ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์   ความสำเร็จของกองทุน  
   หน้า 1/2           
สุดยอดการบริหารจัดการกองทุน สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2
            สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2131/88 หมู่ที่ 2 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองทุนชุมชนเมืองปากเกร็ดร่วมใจ 2 ได้เริ่มก่อตั้งประมาณปี 2545 มีนายมนัส พนมนิเวศน์ เป็นประธาน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และสถานที่ตั้งอยู่ในตลาดสด สมาชิกส่วนใหญ่จึงเป็นพ่อค้า แม่ค้าในตลาดกองทุน   อ่านต่อ
 
กองทุนหมู่บ้านกาหลงบน
             กองทุนหมู่บ้านกาหลงบน หมู่ที่ 1 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ปัจจุบันนี้หมู่บ้านกาหลงบน ม.1 มีจำนวนครัวเรือน 47 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรประมาณ 278 คน กองทุนหมู่บ้านกาหลงบน ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2544 และกองทุน ได้เปิดรับสมาชิกกองทุนครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2544 และจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 99 ราย   อ่านต่อ
 
กองทุนของผู้หญิงเก่ง บริหารจัดการเยี่ยม กองทุนดีเด่นประจำปี 2550
              กองทุนชุมชนเบ้านถนนหัก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่นประจำปี 2550 ใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน เรารักษาไว้ให้เป็นมรดก ตกทอดถึงลูกหลานทุกคนที่เข้ามา จะได้รับประโยชน์และทำให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชนของเรา นี่คือเป้าหมายสูงสุดของคณะกรรมการกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก   อ่านต่อ
 
หม่ำ สินค้า OTOP อันลือชื่อของชาวบ้านบัว ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
          บ้านบัวเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ บ้านบัวเป็นหมู่บ้านที่น้อมนำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตจนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าว ปลูกพืชหมุนเวียน และเลี้ยงสัตว์ มีชาวบ้านอาศัยอยู่ทั้งหมด 239 ครัวเรือน จำนวนประชากร 818 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณ 41,120 บาท / ปี   อ่านต่อ
 
สถาบันการเงินชุมชนบ้านเก็ตโฮ่ง กับการบริหารจัดการที่ลงตัว
          สถาบันการเงินชุมชนบ้านเก็ตโฮ่ง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 53/39 หมู่ที่ 1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ผ่านการประเมินความพร้อมระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2544 ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2544 จำนวน 1,000,000 บาท ได้รับการจัดชั้นมาตรฐานกองทุน เป็นกองทุนหมู่บ้านระดับ AAA จากการจัดอันดับของ กทบ. ได้รับเงินเพิ่มทุนจากรัฐบาล จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 ได้รับการประเมินความพร้อม และยกระดับเป็นสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 9 ธันวามคม 2548   อ่านต่อ
 
บ้านคลองบางบ่อ
              กองทุนหมู่บ้านบ้านคลองบางบ่อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง บ้านคลองบางบ่อเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีประชากร 916 คน 178 หลังคาเรือน สภาพสังคมเป็นแบบ กึ่งชนบททั่วไป ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวนผลไม้และสวนยางพารา อยู่แบบพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผ่านวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดระยะเวลา 3 – 4 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งมีนโยบายเรื่อง กองทุนเงินล้านสู่ชุมชน ส่งผลให้ทุกชีวิตของ ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  อ่านต่อ
 
กองทุนหมู่บ้านรวมพลังสามัคคี เข้มแข็งด้วยพลังของชุมชน
           กองทุนหมู่บ้านรวมพลังรักสามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ 29 / 13 หมู่ 4 ตำบลลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นกองทุนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในด้านบริหารจัดการกองทุน หมู่บ้านรวมพลังรักสามัคคี เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2544 โดยมีนายสำเภา สุขบ่าย เป็นประธานกองทุน ประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุน 13 คน เป็นชาย 7 คน และหญิง 6 คน ซึ่งได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550   อ่านต่อ
 
กองทุนหมู่บ้านช่องพลี บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม
             บ้านช่องพลี หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขา และมีป่าพรุสลับกัน มีฝนตกชุกตลอดปี มีประชากรทั้งหมด 1,984 คน จำนวน 436 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 95 % และศาสนาพุทธประมาณ 5 %  อ่านต่อ
 
      Go To Top << Back