แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

จัดซื้อจัดจ้าง:  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

06 ธันวาคม 2566 ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจ้างพัฒนาระบบรายงานข้อมูลโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
22 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้การดำเนินโครงการประชารัฐ
09 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และจัดหาแหล่งจัดเก็บข้อมูลกลางของ สทบ.สาขาเขต ด้วย NAS (Network Attached Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และจัดหาแหล่งจัดเก็บข้อมูลกลางของ สทบ.สาขาเขต ด้วย NAS (Network Attached Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สทบ.ส่วนกลาง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ สทบ.สัญจร 13 สาขา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน โครงการประชารัฐต้นแบบ BCG คณะกรรมการสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ตุลาคม 2566 ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และจัดหาแหล่งข้อมูลกลางของ สทบ.สาขาเขต ด้วย NAS (Network Attached Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ตุลาคม 2566 ประกาศ สทบ. ประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ตุลาคม 2566 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการ สทบ.สัญจร ๑๓ สาขา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน โครงการประชารัฐต้นแบบ BCG คณะกรรมการสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ตุลาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
05 ตุลาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ สทบ.สัญจร 13 สาขา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงินชุมชน โครงการประชารัฐต้นแบบ BCG คณะกรรมการ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ประจำปี 2566
03 ตุลาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการของ สทบ.
03 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาเช่าโครงการจัดเช่ารถประจำศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมองค์ความรู้โครงการโคล้านครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากแก่หมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กันยายน 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และจัดหาแหล่งจัดเก็บข้อมูลกลางของ สทบ.สาขาเขต ด้วย NAS (Network Attached Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กันยายน 2566 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมองค์ความรู้โครงการโคล้านครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากแก่หมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
18 กันยายน 2566 ประกาศ สทบ. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
13 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และจัดหาแหล่งจัดเก็บข้อมูลกลางของ สทบ.สาขาเขต ด้วย NAS (Network Attached Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddling)
13 กันยายน 2566 ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้โครงการโคล้าน ครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากแก่หมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านสื่อออนไลน์
07 กันยายน 2566 ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมหิวเตอร์และจัดหาแหล่งจัดเก็บข้อมูลกลางของ สทบ.สาขาเขต ด้วย NAS (Network Attached Storage)
27 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและขุมซนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งสะอาดอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวตราคาอิเลีกทรอนิกส์ (e-bidding)
25 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษประสิทธิภาพสูง ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามพันธกิจของ สทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและขุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง (ร่าง) ประกาดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งสะอาดอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กรกฎาคม 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของ สทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กรกฎาคม 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคา โครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษประสิทธิภาพสูง ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กรกฎาคม 2566 ประกาศ สทบ. (ส่วนกลาง) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กรกฎาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการติตตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งสะอาดอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่
14 กรกฎาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของ สทบ.
14 กรกฎาคม 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษประสิทธิภาพสูง ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่
06 กรกฎาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่าน LINE Official Account (LINE OA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
16 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่าน LINE Official Account (LINE OA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มิถุนายน 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขาเขต 9
07 มิถุนายน 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขาเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
06 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง การจัดจ้างพิมพ์คู่มือรวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิถุนายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่าน LINE Official Account (LINE OA)
02 มิถุนายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่
30 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดเศษอาหารเพื่อเป็นสารช่วยในการเจริญเติบโตของพืช กลุ่ม ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)
26 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธิโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดเศษอาหารเพื่อเป็นสารช่วยในการเจริญเติบโตของพืช กลุ่ม ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พฤษภาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการฝึกอบรมเผยแหร่ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่
26 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบคลังความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราดาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดเศษอาหารเพื่อเป็นสารช่วยในการเจริญเติบโตของพืช กลุ่ม ๑-๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ กลุ่ม ๑-๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศ สทบ. สาขาเขต 4 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 4
23 พฤษภาคม 2566 ประกาศ สทบ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดเศษอาหารเพื่อเป็นสารช่วยในการเจริญเติบโตของพืซ กลุ่ม 1-2
22 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบคลังความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พฤษภาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการจ้างพัฒนาระบบคลังความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
15 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมซนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวตราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พฤษภาคม 2566 ประกาศ สทบ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจัดทำระบบข้อมูลโครงการพัฒนาเมือง
12 พฤษภาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ จ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่
