ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/46          
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯอำเภอเมือง
     เมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 ได้มีพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านหรรษา  หมู่ที่ 4  ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  โดยมี นายสมาน ปางวัชรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  เป็นประธานเปิดในพิธี  และมี พัฒนาการเมืองสุโขทัย  นักวิชาการ พัฒนากรคณะกรรมการเครือข่ายระดับตำบล อำเภอ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านบ้านหรรษา  ชาวบ้าน ในตำบลใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ สทบ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ในวันเปิดสถาบันการเงินชุมชน ได้มีสมาชิกและชาวบ้านในตำบลใกล้เคียงมาเปิดบัญชี รวมทั้งสิ้น  จำนวน 300,500  บาท โดยเปิดทำการทุกวันจันทร์ และวันพฤหัส ของทุกเดือน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านหรรษา ด้วย
 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯอำเภอศรีสัชนาลัย
     เมื่อวันเมื่อวันพฤหัสที่  14 สิงหาคม  2551  ได้มีพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านพระปรางค์  หมู่ที่ 6  ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายวิษณุ  สว่างทรัพย์ นายอำเภอศรีสัชนาลัยเป็นประธานในพิธีเปิด  และมี พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย  นักวิชาการ พัฒนากรคณะกรรมการเครือข่ายระดับตำบล อำเภอ สมาชิกกองทุนบ้านพระปรางค์ ชาวบ้านในตำบลใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ สทบ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ในวันเปิดสถาบันการเงินชุมชน ได้มีสมาชิกและชาวบ้านในตำบลใกล้เคียงมาเปิดบัญชี รวมทั้งสิ้น จำนวน 300,500  บาท โดยเปิดทำการทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์  ของทุกเดือน
 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมขนต้นแบบฯ จังหวัดสุโขทัย
     เมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่  8 สิงหาคม  2551  ได้มีพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านเชิงผา  หมู่ที่ 11  ตำบลกลางดง  อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายนคร คงนวลนายอำเภอทุ่งเสลี่ยม  เป็นประธานในพิธีเปิด  และมี พัฒนาการอำเภอทุ่งเสลี่ยม นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากรคณะกรรมการเครือข่ายระดับตำบล อำเภอ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเชิงผา ชาวบ้านในตำบลใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ สทบ. ร่วมเป็นเกรียติในพิธีดังกล่าว ในวันเปิดสถาบันการเงินชุมชน ได้มีสมาชิกและชาวบ้านในตำบลใกล้เคียงมาเปิดบัญชี รวมทั้งสิ้น  21,600 บาท โดยเปิดทำการทุกวันวันที่  9  ของทุกเดือน
 
โครงการรวมใจภักดิ์ รักในหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์
     สืบเนื่องจากคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการ รวมใจภักดิ์ รักในหลวงทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550 เพื่อให้ราษฎรที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและราษฎรทั่วไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีโอกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำเงินที่ออม ออมวันละ 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งได้ยอดจำนวนเงินทั้งสิ้น 439,729.35  บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  แทนพระองค์ ซึ่งพระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้านำโดย นายธวัชชัย  ฟักอังกูร ผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายคณิต  เอี่ยมระหงส์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางรัชนีภรณ์  อาษา พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายบุญยืน  เพชรสว่าง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ และคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด จำนวน 21 คน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 439,729.35 บาท ( สี่แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์ )เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยฯ โดยมีกำหนดพระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้า เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม  2551 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา...
 
 

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมขนต้นแบบฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
     เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม  2551 ได้มีพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านค้อกลาง ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุรพล  วรรณกูล  ปลัดอาวุโสแทนนายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี  และมีนายคงศักดิ์ ชัยสุภา  พัฒนาการอำเภอตรอน นักวิชาการ พัฒนากรคณะกรรมการเครือข่ายระดับตำบล อำเภอ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านค้อกลาง ชาวบ้านในตำบลใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ สทบ. ร่วมเป็นเกรียติในพิธีดังกล่าว ในวันเปิดสถาบันการเงินชุมชน ได้มีสมาชิกและชาวบ้านในตำบลใกล้เคียงมาเปิดบัญชี รวมทั้งสิ้น  52,000 บาท โดยเปิดทำการทุกวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เวลาราชการ กองทุนหมู่บ้านค้อกลางมีความพร้อมจะเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบต่อไป...
 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ จังหวัดสุรินทร์
     เมื่อวันศุกร์ที่  11  กรกฎาคม  2551  นายอำเภอกาบเชิง  เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินคูตัน  โดยมี  พัฒนาการอำเภอกาบเชิง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตตำบลคูตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานเครือข่ายระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่  สทบ. จังหวัดร่วมงานดังกล่าว ซึ่งสถาบันการเงินฯดังกล่าวได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสุรินทร์แล้ว.
     สถาบันการเงินคูตัน  มีนายบุญเทิง  คงสิงห์  เป็นประธาน  ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน  9  คน  มีสมาชิกจำนวน  190  คน ได้เปิดดำเนินการชั่วคราวมาแล้ว ประมาณ  1  ปี  6 เดือน
 
นักบริหาร ม.ธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมดูงานกองทุน จ.ขอนแก่น
    
     ด้วยสำนักงานและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้น้ำ "นักบริหารระดับ" รุ่นที่ 6 ข้าราชการระดับ 7-8 สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 50 คนศึกาดูงาน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน/กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)/โรงเรียนแก้จนและศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่,ชุมแพ,สีชมพูและอำเภอแวงใหญ่
 
กองทุนหมู่บ้านจัดตั้งใหม่ จังหวัดตาก

      ตามที่ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา 5 กำหนดให้คณะผู้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกองทุน นั้น
      จังหวัดตาก ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่รัฐบาลจะโอนเงินให้กองทุนละ 1 ล้านบาท ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 จังหวัดจึงได้กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งและจดทะเบียน สำหรับหมู่บ้านจัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก โดยมี นายเชิดศักดิ์  ชูศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม  และ นายจำเนียร  ศูนย์ตรง  พัฒนาการจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า จังหวัดตากมีหมู่บ้านตั้งใหม่ 18 กองทุน และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน สำหรับหมู่บ้านตั้งใหม่ จำนวน 17 กองทุน นอกจากนั้นฝ่ายเลขานุการฯ ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

     1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551
     2.การฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     3. การดำเนินงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
     4. โครงการขยายวงเงินกู้จากสถาบันการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     5. การตีความการจดทะเบียนนิติบุคคล ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
     6. อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการรับว่าต่างแก้ต่างให้กับกองทุนหมู่บ้าน
     7. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน


 

 
      Go To Top << Back