ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/50          
ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน สทบ.สาขา 3

     นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล)เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน สทบ.สาขา 3 และดูงานสถาบันการเงินชุมชน ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

 
 
 

รก.หน สทบ.สาขา 3 รายงานผลการดำเนินงานฯ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และแผนการปฏิบัติงานสาขา 3

 

เยี่ยมชมการดำเนินของกลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์ ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านกร่างเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง
อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก


ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์

สอบถามสมาชิกในการประกอบอาชีพพร้อมให้คำแนะนำ  ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านโป่งหม้อข้าว  หมู่ที่ 4
ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ


เยี่ยมชมการผลิตข้าวซ้อมมือของกลุ่มอาชีพ

รับฟังสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพิจิตร
และการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านเนินปอ หมู่ที่ 2 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร
และเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่มสำหรับใช้ดื่มกินในหมู่บ้าน ของกลุ่มน้ำดื่มในชุมชน

 
ฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
     นายกวี  กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ระดับจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้แนวทางและข้อคิดในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมไทยลาวริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
     โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนที่จัดสรรให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย (ไตรมาสที่ ๒) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน ๑๐๐ กองทุน และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๒๐ คน การฝึกอบรมในครั้งนี้มีหลักสูตรเนื้อหา กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านฯ ว่าด้วยการการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีในเรื่องการบริหารความขัดแย้งในองค์กร  การบริหารความเสี่ยงในองค์กร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินการบริหารจัดการ  ตลอดจนการตอบข้อซักถามและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา ๖ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว
 
งานมหกรรมกองทุนหมู่บ้านจังหวัดศรีสะเกษ
     เมื่อวันที่  26  มกราคม  2552 ที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษได้จัดงานมหกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง “ 8 ปีที่ผ่านมา ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จจากการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนทางด้าน การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อนำไปสู่ความเข้มเข็งยั่งยืนและให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบถึงแนวทางการดำเนินงานภายหลังจากกองทุนหมู่บ้านมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยสามารถนำแนวทางการดำเนินงานไปปรับใช้สำหรับการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป  พร้อมทั้งทราบถึงแนวทางกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายนที ขลิบทอง ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านภายหลังการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมตอบข้อซักถาม

     นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมการมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศแก่กองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 22 กองทุน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้มอบรางวัล  ส่วนการเสวนาทางวิชาการ  บรรยายโดยพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ , หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา 8 , อัยการจังหวัดศรีสะเกษ , ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ , ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ , ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตจากสมาชิกกองทุนที่กู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน ไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ และการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้  ในการจัดงานมหกรรมฯ ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา จำนวน 824 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ระดับจังหวัด รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ 

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนฯ บ้านหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
     เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลหนองบัวโคก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนฯบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งมอบนโยบายโดยเน้นย้ำให้คนในชุมชนร่วมกันพัฒนาและบริหารสถาบันการเงินให้เป็นแหล่งจัดการทุนให้เป็นระบบ และมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนรู้จักการออมเงิน
     ทางสถาบันการเงินชุมชนฯ บ้านหนองบัวโคก มีสมาชิกประมาณ 175  คน นอกจากนี้ เครือข่ายระดับอำเภอ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และหัวหน้าสำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว
 
สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านโนนมะกอก
     นายสกลสฤษฎ์  บุญประดิษฐ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านโนนมะกอก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ณ บ้านโนนมะกอกหมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานมีการกิจกรรมประกอบด้วยการมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP การจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง การออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ การมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุที่ประสบภัยหนาว
 
 

 

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนฯ จังหวัดหนองคาย
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายศุภกร วิริยานภาภรณ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดสถาบันการเงินบ้านกุดแคน หมู่ ๓ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งมอบนโยบายโดยเน้นย้ำให้คนในชุมชนร่วมกันพัฒนาและบริหารสถาบันการเงินให้เป็นแหล่งจัดการทุนให้เป็นระบบ และมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  สถาบันดังกล่าวมีสมาชิก ประมาณ ๑๐๐ กว่าคน และสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนออมเงิน นอกจากนี้ เครือข่ายระดับอำเภอ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง และหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ ได้มอบหมายให้นายประกาศิต ตั้งสกุล และนางสาวนันทยา ศรีระโท เข้าร่วมงานดังกล่าว
 
สทบ. สาขา 6 จัดกิจกรรมคลินิกกองทุนหมู่บ้าน
     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 จังหวัดหนองบัวลำภูได้ออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย ณ บริเวณวัดศรีแก้ว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในโอกาสนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 โดยฝ่ายบริหารจัดการความรู้ ได้ออกให้บริการ ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบฯที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นการป้องกันข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในอนาคตของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน พร้อมให้การต้อนรับนายอธิคม สุพรรณพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และนายเกษตร หาญสุริย์ พัฒนาการจังหวัด ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและชมกิจกรรมภายในคลินิกกองทุนหมู่บ้านในครั้งนี้ด้วย
 
สาขา 11จัดอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมความรู้การจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน  2551 โดยมีพัฒนาการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดการอบรม และรุ่นที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2551 โดยมีพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดการอบรม
     การฝึกอบรมเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะด้านการจัดทำบัญชี ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันตามนโยบายของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย กรรมการกองทุน เครือข่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  รุ่นละ40 คน 
 
      Go To Top << Back