่อได้ที่  กรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับตำบล / ระดับอำเภอ และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับอำเภอ  ( สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ )  ภายในวันที่  ๑๐  - ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. -  ๑๖.๓๐ น.

 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมฯ

     นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล)และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการสร้างผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และค่ายจิระประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ และตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนบ้านไร่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553

 
เปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนเปือย จังหวัดสุรินทร์
      เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 53 จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข  สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ โรงเรียนบ้านโพนโก  หมู่ที่ 11 ต.โพนโก อ.สนม  จ.สุรินทร์ โดยนายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบนายสมเกียรติ  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนเปือย หมู่ 6 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (แทนพัฒนาการจังหวัด) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัดและนักวิชาการจังหวัด, ปลัดอำเภอ, นายพิชิต ทองภักดี พัฒนาการอำเภอสนม , พัฒนากรประจำตำบลพร้อมทีมงาน  นอกจากนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายพนักงานร่วมงาน ดังกล่าว
     ปัจจุบันสถาบันการเงินฯ มีเงินทุนหมุนเวียน ทั้งสิ้น 2,582,071 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)  ได้แก่ บัญชี 1 จำนวน  1,369,271.94  บาท  บัญชี  2 จำนวน 38,189  บาท  บัญชี 3   จำนวน 1,002,910.94  บาท  บัญชี 4 จำนวน 171,700 บาท สมาชิกจำนวน 71 ราย แบ่งเป็น รายบุคคล 68 ราย  ประเภทแบ่งเป็น  3 กลุ่ม   เปิดทำการทุกวันศุกร์ เวลา 09.00น.-12.00 น. โทร. 089 - 0349379โดยมี นายบุญรัตน์ คุ้มดี เป็นประธานสถาบันฯ

 

 
ผอ.สทบ.ลงพื้นที่พบปะคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านบ้านเขาย่าออก

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 นายนที  ขลิบทอง ผอ.สทบ. ลงพื้นที่เพื่อพบปะคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  ม.4 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง  ซึ่งกองทุนหมู่บ้านบ้านเขาย่าออก   ได้เปิดดำเนินการเป็นสถาบันการเงินชุมชนนำร่อง และมีผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้าตามลำดับ 
     ดังนี้ :  กองทุนหมู่บ้านบ้านเขาย่าออก จัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2544  
               ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุน 153 คน
               สมาชิกสถาบันการเงินชุมชน 650 คน 
               มีเงินทุนดังนี้: เงินทุนจากรัฐบาล  จำนวน 1,300,000 บาท
     เงินทุนบัญชี 2 (หุ้น+สัจจะ+ออมวันละ 2บาท) จำนวน 1,391,721 บาท
               เงินทุนสถาบันการเงิน (เจ้าหนี้อบต.+เงินฝากออมทรัพย์+เงินฝากพิเศษ+ทุนอื่นๆ)
               จำนวน 23,471,684 บาท   รวมเงินทุนทั้งสิ้น 26,163,405 บาท
     มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก ดังนี้: 
               1.ด้านสวัสดิการ  (เกิด แก่ เจ็บ ตาย ) ผู้ประสบภัยในหมู่บ้าน
               2.ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
               *มีการส่งเสริมการออมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

 
ผอ.สทบ.ร่วมงานรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพัทลุง ปี 2553
     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553  นายนที  ขลิบทอง ผอ.สทบ.ร่วมงานรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดพัทลุง  และมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองปี 53 ซึ่งในงานมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานจำนวน 3,000 คน  มีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ  เสวนาความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน  ยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดพัทลุงปี 53 มอบโล่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นจำนวน 12 กองทุน การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแต่ละอำเภอ คลินิกกทบ. เพื่อรับปรึกษาปัญหาต่างๆ  การจำหน่ายสินค้าOTOP  การจัดนิทรรศการของธนาคารออมสิน  และ ธกส.
 
รอง ผอ.สทบ. เยี่ยมชมการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลม่วงน้อย
     เมื่อวันที่  9  มกราคม  2553  นายอำนาจ  ทองเบ็ญญ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา1 และสาขา2 ได้ติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลม่วงน้อย  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  โดยได้เยี่ยมชม  และรับทราบข้อมูลการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลม่วงน้อย ซึ่งเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได้มีการรับรองโดย  พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  ทั้งนี้  มีนายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย ประธานและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ตำบลม่วงน้อย  ให้ต้อนรับและให้ข้อมูล
 
นายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนเงินกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

     นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการโอนเงินเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่(สะพานควาย) เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๒ โดยมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการจัดสรรโอนเงิน จำนวน ๓๕,๘๘๑ กองทุน วงเงินอนุมัติ ๘,๖๙๕.๘ ล้านบาท ซึ่งในงานดังกล่าว สทบ. ได้เรียนเชิญคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้สนทนากับผู้แทนที่มาร่วมพิธีการโอนเงินใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  พิษณุโลก  สุราษฎร์ธานี  อุบลราชธานี  ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เร้นส์

สนทนากับผู้แทนชุมชนเมือง ในเขตกรุงเทพฯ ที่ได้รับการจัดสรรโอนเงินฯ

 

นายกอร์ปศักดิ์  สภาวสุ  รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์นโยบายการเพิ่มทุนฯ

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

     คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดลำพูน ได้จัดงาน "วันกองทุนหมู่บ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติ" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ตลาดนัดเทษบาลตำบลทาสบเส้า (ตรงข้ามหน้าโรงพยาบาลอำเภอแม่ทา) ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงของนักเรียน การเสวนากองทุนหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จ และนิทรรศการของสมาชิกกองทุน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสินค้าราคาถูก มาจำหน่าย

     จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเยี่ยมชมและซื้อสินค้าภายในบริเวณงานในวันและเวลาดังกล่าว
 
      Go To Top << Back