ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  รายการโทรทัศน์  
   หน้า 1/13           
สทบ.ยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน ขับเคลื่อนประเทศ
     รองศาสตราจารย์ นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการคนหลังข่าว ทางช่องTNN24 ถึงแนวทาง การร่วมผลักดัน โครงการเพื่อชาวบ้าน สร้างร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  ขับเคลื่อนประเทศ ออกอากาศเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2560
 
 
สทบ.จับือกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนสู่ความเข้มแข็ง
     ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี ของการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และขยายผลไปสู่ชุมชนจนเกิดเป็นการยอมรับของคนในชุมชนอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ทว่าการดำเนินงานต่างๆจะไม่เป็นรูปธรรมได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ผลักดันให้เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นกองทุนที่สมบูรณ์
 
แถลงข่าวโครงการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอชะอวด กับการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 แถลงข่าวโครงการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอชะอวด กับการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วันนี้ (14 มกราคม 2554) ที่ห้องประชุมอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวันชัย ไชยวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าวโครงการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอชะอวด กับการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบอำเภอชะอวด เฉลิมพระเกียรติพระพรรษา 84 พรรษา โดยมีนายไพศาล บุญล้อม นายอำเภอชะอวด นายจตุพล ศรีดำ พัฒนาการอำเภอชะอวด นายไสว ทองดำ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอชะอวด นายพงษ์ศักดิ์ มีศิลป์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาชะอวด แถลงข่าวร่วมกันในการดำเนินงานโครงการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอชะอวด กับการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบอำเภอชะอวด เฉลิมพระเกียรติพระพรรษา 84 พรรษา ซึ่งอำเภอชะอวด ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอชะอวด และธนาคารออมสิน สาขาชะอวด จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ทั้งประเภทแหล่งทุนในชุมชน และสถาบันการเงินของรัฐ ลดการเป็นหนี้นอกระบบ สร้างจิตสำนึกให้กองทุนหมู่บ้านช่วยเหลือสมาชิก (รากหญ้าช่วยรากหญ้า) ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ประชาชนในการสร้างงาน การวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังเป็นการถวายเป็นราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระพรรษา 84 พรรษา
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ประสบปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย การประกอบอาชีพไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งค่าครองชีพสูง ประสบภัยธรรมชาติ ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา สวนผลไม้ พืชผลการเกษตรเสียหาย รายได้ลดน้อยลง ส่งผลกระทบให้อาชีพอื่นมีรายได้ต่ำไปด้วย และทำให้พี่น้องประชาชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหนี้สินนอกระบบ จากการผนึกกำลังร่วมกันในการเร่งแก้ไขปัญหาจัดโครงการฯดังกล่าว ของทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอชะอวด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หากผ่านกระบวนการจัดทำเวทีประชาคมกลั่นกรองคุณสมบัติของสมาชิก โดยมีธนาคารออมสินมาร่วมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและต่อยอดการลงทุนในการประกอบอาชีพ จะทำให้การแก้ไขปัญหา จากรากหญ้าโดยรากหญ้า อย่างแท้จริง นอกจานี้ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
     จากนั้นนายอำเภอชะอวด และภาคีการพัฒนา ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอชะอวด ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาชะอวด ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชะอวด ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนอำเภอชะอวด ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน และอาสาสมัครที่ปรึกษาด้านการเงินประจำหมู่บ้าน หรือ หมอหนี้ ได้บันทึกลงนามความร่วมมือ MOU พร้อมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่ เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหลุดพ้นจากหนี้นอกระบบ มีเงินต่อยอดในการประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อไป
 
ผอ.สทบ. วางแนวทางขับเคลื่อนกองทุนสู่ความยั่งยืน
     จากการดำเนินงานจัดสรรเงินเพื่อดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระยะที่ผ่านมายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง รัฐบาลจึงได้มีนโยบายการเพิ่มทุนให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน รวมถึงการยอมรับความต้องการเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบ และขยายโอกาสด้านอาชีพ และการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ตามอาชีพแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง...
 
