ค้นหา :
    คลังความรู้
      
      “ความรู้”  (Knowledge) ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน และมีอยู่มากมายหลายรูปแบบจำเป็นที่ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อช่วยในการสืบค้นและอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป โดยกระบวนการพื้นฐานในการสร้างสังคมแห่งฐานความรู้ (Knowledge based society) จะเริ่มต้นจากการสะสมความรู้ การใช้ความรู้ การนำความรู้กลับมาใช้ การพัฒนาความรู้ การบูรณาการและการถ่ายทอด/การกระจายความรู้ ตลอดทั้งการจัดเก็บความรู้ สำหรับการสะสมความรู้ในรูปแบบสามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ที่เปิดเผยได้ (Explicit Knowledge) โดยผ่านกระบวนการแปล การจัดเก็บ การสัมภาษณ์ การสังเกตหรือการสนับสนุน ให้มีการพัฒนาสื่อความรู้ตามสถานการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี