วันที่มีมติ 20/03/2561

เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์)

 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               1. อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 257,531,600 บาท เพื่อให้กรมบัญชีกลางใช้ในการดำเนินการวางเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิสก์ (Electronic Data Capture : EDC) ภายใต้โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 เพิ่มเติมอีก 20,000 เครื่อง (ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 10,000 เครื่อง และร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 10,000 เครื่อง) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

               2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินความต้องการใช้เครื่อง EDC ทั้งหมดให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงความเพียงพอในการรองรับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และความต้องการใช้เงินงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

 

วันที่มีมติ 17/10/2560

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ การลงทุนของประเทศครั้งที่ 3/2560

 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ ซึ่งที่ประชุมมีมติสรุปได้ ดังนี้

               1. รับทราบความก้าวหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศที่สำคัญต่าง ๆ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป อาทิ (1) การส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการเร่งรัดการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2) มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร (3) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 (4) มาตรการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ (5) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

               2. มอบหมายให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ประสานธนาคารออมสินให้มีการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับ สทบ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยธนาคารออมสิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท พร้อมทั้งให้ สทบ. เร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่มอบหมายให้ สทบ. ติดตามประเมินผลในภาพรวมของโครงการ และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบด้วย (1) ขั้นตอนการอนุมัติและการจัดสรรเงินให้กับกองทุนหมู่บ้าน (2) ความก้าวหน้าการอนุมัติและการจัดสรรเงินของ สทบ. ให้กับกองทุนหมู่บ้าน (3) พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินสินเชื่อของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากโครงการฯ และ (4) การประเมินผลกระทบของการใช้จ่ายของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อระบบเศรษฐกิจ และรายงานให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ทราบ

               3. มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังประสานข้อมูลและจัดส่งรายงานแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Aviation Hub ของภูมิภาค ให้กระทรวงคมนาคมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

               4. มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังประสานธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อขอให้เร่งรัดการดำเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร โดยขอให้ธนาคารทั้ง 3 แห่ง รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังทราบเป็นระยะ ๆ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

               5. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ พิจารณาหาเครื่องชี้วัดที่สามารถสะท้อนการปรับตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก และรายงานให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ทราบต่อไป

               6. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มาบรรจุไว้ภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้มีการรายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ทุกสามเดือน

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

© 2021 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)