ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 10/52          
นายกฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการ SML

     ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นการทุจริต การแอบอ้าง เรียกรับผลประโยชน์ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและประชาชนโดยรวม นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) อันเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ   ในการดำเนินการ ซึ่งมีอำนาจสำคัญ ได้แก่ 1) ติดตามสนับสนุนและตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย และมีความโปร่งใส 2) ควบคุมและอำนวยการสืบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำโดยเฉียบขาด         หากพบว่ามีการทุจริตที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดสรร หรือบริหารงบประมาณโครงการ ตลอดจนการดำเนินโครงการ 3) เชิญส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐอื่น และบุคคล  ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ และ 4) รายงานผลการดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรี
     วันที่ 26 ธันวาคม  2555 คณะทำงานติดตามสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ SML ให้เป็นไปโดยถูกต้องกฎหมาย โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยมี พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เป็นประธานกรรมการในงานประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล มีข้อสรุปสำคัญ คือ
     1. เห็นชอบแนวทางและแผนการดำเนินการ ในเบื้องต้น พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ได้ออกบันทึกสั่งการให้ ผู้บัญชาการ และผู้บังคับการตำรวจนครบาล และจังหวัด ดำเนินการควบคุมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงคณะกรรมการดังกล่าว และรับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีที่มีการกระทำมิชอบของโครงการ SML และสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีอย่างรวดเร็วถูกต้อง และสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่รับแจ้งเบาะแส และรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์สายด่วน ๑๙๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมกับหมายเลขของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  หมายเลข ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๙  และผ่านทางตู้ ปณ.๑๒๓๔ รวมทั้ง หมายเลขของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หมายเลข 1206 
     2. นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการสร้างกระบวนการเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อช่วยติดตามสนับสนุนการดำเนินการและให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด คลังจังหวัด ผู้บังคับการจังหวัด บุคลากรของสตช. และภาคีที่เกี่ยวข้อง  โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด โดย สทบ. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป

 

 
ผอ.สทบ ร่วมสนทนาในรายการสด “อนาคตเมืองไทย” เดินหน้ากองทุนหมู่บ้าน..เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “อนาคตเมืองไทย” ในประเด็นเรื่อง “เดินหน้ากองทุนหมู่บ้าน..เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” พร้อมด้วย คุณเบญจวรรณ จารุเพ็ญพูนผล ประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านบางพลี หมู่ 9 จังหวัดสมุทรปราการ คุณสำราญ ทรรพคช ประธานกองทุนหมู่บ้านหนองดุกสถาบันการเงินชุมชนควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มาร่วมพูดคุยในรายการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ คอยรับโทรศัพท์เพื่อตอบคำถามจากผู้ที่ชมรายการ ซึ่งดำเนินรายการโดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
 
ผอ. สทบ.เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน
เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นพร้อมกับการเปิดดำเนินการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน เขามะพูด ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเขามะพูด หมู่ที่ ๔ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชน พร้อมด้วย พนักงาน สทบ. สาขา ๑๑ เข้าร่วมงาน ภายในงานมีผู้แทนกองทุนที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร จำนวน ๕๗ กองทุน และเข้ารับมอบสัมฤทธิบัตรดังกล่าว จำนวน ๓๐ กองทุน
 
คณะกรรมการเครือข่าย ระดับอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน"สังสรรค์วันรวมพลคนกองทุนครบรอบปีที่ 11 อำเภอตาคลี"
ช่วงค่ำ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน “สังสรรค์วันรวมพลคนกองทุนครบรอบปีที่ 11 อำเภอตาคลี” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตาคลี เพื่อเป็นการรวมพลังความสามัคคีของพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านอำเภอตาคลี โอกาสนี้นายสนอง รัตน์ทอง ประธานเครือข่ายอำเภอตาคลี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นายอำเภอตาคลี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ระดับอำเภอ จำนวน 11 กองทุน จากนั้นได้พบปะ ให้นโยบายแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 2,000 กว่าคน ส่วนในช่วงกลางวันยังได้มีการทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมเจริญพระพุทธมนต์สำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล อีกด้วย
 
พนักงาน สทบ. ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจการดังกล่าว
     เพื่อเป็นการทำดีเพื่อพ่อ คณะพนักงานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ร่วมเดินทางบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
 
เครือข่าย กทบ. ร่วมกับอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
     วันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับอำเภอห้วยยอก ร่วมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล)เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น จำนวน 19 รางวัล และมอบทุนการศึกษา จำนวน 141 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 141,000 บาท
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางโครงการ SML ระหว่าง สทบ.ส่วนกลาง และ สทบ.สาขา

     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาโดยมี รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  ณ ห้องประชุมนารากร อาคารจัสมินฯ ชั้น 14 นนทบุรี
     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ระหว่าง สทบ. สาขา และ สทบ. ส่วนกลาง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และการจัดระบบรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของหมู่บ้านและชุมชน  
     นอกจากนี้ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  และหารือแนวทางการติดตามการดำเนินโครงการฯ
 

 

 
ผอ.สทบ.ออกรายการสด "ฟันธง" ทุจริตโครงการ SML : จริงไม่จริง
     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการสด “ฟันธง” ในประเด็นเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)” และ ประเด็นข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่โครงการ SML รับโทรศัพท์เพื่อคอยตอบคำถามจากผู้ที่ชมรายการ ซึ่งดำเนินรายการโดย จอม เพชรประดับ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
     โครงการ SML ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2548 และมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นโครงการอยู่ดีมีสุข และโครงการชุมชนพอเพียงตามลำดับ ในปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML) ภายใต้เจตนารมณ์ที่มุ่งให้หมู่บ้านและชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประชาธิปไตย คือการจัดงบประมาณโดยตรง เพื่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน นำไปแก้ไขปัญหาส่วนรวมในการดำรงชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ โดยประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ปัญหา ส่วนรวม และจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง จากนั้นร่วมกำหนดการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมกับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกำหนดระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. 2555 เนื่องจากระเบียบดังกล่าว มีแนวปฏิบัติใกล้เคียงกับโครงการในปีงบประมาณก่อนหน้า เป็นผลให้ประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบางส่วนไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองสถาบัน สถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ที่เคยดำเนินในโครงการใกล้เคียงกับแนวปฏิบัติเดิมมาใช้เป็นผลให้ให้เกิดการคลาดเคลื่อนและเป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์
 
 
      Go To Top << Back