แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภารกิจของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศผ่านนโยบายกองทุนหมู่บ้าน” ในโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผู้นำชุมชนในระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 • นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ...

  นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สทบ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภารกิจของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศผ่านนโยบายกองทุนหมู่บ้าน”ในโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผู้นำชุมชนในระดับท้องถิ่น...

 • วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  และเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี...

  วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้บริหาร และบุคลากร สทบ. งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ...

  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้บริหาร และบุคลากร สทบ. งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ

 • สทบ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริม เชื่อมโยง และสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจชุมชน และโครงการสื่อการสอนสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • สทบ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริม เชื่อมโยง...

  สทบ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริม เชื่อมโยง และสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจชุมชน และโครงการสื่อการสอนสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 • สทบ. เร่งพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เยียวยากู้วิกฤต ไวรัสโควิค
 • สทบ. เร่งพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เยียวยากู้วิกฤต...

  วันนี้ 9 เมษายน 2563 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ โดยมี นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล เป็นประธาน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2563

 • การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 2/2563
 • การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง...

  วันนี้ (17 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมิน ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี นายกฤษฎา บุญราช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 2/2563

 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ...

  (6 มี.ค. 63) นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเบญจมาศ ชั้น 5 อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ตำบลท่าทราย...

 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ...

  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม...

 • โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ ณ โครงการท่องเที่ยวประชารัฐเขาเติร์ก กองทุนหมู่บ้านเขานา หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้...

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะได้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ ณ โครงการท่องเที่ยวประชารัฐเขาเติร์ก กองทุนหมู่บ้านเขานา หมู่ที่...

 • สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน
 • สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน

  การอบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านภายใต้ระเบียบคณะกรรมการฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562, รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 4-5 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี...

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทบ.
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ...

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทบ. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี...

 • สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ
 • สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน...

  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน และหลักสูตรการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ รุ่นที่ ๒ระหว่างวันที่...

 • สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน...

  สทบ.ร่วมกับ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
 • สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ

  สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สทบ.สาขา 3 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ขนาดเล็กและความพอเพียงจากต่างประเทศจำนวน 19 ประเทศ

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2023 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)