ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  อบรมสัมมนา  
   หน้า 1/18           
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     5 ตุลาคม 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 
     วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีนางลัดดาวัลย์  สินธุรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย  แก่ประชาชน (สคช.) เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามงานตามมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นายศุภมิตร  ชลประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน     
     การประชุมดังกล่าวจัดโดยสำนักผู้บริหาร สทบ.ร่วมกับ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุนระยะที่ 3  ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทางกฎหมายและคดี และการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ให้เป็นกลไกในพื้นที่ในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการดำเนินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่พนักงานอัยการและพนักงานสทบ. พื้นที่จังหวัด 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
     การประชุมในครั้งนี้เป็นการร่วมบูรณาการจัดทำแผนการดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุนระยะที่ 3 โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะให้การอบรม และติดตามแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือเป็นรายกองทุนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
 
                                                                                                      ธนัมภิญญ์  กฤษณะพันธุ์ /ข่าว   
                                                                                                               อรรถมน ไตรปิฎก/ภาพ
 
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานอัยการ
สูงสุดโดยรองอัยการสูงสุด (นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
สผบ. ร่วมกับ ฝกท.จัดฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมให้กับพนักงาน สทบ. และลูกจ้าง เพื่อการพัฒนาบุคลากร สทบ. ปี 2560” รุ่นที่ 2
     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายสิทธิศาสตร์ รักษ์ม่วงศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมให้กับพนักงาน สทบ. และลูกจ้าง เพื่อการพัฒนาบุคลากร สทบ. ปี 2560 รุ่นที่ 2 
     การฝึกอบรมดังกล่าวประกอบด้วยหลักสูตร การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการเจรจา ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งและข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้าน และหลักสูตร เทคนิคการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ข้อขัดแย้งและกรณีศึกษาการจัดความขัดแย้งและยุติข้อพิพาททางเลือก โดยการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.สนธยา เครือเวทย์ เลขานุการรองอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ  สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
 
สผบ. ร่วมกับ ฝกท.จัดฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมให้กับพนักงาน สทบ. และลูกจ้าง เพื่อการพัฒนาบุคลากร สทบ. ปี 2560” รุ่นที่ 1
     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นางสาวนิตยา  มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมให้กับพนักงาน สทบ. และลูกจ้าง เพื่อการพัฒนาบุคลากร สทบ. ปี 2560 รุ่นที่ 1 
     การฝึกอบรมดังกล่าวประกอบด้วยหลักสูตร การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการเจรจา ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งและข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้าน และหลักสูตร เทคนิคการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ข้อขัดแย้งและกรณีศึกษาการจัดความขัดแย้งและยุติข้อพิพาททางเลือก โดยการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.สนธยา  เครือเวทย์ เลขานุการรองอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรในครั้งนี้
     สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 3-5 โรงแรม  โนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี
 
สทบ.เข้าร่วมประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี พ.ศ.2559 15 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมประสานใจ 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 6 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ทอพ.ประจำปี พ.ศ.2559 ในหัวข้อ “ประชารัฐร่วมใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” พร้อมด้วยผู้นำจาก 15 องค์กร ประกอบด้วย  1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 4. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)5. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 6. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 7. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 8. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 9. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 10. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 11. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 12. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 13. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) 14. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และ15. สถาบันอนุญาโตตุลาการ

     การประชุมวิชาการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศระหว่าง 15 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ อีกทั้งพัฒนาแนวทางการเชื่อมประสานพลัง และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
      1.การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ สูงวัยอย่างมีคุณค่า น้อมนำพัฒนาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
      2.การเสวนา หัวข้อ  รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาสู่สังคมสูงวัย และ หัวข้อ สานพลังปัญญาสู่สังคมสูงวัย

     ในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีนายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงาน สทบ.เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยพนักงานอัยการที่จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกจังหวัด

 
การประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี พ.ศ. 2558
     นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมเสวนา หัวข้อ “ธรรมาภิบาลขององค์กรตามพระราชบัญญัติเฉพาะ สร้างสมดุลของประสิทธิภาพและ การตรวจสอบ” ในการประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี พ.ศ. 2558  หน่วยงาน 15 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ “องค์กรตามพระราชบัญญัติเฉพาะ :พลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประเทศ” เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) สวทช. โดย สทบ.ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและความสำเร็จของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในการประกอบอาชีพ
 
งานบริหารและพัฒนาบุคลากร สทบ. จัดฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ ให้แก่พนักงาน
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ งานบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักผู้บริหาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน สทบ. เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ในหัวข้อ การพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศ และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร โดยมีผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร (นางสาวนิตยา มีภูมิ) เป็นประธานในการเปิดการอบรม
     การอบรมในครั้งนี้ จัดอบรมทั้งหมด ๒ รุ่น พนักงานเข้าร่วมอบรม กว่า ๒๐๐ คน ได้รับความรู้และร่วมทำกิจกรรม พร้อมทำบททดสอบเพื่อวัดผลการประเมิน โดยผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของบททดสอบ ได้เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายนที ขลิบทอง
 
      Go To Top << Back