ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 10/48          
จังหวัดเคลื่อนที่ จ.นครสวรรค์
     จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” โดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน การจัดงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่ สทบ. สาขา 3 ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมจัดบูธคลินิกเคลื่อนที่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับกองทุน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ในโอกาสนี้นี้ยังมีการแจกพัดกองทุนหมู่บ้านให้กับประชาชนที่มาร่วมงานนั้นครั้งนี้เพื่อคลายร้อนด้วย
 
สทบ. สาขา 2 จัดประชุมโครงการ SML จังหวัดแพร่
     วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จังหวัดแพร่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยมีนายศักดา สุวรรณสายะ จากจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายวรวัจน อื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบเงิน SML ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 31 หมู่บ้าน 
     โครงการ SML เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง หรือช่วยในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีการสร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สทบ. ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อน SML แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประธานโครงการ SML จำนวนกว่า ๘๕๐ คน  
 
ผอ.สทบ. ร่วมงาน SML จังหวัดสกลนคร
     นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุชาติ พิเมย  หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 กล่าวรายงาน เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จากนั้น ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นวิทยากร เพื่อชี้แจงถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,800 คน
     การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้องตามระเบียบ และทำให้โครงการนี้มีส่วนในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนการสร้างแนวทางป้องกันเพื่อให้ชุมชนอยู่อย่างเข้มแข็งและปลอดภัย โดยงบประมาณนี้ จะมีการจัดสรรทุกปีเป็นเสมือนงบประมาณอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนหมู่บ้าน (อบม.) ตามเจตนารมย์ของรัฐบาล
 
จังหวัดพิจิตร มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
     วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการเครือข่าย กทบ. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน กทบ. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุนเมือง โดยนำผลกำไรประจำปี จำนวน 5% ของทุกกองทุน มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีผลการเรียนดีและมีฐานะยากจน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาของเยาวชน และเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป  การมอบทุนดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 336 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 336,000 บาท และได้มีผู้มีจิตศรัทธามอบรถจักรยาน จำนวน 21 คัน เพื่อมอบให้กับนักเรียน การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เป็นประธานในพิธี 
 
"นายกฯ" เปิดโครงการ SML ยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย
     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการเปิดปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พร้อมทั้งกล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวว่า โครงการ SML เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง หรือการที่จะช่วยกันในการพัฒนาชุมชนให้แข็งแรง และมีการสร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งโครงการ SML นี้ เป็นโครงการที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2548  โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงหลังได้มีการหยุดชะงักลงไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้น และตราบใดที่ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้จะส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมของการกระจายการปกครองลงไปสู่ท้องถิ่นให้เกิดความแข็งแรง 
     โครงการ SML เป็นหนึ่งในโครงการที่จะตอบโจทย์ในการที่จะช่วยกันที่จะพัฒนาความแข็งแรงของศักยภาพในชุมชน  โดยวัตถุประสงค์หลักและเจตนารมณ์ของรัฐบาลนั้น ต้องการให้เป็นโครงการที่เข้าไปแก้ปัญหาชุมชนและหมู่บ้านอย่างแท้จริง  นอกจากนี้การสนับสนุนโครงการ SML เป็นส่วนช่วยเยียวยาประชาชนในท้องถิ่น หลังจากที่ต้องเผชิญปัญหากับภาวะมหาอุทกภัยต่างๆ ซึ่งการฟื้นฟูในระดับชุมชนเป็นสิ่งจำเป็น รัฐบาลจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ในการที่จะเข้าไปช่วยกันแก้ไข เพื่อให้สร้างความเจริญกลับมายังชุมชน ทั้งหมดเป็นงบประมาณ จำนวนกว่า 30,000 ล้านบาท ที่จะกระจายลงไปยังชุมชนทั้ง 80,000 ชุมชน ทั่วประเทศไทย รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งทุกจังหวัดทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน จะได้รับโอกาสนี้ ในปริมาณที่เท่ากันหมดอย่างทัดเทียมทุกพื้นที่ ตามขนาดของโครงการ โดยเริ่มจาก โครงการขนาดเล็ก (S) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชาชนในหมู่บ้านไม่เกิน 500 คน มีงบประมาณให้ 300,000 บาท ขนาดกลาง (M) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีประชาชนตั้งแต่ 501 – 1,000 คน ให้งบประมาณ 400,000 บาท และ ขนาดใหญ่ (L) สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีประชาชนอยู่อาศัย 1,001 คนขึ้นไป ให้งบประมาณ 500,000 บาท
นอกจากนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมสนทนาและทักทายกับผู้แทนประชาชนในแต่ละภูมิภาคโดยผ่านการถ่ายทอดสัญญาณ  และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และ ธนาคาร (เอกชน) ที่ร่วมกันในการช่วยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการนี้ลงไปยังชุมชน
     หลังจากนั้น นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้กล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
และนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) และ นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
 
"10 ปีรวมพลัง สายสัมพันธ์ กทบ."
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัวงาน รวมพลคนกองทุนหมู่บ้าน อำเภอท่าศาลา อำเภอนบพิตำและอำเภอพรหมคีรี โดยมี นายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ฯ พณ ฯ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พบปะผู้เข้าร่วมงาน) นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน กทบ.) นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธนมาตร  รักรอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 600 คน
     นอกจากนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา 9 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายวีระชัย  สง่าหวัง หัวหน้าสำนักงานฯ และพนักงาน สทบ. พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ จาก 3 อำเภอ ตลอดจน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประธานและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ
ตลอดจนผู้ที่สนใจ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กว่า 600  คน
 
จังหวัดตรัง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
     เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
     พร้อมนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 (สงขลา) ออกให้บริการ ตามโครงการ และจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เช่น การบริการให้คำปรึกษาเรื่องกองทุนหมู่บ้าน แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ตลอดจน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจ โดยมีประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย
 
เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี กองทุนหมู่บ้านอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
     วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยใช้ชื่อ “๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มุ่งมั่น พัฒนา เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน”ณ เวทีกาญจนาภิเษก สนามนเรศวร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้ร่วมมือรวมพลังจัดงาน ได้รับเกียรติจาก นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันกีฬาของคณะกรรมการเครือข่าย/กองทุน  ส่วนภาคค่ำมีการเลี้ยงสังสรรค์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการสร้างความสนุกสนามสามัคคี นอกจากนี้ ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๖ และธนาคารออมสิน จังหวัดหนองบัวลำภูได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
      Go To Top << Back