แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

จัดซื้อจัดจ้าง:  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

11 ตุลาคม 2564 ประกาศ สทบ. เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ตุลาคม 2564 ร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เรื่องเช่ารถยนต์ สทบ.สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
04 ตุลาคม 2564 ประกาศ สทบ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
01 ตุลาคม 2564 ประกาศ สทบ. เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กันยายน 2564 ประกาศ สทบ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 กันยายน 2564 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน
20 กันยายน 2564 ประกาศ สทบ. เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กันยายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
15 กันยายน 2564 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องเช่าบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับ สทบ.สาขา และระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
11 กันยายน 2564 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน
06 สิงหาคม 2564 ประกาศ สทบ. เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาภูมิภาค จำนวน 13 คัน (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddig)
19 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02 มีนาคม 2564 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานกองทุนฯ (ส่วนกลาง)
23 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องการขายรถยนต์โดยวิธีทอดตลาด
29 กันยายน 2563 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
22 กันยายน 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบประชุมทางไกลผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต
16 กันยายน 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง
15 กันยายน 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา
09 กันยายน 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
18 สิงหาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
17 มิถุนายน 2563 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องง่ายใกล้ตัว
30 เมษายน 2563 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
24 มีนาคม 2563 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มีนาคม 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
23 มีนาคม 2563 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์
23 มีนาคม 2563 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องง่ายใกล้ตัว
14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
29 มกราคม 2563 ประกาศเผยแพร่ โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
10 มกราคม 2563 ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษา รูปแบบและแนวทางการพักชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
02 มกราคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษา รูปแบบและแนวการพักชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
24 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานสัมมนาเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก ลงหลัก ปักฐาน สร้างไทย
20 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน (ตลาดลานบุญ สมุนไพร ครั้งที่ 2)
18 ธันวาคม 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตรการบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 4
12 ธันวาคม 2562 ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องการขายรถยนต์โดยวิธีทอดตลาด
11 ธันวาคม 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง (MOU) และการจัดประชุมอบรมกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา
11 ธันวาคม 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง (MOU) และการจัดประชุมอบรมกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา
04 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมออกร้านขายของภูมิปัญญาท้องถิ่น Nan City Run Half Marathon Run Fun Fest 2019
04 ธันวาคม 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานสัมมนา "Next Digital Life"
03 ธันวาคม 2562 ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
03 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานสัมมนา Next Digital Life
02 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างดำเนินโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้
02 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
02 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพและงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2562
02 ธันวาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
27 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 - กันยายน 2562
25 ตุลาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการจ้างดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้
25 ตุลาคม 2562 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา เปิดปฏิบัติการต้นกล้าประชารัฐ
18 ตุลาคม 2562 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดจัดจ้าง และการเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา เปิดปฏิบีติการกล้าไม้ประชารัฐ
22 สิงหาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมิถุนายน 2562
02 กรกฎาคม 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินการจัดบูธแสดงผลงานและนิทรรศการในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเ มืองแห่งชาติ ภายในงาน Smart Expo 2019
02 กรกฎาคม 2562 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินการจัดบูธแสดงผลงานและนิทรรศการในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเ มืองแห่งชาติ ภายในงาน Smart Expo 2019
18 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานสัมมนาพิเศษหัวข้อ "จับชีพจรประเทศไทย หลังเลือกตั้ง"
11 มิถุนายน 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562
29 เมษายน 2562 ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 เมษายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
28 มีนาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาขา 12
06 มีนาคม 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
15 มกราคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางประชารัฐ
15 มกราคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างดำเนินการจัดงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
15 มกราคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเผยแพร่องค์ความรู้โครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการเช่าสถานที่จัดงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการดำเนินการสนับสนุนอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
09 มกราคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการดำเนินจัดแสดงผลงานนิทรรศการสนับสนุนโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
13 ธันวาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 สทบ.สาขา 9 โครงการเช่าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครศรีธรรมราช
25 ตุลาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 สทบ.สาขา 12 โครงการเช่าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสุพรรณบุรี
25 ตุลาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 สทบ.สาขา 12 โครงการเช่าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาญจนบุรี
11 ตุลาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเช่าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสมุทรสาคร
01 ตุลาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเช่ารถยนต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
12 กันยายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
04 กันยายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
08 สิงหาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
06 สิงหาคม 2561 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (สทบ.)
06 กรกฎาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดทำของที่ระลึก เพื่อใช้ในงานพิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทบ.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
05 กรกฎาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการดำเนินการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในส่วนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ภายในงาน Smart SME Expo 2018
05 กรกฎาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
26 มิถุนายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดกิจกรรมและบูธนิทรรศการในงานเสวนาพิเศษท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ
14 มิถุนายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานสาขา 5 จังหวัดขอนแก่น
12 มิถุนายน 2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เช่าสถานที่วันจัดเตรียมงาน (12 มิถุนายน 2561)
12 มิถุนายน 2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการดำเนินการเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
08 มิถุนายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องประกาศราคากลางและการคำนวณราคาในเว็บไซต์ เรื่องจัดทำของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
06 มิถุนายน 2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารฯ
06 มิถุนายน 2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการวารสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
25 พฤษภาคม 2561 โครงการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (จำนวน 2 ครั้ง)
18 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนการเช่ารถยนต์ สทบ.สาขา 13 คัน
23 มีนาคม 2561 โครงการจัดทำระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ)
23 มีนาคม 2561 โครงการจัดทำระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ประกวดราคาจ้าง)
14 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างทำเสื้อโปโลและเสื้อแจ็กแก็ต
14 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างดำเนินโครงการตลาดผ้าไหมประชารัฐเพื่อประชาชน
14 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมและนิทรรศการฯในงานปาฐกถาพิเศษ "อนาคตประเทศไทย...ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี"
14 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ "เสียงประชารัฐ" พร้อมจัดส่ง
14 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างดำเนินปฏิบัติการโครงการตลาดประชารัฐพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2021 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)