ค้นหา :
รู้จักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กฎหมาย - ระเบียบ
 
พ.ร.บ.
 
ระเบียบ กทบ.
 
คู่มือ
แลกเปลี่ยนลิงค์
 
Download LOGO
 
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
E-mail VillageFund
ประมวลภาพกิจกรรม
Log in
โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ
 
โครงการปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางฯ
 
บัญชีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีฯ
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ
 
ขอรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
 
ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ
 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกองทุนฯ
โครงการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3
 
แบบรายงานผลฯ (กทบ.18)
 
แนวทางการดำเนินงานฯ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวสารพนักงาน
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฯ
 
คู่มือการดำเนินงานฯ
 
แบบ อคป. 01-04
 
โครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (กทม.และชุมชนทหาร)
 
    ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียด

Select Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างพิมพ์ชุดเอกสารคู่มือแนวทางการดำเนินงานสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวิธีเจาะจง รายละเอียด

 แนวทางการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รายละเอียด

 
  เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน รายละเอียด
    ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดำเนินปฏิบัติการโครงการตลาดผ้าไหมประชารัฐเพื่้อประชาชน โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดำเนินปฏิบัติการโครงการตลาดประชารัฐพัฒนาธุรกิจการค้า โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     หน้าหลัก    กฎหมาย - ระเบียบ  คู่มือ  
   หน้า 1/2           
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
Select Icon กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รายละเอียด
 
คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560

Select Icon คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รายละเอียด

 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2560
Select Icon แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
Select Icon แผนวิเคราะห์ รายละเอียด
 
 
แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2558
แผนบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สทบ.โดยนำหลักของการบริหารองค์กรที่ดีมาเป็นแนวทาง คือ การติดตาม กำกับ ควบคุม และดูให้มีการจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายแก่องค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประกอบด้วย การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
 ปก คำนำ สารบัญ
 
คู่มือสำหรับประชาชน
เพื่อให้ประชาชนในชนทบและชุมชนเมืองได้เข้าใจนโยบาย แนวทาง และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งขาติ จึงได้จัดทำคู่มือประชาชนเพื่อเตรียมการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
 
 
 
คู่มือสำหรับชุมชนมุสลิม
เพื่อให้ชุมชนมุสลิมได้เข้าใจนโยบาย แนวทาง และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งขาติ จึงได้จัดทำคู่มือชุมชนมุสลิมเพื่อเตรียมการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
คู่มือการพิจารณาเงินกู้
เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถให้เงินกู้ยืมและการดำเนินงานหลังการให้กู้เงิน เป็นไปตามนโยบายให้เงินกู้ยืมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 
      Go To Top << Back