ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/51          
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานี
     จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ มี.ค. ๕๒ ณ โรงแรมต้นคูณ อ.เมืองอุดรธานี โดยมีนายเสน่ห์ พรหมโคตร พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการเครือข่ายจังหวัด จำนวน ๔๘ คน และมีคณะกรรมการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ กองทุนๆ ละ ๑  คน พร้อมด้วยเครือข่ายอำเภอ ๒๐ คน จาก ๒๐ อำเภอ รวม ๑๒๐ คน นอกจากนี้ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สทบ. สาขา ๖ ได้มอบหมายให้พนักงานเข้าร่วมดำเนินการในครั้งนี้ด้วย
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในห้วงไตรมาสที่ ๒ กรมการพัฒนาชุมชน

     จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในห้วงไตรมาสที่ ๒  โดยกรมพัฒนาชุมชน  เมื่อ วันที่ ๒๓ –๒๔ มี.ค. ๕๒  ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อ.เมืองหนองบัวลำภู โดยมี นายอารยะ จิตบรรจง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ กองทุนๆ ละ ๑  คน  และเครือข่าย จำนวน ๒๐ คน รวม ๑๒๐ คน นอกจากนี้ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สทบ.สาขา ๖ ได้มอบหมายให้พนักงานเข้าร่วมดำเนินการในครั้งนี้ด้วย
    

 
รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงิน ฯ บ้านโนนหนองสิม

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา พล.ตรี วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ ๓ ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี นายอำเภอน้ำเกลี้ยง หัวหน้าส่วนราชการและรองประธานเครือข่ายจังหวัด  ให้การต้อนรับ
     นอกจากนี้ ท่านแม่ทัพภาคที่ ๒ ยังให้เกียรติ  มอบรางวัลแก่นักเรียนที่มียอดการออมเงินกับสถาบันการเงินมากที่สุด สมาชิกที่มีเงินฝากสัจจะกับกองทุนหมู่บ้าน อย่างสม่ำเสมอและสมาชิกที่ชำระเงินกู้ยืมตามกำหนดเวลา ตลอดจนเยี่ยมชมกิจกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านคลองหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านคลองหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายไพศาล สำราญทรัพย์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอัครสิงห์ วิบูลยเสข หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร         นางรำไพ ศรีทอง พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายต่อพงษ์ ผ่องอารยกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๒ นายคศิษฐ์ศักดิ์ ศาสตร์สาระ นายกสมาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ รถทอง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดสถาบันฯ ดังกล่าว
     การเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ บ้านคลองหลวง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับประชาชน ลดปัญหาหนี้นอกระบบ ส่งเสริมให้ประชาชนวางแผนการออมเพื่อสร้างรากฐานให้กับอนาคต ส่งเสริมจัดหาที่ทำกิน โดยมีตลาดนัดชุมชนกองทุน เพื่อขายสินค้าที่ผลิตจากฝีมือของคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ พร้อมเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับกองทุนอื่นๆ และขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนสู่ความเป็นมาตรฐาน โดยเน้นด้านการส่งเสริมอาชีพ แบบพออยู่พอกินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
     นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วย รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๒ นายกสมาคมเครือข่ายฯ แห่งประเทศไทย และประธานเครือข่ายระดับจังหวัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชมตลาดนัดกองทุนหมู่บ้านคลองหลวง เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่พ่อค้า แม่ค้าในตลาดนัดฯ ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และได้กู้ยืมเงินกองทุนมาประกอบอาชีพ โดยในวันพิธีเปิด ผอ.สทบ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ให้เกียรติเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินฯ และมีประชาชนในหมู่บ้านคลองหลวงให้ความสนใจ และเปิดบัญชีเงินฝาก จำนวนทั้งสิ้น ๔๙ ราย เป็นเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท

 

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านบุ่งคล้าทุ่ง จังหวัดหนองคาย
     นายนคร  สุสัณฐิตพงษ์ นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ บ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย และนายไพรัตน์ ชาลี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ โดยมีดาบตำรวจชูศักดิ์ ดอนเกิด ผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนและชาวบ้านบุ่งคล้าทุ่งให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552  ที่ผ่านมา
     โดยในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนในครั้งนี้ มีกิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการและสมาชิก พร้อมทั้งการรับฝาก - ถอนเงิน การเปิดบัญชีใหม่ และการทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของการยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน
 
จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับ สทบ.สาขา 6 ให้บริการคลินิกกองทุนและนายอำเภอโนนสังเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านโสกก้านเหลือง
     นายอธิคม  สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด พร้อมด้วยนายเกษตร  หาญสุริย์ พัฒนาการจังหวัด  ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุน ระดับจังหวัดฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 (งานบริหารจัดการความรู้) ได้ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาคาร ตำบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้มาขอรับบริการจากหน่วยคลินิกฯเป็นจำนวนมาก

นายอำเภอโนนสังเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านโสกก้านเหลือง

     นายพรชัย  ถมกระจ่าง นายอำเภอโนนสัง ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านโสกก้านเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถิ่น   อำเภอโนนสัง  และได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในคราวนี้ด้วย

 

 
การตรวจราชการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดสุโขทัย
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายวีระชัย วีระเมธีกุล) พร้อมคณะ รับฟังบรรยายข้อราชการของจังหวัดสุโขทัยเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การแก้ปัญหาภัยแล้งและ การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานนโยบายและปฏิบัติการ รับฟังการมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนงานในจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายวีระชัย วีระเมธีกุล) พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านบ้านซ่าน

หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับฟังนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สวัสดิการผู้สูงอายุ        การเพิ่มเงินเดือนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 บ้านนาขุนไกร ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง

และหมู่ที่ 4 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย

เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านบ้านด่าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุม “ยกระดับคุณภาพกองทุนหมู่บ้านในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล” 159 กองทุน
     นายเพิ่มศักดิ์ สีทองสุรภณา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการจัด “ประชุมยกระดับคุณภาพกองทุนหมู่บ้านในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล” และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานกองทุนและนโยบายการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านเป็นนิติบุคคลภายหลังพระราชบัญญัติฯ กำหนด ในวันที่16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 น.-17.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬาจังหวัดฯ) 
     ในการจัดประชุมดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณ CEO เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านเป็นนิติบุคคลของจังหวัดฯ ที่ยังคงเหลืออยู่ 159 กองทุน และยังได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 354 คน จาก 9 อำเภอ ได้แก่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอบางไทร อำเภอวังน้อย อำเภอเสนา อำเภอบางปะอิน อำเภอภาชี อำเภออุทัย และอำเภอมหาราช 
 
      Go To Top << Back