10 พฤษภาคม 2566 ประกาศ สทบ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่
08 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถจุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ ภายใด้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ กลุ่มที่ ๑-๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พฤษภาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อลดตันทุน ค่าไฟฟ้า ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ กลุ่ม 1-8
01 พฤษภาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำ แผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
29 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
21 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสอบทาน ติดตามและประเมินผลโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
12 เมษายน 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสอบทานติดตามและ ประเมินผลโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
12 เมษายน 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน การท่องเที่ยวชุมชน และพัฒนาของฝากของที่ระลึก
30 มีนาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่
28 มีนาคม 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ กลุ่มที่ ๑-๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มีนาคม 2566 ประกาศ สทบ. เรื่อง (ร่าง)ประกวตราคาจ้างโครงการเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มีนาคม 2566 ประกาศ สทบ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
08 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ สทบ. เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
03 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาส สทบ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงสถานที่และระบบไฟศูนย์ ประสานงานโครงการพัฒนาเมือง (ส่วนกลาง)
01 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคา ประกาศเชิญชวนโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มกราคม 2566 ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายแม่ข่าย ศูนย์ประสาน งานโครงการพัฒนาเมือง (ส่วนกลาง) ขั้น ๒๕
25 มกราคม 2566 ประกาศ สทบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการ พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
21 ธันวาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ธันวาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่ไม่มีฟฟ้าใช้หรือที่ไม่ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ธันวาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่ให้บริการน้ำประปาหรือระบบน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ธันวาคม 2565 ประกาศ สทบ. (ส่วนกลาง) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2566 อนุมัติเช่าที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัดระนอง
21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่ให้บริการน้ำประปาหรือระบบน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำคู่มือบัญชีประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ สทบ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (M๖๕๑๑๐๐๐๙๘๗๗) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (M๖๕๑๑๐๐๐๙๙๐๑) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
09 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำคู่มือบัญชีประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดทำคู่มือบัญชีประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
31 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 โครงการเช่าศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง
17 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. สาขา 9 เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อนุมัติเช่าที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัดกระบี่
17 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ.สาขา 9 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อนุมัติเช่าที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัดกระบี่
17 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. สาขา 9 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อนุมัติเช่าที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัดพังงา
17 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. สาขา 9 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อนุมัติเช่าที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ สทบ.ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ตุลาคม 2565 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ สทบ.ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ตุลาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 กันยายน 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
30 กันยายน 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
23 กันยายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการเช่ารถยนต์ สทบ.ส่วนกลาง จำนวน ๒
16 กันยายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับรองรับการ ปฏิบัติงานของ สทบ.สาขา พร้อมระบบจัดเก็บข็อมูล จราจรคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Router Board (Mikro Tik)
14 กันยายน 2565 ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2566 ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
14 กันยายน 2565 ขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
08 กันยายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2566 ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
23 พฤษภาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการบริหารกองทุนหมู่บ้านและขุมชนเมืองด้วย ระบบเทศโนโลยีสารสนเทศ
27 เมษายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วย โมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เมษายน 2565 (ร่าง) ประกาศและเอกสารเชิญชวน เรื่อง จ้างโครงการจัดอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและขุมชนเมืองด้วย โมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
04 เมษายน 2565 ประกาศ สทบ. เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
21 มีนาคม 2565 ประกาศยกเลิกประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการผลิตเครื่องแบบปฏิบัติการและเครื่องแบบปฏิบัติการทั่วไป สทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มีนาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มีนาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่องยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์เครื่องหมายประดับเครื่องแบบของพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
15 มีนาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อโครงการ เช่าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12
14 มีนาคม 2565 ประกาศ ขอบเขตงาน (TOR ) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
08 มีนาคม 2565 (ร่าง) ประกาศ สทบ. เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มีนาคม 2565 ประกาศ สทบ. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องโครงการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
04 มีนาคม 2565 ประกาศ สทบ. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
03 มีนาคม 2565 ประกาศ สทบ. เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์เครื่องหมายประดับเครื่องแบบของพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
01 มีนาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ สทบ. เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการผลิตเครื่องแบบปฏิบัติการและเครื่องแบบปฏิบัติการทั่วไปสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์เครื่องหมายประดับเครื่องแบบของพนักงาน สทบ.
