ดาวน์โหลดเอกสาร / โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนฯ (ประชารัฐ)

ระเบียบคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไฟล์
แบบตรวจสอบโครงการ (คพป.12) ไฟล์
แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อครบ 6 เดือน หรือ 1 ปี (คพป.11) ไฟล์
แบบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง (คพป.10) ไฟล์
แบบใบสำคัญรับเงิน (คพป.09) ไฟล์
แบบใบสืบราคา เสนอราคา (คพป.08) ไฟล์
แบบประกาศกองทุนหมู่บ้าน (คพป.07) ไฟล์
แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (คพป.06) ไฟล์
แบบรายงานผลโครงการ 200,000 (คพป.05) ไฟล์
แบบรายงานผลโครงการ 500,000 (คพป.04) ไฟล์
แบบแผนการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน (คพป.03.3) ไฟล์
แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (สมาชิก) (คพป.03.2) ไฟล์
แบบรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (คพป.03.1) ไฟล์
แบบรายงานการประชุมโครงการ (คพป.03) ไฟล์
แบบคำขอรับการสนับสนุนโครงการ (คพป.02) ไฟล์
แบบหนังสือนำส่งโครงการ (คพป.01) ไฟล์
แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ (เพิ่มเติม) ไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ไฟล์

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

© 2019 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)