ค้นหา :
    ประกาศคณะทำงานกำกับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ
การรับสมัครสอบคัดเลือก
 

กิจกรรม

กำหนดวัน เวลา

สถานที่

1. ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ

1 ต.ค. 58 - 31 ต.ค. 58

 - รายละเอียด http://www.villagefund.or.th

2. ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีฯ

    ** ใบสมัครสอบคัดเลือก  Download

1 ต.ค. 58 - 31 ต.ค. 58

 - สำนักงาน สทบ. (ส่วนกลาง) จังหวัดนนทบุรี และ สทบ.สาขา 13 สาขา

   รายละเอียด  http://www.villagefund.or.th