21 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ สทบ. เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการผลิตเครื่องแบบปฏิบัติการและเครื่องแบบปฏิบัติการทั่วไปสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
03 ธันวาคม 2564 ประกาศ สทบ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
19 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ สทบ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
10 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ สทบ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์สำนักงานกองุทนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ สทบ. เรื่องการขายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
11 ตุลาคม 2564 ประกาศ สทบ. เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ตุลาคม 2564 ร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เรื่องเช่ารถยนต์ สทบ.สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
04 ตุลาคม 2564 ประกาศ สทบ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
01 ตุลาคม 2564 ประกาศ สทบ. เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กันยายน 2564 ประกาศ สทบ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 กันยายน 2564 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
20 กันยายน 2564 ประกาศ สทบ. เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กันยายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
15 กันยายน 2564 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องเช่าบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับ สทบ.สาขา และระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
11 กันยายน 2564 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน
06 สิงหาคม 2564 ประกาศ สทบ. เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddig)
19 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02 มีนาคม 2564 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานกองทุนฯ (ส่วนกลาง)
23 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องการขายรถยนต์โดยวิธีทอดตลาด
29 กันยายน 2563 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
22 กันยายน 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบประชุมทางไกลผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต
16 กันยายน 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง
15 กันยายน 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา
09 กันยายน 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
18 สิงหาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
17 มิถุนายน 2563 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องง่ายใกล้ตัว
30 เมษายน 2563 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
24 มีนาคม 2563 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มีนาคม 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
23 มีนาคม 2563 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์
23 มีนาคม 2563 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องง่ายใกล้ตัว
14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
29 มกราคม 2563 ประกาศเผยแพร่ โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
10 มกราคม 2563 ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษา รูปแบบและแนวทางการพักชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
02 มกราคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษา รูปแบบและแนวการพักชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
24 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานสัมมนาเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก ลงหลัก ปักฐาน สร้างไทย
20 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน (ตลาดลานบุญ สมุนไพร ครั้งที่ 2)
18 ธันวาคม 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตรการบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 4
12 ธันวาคม 2562 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องการขายรถยนต์โดยวิธีทอดตลาด
11 ธันวาคม 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง (MOU) และการจัดประชุมอบรมกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา
11 ธันวาคม 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง (MOU) และการจัดประชุมอบรมกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา
04 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมออกร้านขายของภูมิปัญญาท้องถิ่น Nan City Run Half Marathon Run Fun Fest 2019
04 ธันวาคม 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานสัมมนา "Next Digital Life"
03 ธันวาคม 2562 ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
03 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานสัมมนา Next Digital Life
02 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างดำเนินโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้
02 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
02 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพและงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2562
02 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
27 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 - กันยายน 2562
25 ตุลาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการจ้างดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้
25 ตุลาคม 2562 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา เปิดปฏิบัติการต้นกล้าประชารัฐ
18 ตุลาคม 2562 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดจัดจ้าง และการเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา เปิดปฏิบีติการกล้าไม้ประชารัฐ
22 สิงหาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมิถุนายน 2562
02 กรกฎาคม 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินการจัดบูธแสดงผลงานและนิทรรศการในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเ มืองแห่งชาติ ภายในงาน Smart Expo 2019
02 กรกฎาคม 2562 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินการจัดบูธแสดงผลงานและนิทรรศการในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเ มืองแห่งชาติ ภายในงาน Smart Expo 2019
18 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานสัมมนาพิเศษหัวข้อ "จับชีพจรประเทศไทย หลังเลือกตั้ง"
11 มิถุนายน 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562
29 เมษายน 2562 ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 เมษายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
28 มีนาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาขา 12
06 มีนาคม 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
15 มกราคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางประชารัฐ
15 มกราคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างดำเนินการจัดงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
15 มกราคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเผยแพร่องค์ความรู้โครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการเช่าสถานที่จัดงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการดำเนินการสนับสนุนอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการดำเนินจัดแสดงผลงานนิทรรศการสนับสนุนโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
13 ธันวาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 สทบ.สาขา 9 โครงการเช่าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครศรีธรรมราช
25 ตุลาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 สทบ.สาขา 12 โครงการเช่าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสุพรรณบุรี
25 ตุลาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 สทบ.สาขา 12 โครงการเช่าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาญจนบุรี
11 ตุลาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเช่าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสมุทรสาคร
01 ตุลาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
12 กันยายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
04 กันยายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
08 สิงหาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
06 สิงหาคม 2561 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (สทบ.)
06 กรกฎาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดทำของที่ระลึก เพื่อใช้ในงานพิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทบ.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
05 กรกฎาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ภายในงาน Smart SME Expo 2018
05 กรกฎาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
26 มิถุนายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานเสวนาพิเศษท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ
14 มิถุนายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานสาขา 5 จังหวัดขอนแก่น
12 มิถุนายน 2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เช่าสถานที่วันจัดเตรียมงาน (12 มิถุนายน 2561)
12 มิถุนายน 2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการดำเนินการเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
08 มิถุนายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องประกาศราคากลางและการคำนวณราคาในเว็บไซต์ เรื่องจัดทำของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
06 มิถุนายน 2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารฯ
06 มิถุนายน 2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการวารสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
25 พฤษภาคม 2561 โครงการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (จำนวน 2 ครั้ง)
18 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนการเช่ารถยนต์ สทบ.สาขา 13 คัน
23 มีนาคม 2561 โครงการจัดทำระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ)
23 มีนาคม 2561 โครงการจัดทำระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ประกวดราคาจ้าง)
14 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างทำเสื้อโปโลและเสื้อแจ็กแก็ต
14 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างดำเนินโครงการตลาดผ้าไหมประชารัฐเพื่อประชาชน
14 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมและนิทรรศการฯในงานปาฐกถาพิเศษ "อนาคตประเทศไทย...ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี"
14 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ "เสียงประชารัฐ" พร้อมจัดส่ง
14 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างดำเนินปฏิบัติการโครงการตลาดประชารัฐพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2023 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)