 
หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553
 
ทุ่ม 3 พันล. ช่วยน้ำท่วมครัวเรือนละ 5 พัน
     ครม. อนุมัติช่วยเหยื่อน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5 พัน คาดใช้งบ 3 พันล้านบาท  และอีก 2836 ล้าน ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือ 
     นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายเงินชดเชยทรัพย์สินครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5 พันบาท โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน 3 พันล้านบาทจากงบกลาง
     ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าจะมีครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมประมาณ 5 แสนครัวเรือน หรือสูงสุดไม่เกิน 6 แสนครัวเรือน
     สำหรับการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้จะดำเนินการผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยจะมีการสำรวจพื้นที่ตามเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือผ่านแผนที่ดาวเทียมและทะเบียนบ้าน ซึ่งน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องความโปร่งใส
     ในส่วนของขั้นตอนรายละเอียดจะเสนอให้คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณาในสัปดาห์หน้า หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว เงินจะถึงมือประชาชนภายใน 3-5 วัน
นอกจากนี้ ยังอนุมัติงบประมาณซื้อกระสอบทราย เต้นท์ สุขา เรือ แก้ปัญหาน้ำท่วม 238 ล้านบาท
     อีกทั้ง ยังสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำแผนพักหนี้เกษตร - กองทุนหมู่บ้าน เสนอ ครม. เศรษฐกิจพิจารณา วันจันทร์ที่ 1 พ.ย. จำนวน  5 แสนครัวเรือน สูงสุด คาดว่าไม่เกิน 6 แสนครัวเรือน
 
 
หนังสือพิมพ์ : โพสต์ทูเดย์ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2553
 
มาร์คเชื่องบช่วยน้ำท่วมอาจถึง 5 พันล้าน
     "นายกฯ"รมว.ทุกกระทรวงลงสำรวจตัวเลขความเสียจากน้ำท่วม เชื่องบช่วยอาจจะบานปลายถึง 5 พันล้าน พร้อมปรับตัวชดเชยพืชผลเกษตรใหม่หมด ด้านคลังเสนอพักหนี้ให้เกษตรกร 3 ปี แถมยังใจดีให้กู้ใหม่โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมเผย"นายกฯ"สั่ง ก.พาณิชย์ชะลอระบายข้าวสต๊อคของรัฐบาล อ้างเชื่อว่าราคาข้าวจะเพิ่มสูงอีก
     ( 26 ต.ค.) รายงานข่าวจากที่ประชุมครม.เเจ้งว่า  ที่ประชุมได้ใช้เวลาหารือถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้จี้สอบถามหลักเกณฑ์ในการแจกจ่ายสิ่งของในการช่วยเหลืออย่างไร เพราะมีการร้องเรียนเข้ามามากมายว่าหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึง หรือได้รับสิ่งของช่วยเหลือที่เป็นของไม่ดี แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโต้แย้งยืนยันว่าเข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ดังนั้นก็ไม่ต้องมาถกเถียงกัน เมื่อเรามีการตั้งศูนย์เยียวยาฯ ขึ้นที่ทำเนียบฯแล้ว ถ้ามีการแจ้งร้องเรียนมาก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแก้ปัญหา  
     รายงานข่าว กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จำนวนครัวเรือนที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือนั้นแม้ขณะนี้จะมีตัวเลขประมาณ 5.8 แสนครัวเรือน แต่ตัวเลขยังไม่นิ่ง อาจจะเพิ่มสูงถึงล้านครัวเรือนหรือไม่ ซึ่งวงเงินช่วยเหลืออาจจะถึง 5,000 ล้านบาท ดังนั้นขอให้ทุกกระทรวง ไปสรุปตัวเลขความเสียหายของอาคารสำนักงาน หรือโรงพยาบาล โรงเรียน มาให้ชัดเจนก่อนเสนอขออนุมัติงบประมาณจากที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจต่อไป
     รายงานข่าว กล่าวต่อว่า ที่ประชุมครม.จึงได้อนุมัติการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเพียงบางส่วน ดังนี้ 1. จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท โดยประมาณการว่าผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 5.8 แสนครัวเรือน ใช้งบประมาณ 2.9 พันล้านบาท โดยให้มีการเบิกจ่ายผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และ ธนาคารออมสิน และ 2. อนุมัติงบประมาณ 308 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเต้นท์เรือและส้วมลอยน้ำ พร้อมกับให้คณะกรรมการ คชอ. และกระทรวงมหาดไทยหารือกับสำนักงบประมาณในการใช้เงินบริจาคจำนวน 50 ล้านบาทด้วย
     รายงานข่าวกล่าวว่า อย่างไรก็ตามสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเรื่องการพักหนี้เกษตรกร การจ่ายชดเชยค่าเสียหายพืชผลทางการเกษตร ยังไม่ได้ข้อสรุป โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอแนวทางและมาตรการช่วยเหลือต่อผู้ประสบอุทกภัยต่อที่ประชุมครม.เศรษฐกิจ ในวันที่ 1 พ.ย. ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง ซึ่งเบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอแนวทางต่อ ที่ประชุมครม. เพื่อช่วยเหลือตามแนวทางการจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมพืชผลทางการเกษตร ข้าว พืชสวน และ พืชไร่ ในเบื้องต้นจะให้ปรับหลักเกณฑ์จ่ายเงินชดเชยพืชผลทางการเกษตรใหม่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าชดเชยเดิม เช่น ข้าว 606 บาทต่อไร่ พืชสวน 837 บาทต่อไร่ และพืชไร่ 902 บาทต่อไร่ ขณะที่กระทรวงการคลังเสนอพักหนี้เกษตรกร เป็นระยะ 3 ปี พร้อมกับให้กู้เพิ่มเติมโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน   
     รายงานข่าว กล่าวอีกว่า ด้านนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทยได้โต้แย้งว่า คงจะให้การช่วยเหลือแต่เฉพาะลูกหนี้ธ.ก.ส. หรือธนาคารออมสินไม่ได้ แต่ต้องช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่กู้เงิน จากสหกรณ์ หรือกองทุนหมู่บ้านด้วย   จึงเสนอให้มีการพักหนี้สมาชิกสหกรณ์และกองทุนหมู่บ้านด้วยเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมกับลดดอกเบี้ย และให้กู้เพิ่มเติมครัวเรือนละ 1 แสนบาท ซึ่งครม.มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปหารือกับนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจถึงหลักเกณฑ์คุณสมบัติ นอกจากนี้ทางนางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เสนอให้เงินกู้ผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย MLR -3% และถ้ารัฐมนตรีท่านใดจะไปลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนั้นทาง พณ. ก็พร้อมสนับสนุนมีข้าวที่จะไปแจก 2 แสนถุง
     รายงานข่าว กล่าวแจ้งว่า เมื่อนางพรทิวาพูดถึงการช่วยเหลือประชาชนโดยการแจกข้าวนั้น  นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวขึ้นว่าเมื่อพูดถึงข้าว ต้องขอให้ทางกระทรวงพาณิชย์ชะลอการระบายข้าวในสต็อคของรัฐทั้งหมด เอาไว้ก่อน โดยขอให้นายไตรรงค์เข้ามาดูทบทวนว่ามีข้าวอยู่จำนวนเท่าไหร่ ควรจะระบายเมื่อใดอย่างไร เนื่องจากมีสถานการณ์น้ำท่วม ผลผลิตในปีนี้ก็จะลดลง ถ้าเราประกาศออกไป จะทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น
     รายงานข่าวกล่าวว่า นายอภิสิทธิ์ยัง ได้ซักถามถึงปัญหากรณีน้ำในแม่ชีและแม่น้ำมูลไหลไปรวมกับแม่น้ำโขง จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมไปถึงพื้นที่ไหนอย่างไรบ้าง พร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันในกรณีที่น้ำจากแม่น้ำชีจะไหลหลาก และจะส่งผลกระทบพื้นที่จ.อุบลราชธานี ตามที่
     เรียกประชุมด่วนคชอ.เย็นนี้เร่งช่วยเหลือน้ำท่วม
นายวิทเยนทร์ มุตตามะระ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(คชอ.) เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 16.30 น. จะมีการประชุมคชอ. เป็นการด่วน ที่ห้อง 501 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อนำผลประชุม ครม.มาดำเนินการทันที รวมการจัดงบช่วยเหลือกระจายทั่วถึงตามความเดือดร้อน
 
หนังสือพิมพ์ : คมชัดลึก ประวันวันที่ 26 ตุลาคม 2553
 
การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณ 81.1646 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและอำเภอ
 
 

 

 

 

 
      Go To Top << Back